Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 3

Ukuba Namazizo Alimeleko—‘Nakube Sineensolo Ngomunye’

Ukuba Namazizo Alimeleko—‘Nakube Sineensolo Ngomunye’

“Udade esinaye ebandleni wangona, wangisola ngokuthi ngimebele imali. Abanye ebandleni bezwa ngalokhu bese bathatha ihlangothi. Ekugcineni, udade wangitjela ukuthi bekafumane ubufakazi obutjha ngendaba le, obangenza ngangasaba necala. Nanyana acolisa, ehliziywenami ngazizwa ngingekhe ngakghona ukumlibalela ngalokho angenza khona.”​—Kutjho uLinda.

KGHANI nawe wakhe wabasebujamweni obufana nebaka-Linda, owalinyazwa khulu zizenzo zomkhulekile akholwa naye? Ngokudanisako, abanye baphazanyiswa khulu kuziphatha kwabanye kangangobana lokho kwathinta ingokomoya labo. Kghani nakuwe kunjalo?

Kghani Ukhona Na ‘Ongasihlukanisa Nethando LakaZimu’?

Kuyavunywa, singakufumana kubudisi khulu ukulibalela umkhulekile esikunye naye osilimazileko. Ngaphezu kwakho koke, amaKrestu kufuze athandane. (Jwanisi 13:34, 35) Nangabe sonwe mkhulekeli esikunye naye, ukudana nobuhlungu bungaba ngobudluleleko.​—IRhubo 55:12.

Kuliqiniso, iBhayibheli liyavuma ukuthi ziba khona iinkhathi lokha amaKrestu ‘abaneensolo ngomunye.’ (Kolose 3:13) Nanyana kunjalo, nakwenzeka kithi lokhu, singakufumana kubudisi ukuqalana nakho. Kghani kukhona okungasisiza? Akhesicabangele iinkambisolawulo ezingokomTlolo ezintathu:

UBabethu wezulwini uyakubona koke okwenzekako. UJehova ubona koke okwenzekako, kuhlanganise nanyana ngikuphi ukungalungi esiqalane nakho nokutlhaga okukubangelako. (Hebheru 4:13) Ngendlela efanako, uJehova uyathinteka nasitlhagako. (Isaya 63:9) Akavumeli ‘ukutlhaga neenkathazo’ nanyana yini—ngitjho nanyana ngimuphi umkhulekelakhe—ukuthi ‘asihlukanise nethando lakaZimu.’ (Roma 8:35, 38, 39) Yeke, akukafuzi sivumele nanyana yini nofana omunye umuntu asihlukanise noJehova.

Ukulibalela akutjho ukuvumela. Nasilibalela labo abasonileko, sisuke singavumeli izenzo zabo ezimbi bona ziragele phambili. Khumbula ukuthi uJehova akafuni sone, kodwana uyasilibalela nangabe kunebanga lokwenza njalo. (IRhubo 103:12, 13; Rhabakhukhu 1:13) Nakasikhuthaza bona silibalele abanye, uJehova usibawa ukuthi simlingise. “Akanghaleli kwasafuthi.”​—IRhubo 103:9; Matewu 6:14.

Nasilisa amavunda, siyazuza. Ngayiphi indlela? Akhe ucabange ngobujamo obulandelako. Akhe sithi udobha ilitje, mhlamunye ubudisi balo bumakhilogramu ambalwa, bese ulibambela phezulu. Kungenzeka kube bulula ukulibamba isikhatjhana esincani. Kodwana kuthiwani nangabe ulinga ukulibamba isikhathi eside? Uzolibamba isikhathi eside kangangani—kungaba mizuzu? i-awara? namkha isikhathi eside? Akunakuzaza, ukuthi umkhonwakho uzokudinwa khulu! Nanyana kunjalo, ubudisi belitje angeze batjhentjha. Kodwana nawusolo ulibambile, lizokuba budisi khulu. Kuyafana nangamavunda. Nasisolo sibamba amavunda —ngitjho nentweni encani—kuba kulapho sizilimaza khona. Kungakho, uJehova asikhuthaza ukuthi silise ilaka. Kwamambala, ukulisa amavunda kuzuzisa thina.—IzAga 11:17.

Nasilisa amavunda, siyazuza

“Ngazizwa Ngasuthi UJehova Bekakhuluma Nami Bunqopha”

Khuyini eyasiza u-Linda bona angafukameli amavunda ngendlela aphathwa ngayo mkhulekeli akunye naye? Hlangana nezinye izinto, wazindla ngalokho okutjhiwo miTlolo malungana nokulibalela. (IRhubo 130:3, 4) U-Linda wakhuthazeka khulu ngokwazi ukuthi nasilibalelako, uJehova nathi uzosilibalela. (Efesu 4:32–5:2) Malungana nendlela amazizo layo amthinta ngayo, uthi: “Ngazizwa ngasuthi uJehova bekakhuluma nami bunqopha.”

Ngokukhamba kwesikhathi, u-Linda wakwazi ukulisa amavunda. Wamlibalela ngokutjhaphulukileko udade loyo, begodu sele angumnganakhe omkhulu. ULinda uragela phambili ukhonza uJehova. Qiniseka ukuthi uJehova ufuna ukukusiza wenze okufanako nawe.