Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SETJHUMI NAHLANU

Ukukhulekela Okwamukelwa NguZimu

Ukukhulekela Okwamukelwa NguZimu

Zoke iinkolo ziyamthabisa uZimu na?

Singayibona njani ikolo yeqiniso?

Bobani abakhulekeli bakaZimu bamambala ephasini namhlanjesi?

UJEHOVA UZIMU uyasitjheja begodu ufuna bona sizuze esinqophisweni sakhe sethando. Nengabe simkhulekela ngendlela ererhe, sizokuthaba begodu sizokubalekela imiraro eminengi ekuphileni. Sizokufumana isibusiso nerhelebho lakhe. (Isaya 48:17) Namtjhana kunjalo, kunamakhulu weenkolo athi afundisa iqiniso ngoZimu. Nokho, zihluke khulu ngeemfundiso zazo ezimalungana nokobana ngubani uZimu begodu khuyini ayilindele kithi.

2 Ungayazi njani indlela ererhe yokukhulekela uJehova? Akutlhogeki bona ufunde begodu umadanise iimfundiso zezinye iinkolo ezinengi. Utlhoga ukufunda kwaphela lokho kwamambala okufundiswa yiBhayibhili malungana nokukhulekela kweqiniso. Isibonelo: Eenarheni ezinengi, kunomraro wemali yomgunyathi. Nengabe bewunikelwe umberego wokuhlunga imali yomgunyathi, gade uzowenza njani umberego loyo? Ngokukhumbula yoke iimhlobo yemali yomgunyathi? Awa. Isikhathi esinengi gade uzosiberegisela ukufunda ngemali yamambala. Ngemva kobana wazi bona imali yamambala injani ungakghona ukubona nemali yomgunyathi. Ngokufanako, lokha nasifunda ngendlela esingabona ngayo ikolo yeqiniso singakghona ukubona iinkolo zamala.

3 Kuqakathekile bona sikhulekele uJehova ngendlela ayamukelako. Abantu abanengi bakholelwa bona zoke iinkolo zithabisa uZimu, kodwana iBhayibhili ayikufundisi lokho. Akukaneli bona umuntu azibize bonyana mKrestu kwaphela. UJesu wathi: “Ingasiwoke othi kimi: ‘Kosi, Kosi’ ozangena embusweni wezulwini, kodwana ngilabo bodwa abenza okufunwa nguBaba osezulwini.” Nasifuna ukwamukelwa nguZimu, kufuze sifunde lokho uZimu akufunako kithi begodu sikwenze. UJesu wabiza labo abangenzi intando kaZimu bona ‘ziinkhohlakali!’ (Matewu 7:21-23) Njengemali yomgunyathi, ikolo yamala ayirhelebhi ngalitho. Okumbi khulu, ikolo enjalo iyingozi.

4 UJehova unikela woke umuntu ephasini ithuba lokufumana ukuphila okungapheliko. Nasifuna ukufumana ukuphila okungapheliko eParadeyisini, kufuze sikhulekele uZimu ngendlela efaneleko begodu siphile ngendlela eyamukelekako kuye. Ngokudanisako, abanengi bayabhala ukwenza lokho. Ngikho uJesu athi: “Ngenani ngesango elincancani, ngombana isango eliya [ekubhujisweni] libanzi, nendlela eya khona ibulula, banengi abakhamba ngayo. Kodwana isango eliya ekuphileni lincancani, nendlela eya khona ibukhuni, balilitjhwana abantu abayifumanako.” (Matewu 7:13, 14) Ikolo yeqiniso ingakudosela ekuphileni okungapheliko. Ikolo yamala ingakudosela ekutjhatjalalisweni. UJehova akafuni namunye umuntu bona atjhatjalaliswe, begodu ngikho anikela abantu boke ithuba lokobana bafunde ngaye. (2 KaPitrosi 3:9) Kwamambala, indlela esikhulekela ngayo uZimu itjho ukuphila namtjhana ukufa kithi.

INDLELA ESINGABONA NGAYO IKOLO YEQINISO

5 ‘Indlela eya ekuphileni’ singayifumana njani? UJesu wathi ikolo yeqiniso izokubonakala ngendlela abantu abakiyo abaphila ngayo. Wathi: “Nizabazi ngabakwenzako. Umuthi omuhle uthela iinthelo ezihle.” (Matewu 7:16, 17) Ngamanye amezwi, labo abaphila ngokuvumelana nekolo yeqiniso bazokubonakala ngeenkolelo zabo begodu nangokuziphatha kwabo. Namtjhana banesono begodu benza imitjhapho, abakhulekeli beqiniso njengesiqhema bafuna ukwenza intando kaZimu. Akhe sicabangele iingcenye ezisithandathu esingabona ngazo ikolo yeqiniso.

LABO ABAKHULEKELA UZIMU WEQINISO

  • basekela iimfundiso zabo eBhayibhilini
  • bakhulekela uJehova kwaphela begodu benza ibizo lakhe laziwe
  • batjengisa ithando lamambala komunye nomunye
  • bamukela uJesu njengaloyo uZimu amberegisa bona asiphuluse
  • abasiyo ingcenye yephasi
  • batjhumayela bona uMbuso kaZimu kuphela kwethemba lesintu
Abantu benzinda ezihlukeneko abakhonza Uzimu

6Iinceku zakaZimu zisekela iimfundiso zazo eBhayibhilini. IBhayibhili ngokwayo ithi: ‘Koke okusemtlolweni ocwengileko kwaba khona ngokufundzelelwa ngomoya kaZimu, yeke kulungele ukufundisa nokukhalima nokunqophisa imitjhapho, nokulaya koke malungana nokulunga, khona umuntu wakaZimu azafanela, abe ngolungele ukwenza yoke imisebenzi emihle.’ (2 KuThimothi 3:16, 17) Umpostoli uPowula watlolela amaKrestu agade anaye: “Nanimukela ilizwi lakaZimu enalizwa kithapha, nalamukela, ingasi njengelizwi lomuntu nje kodwana njengombana linjalo lilizwi lakaZimu.” (1 KwebeTesalonika 2:13) Nokho, iinkolelo nemikghwa yekolo yeqiniso ayikasekelwa emibonweni yabantu namtjhana yamasiko. Isekelwe eLizwini lakaZimu elifundzelelweko, iBhayibhili.

7 UJesu Krestu wasibekela isibonelo esihle ngokusekela iimfundiso zakhe eLizwini lakaZimu. Nakathandaza kuYise wezulwini wathi: “Ilizwi lakho liliqiniso.” (Jwanisi 17:17) UJesu gade akholelwa eLizwini lakaZimu, begodu koke egade akufundisa bekuvumelana neMitlolo. UJesu bekathanda ukuthi: “Imitlolo ecwengileko ithi.” (Matewu 4:4, 7, 10) Ngemva kwalokho uJesu udzubhula umtlolo. Ngokufanako, abantu bakaZimu namhlanjesi abafundisi iimbono yabo. Bakholelwa bona iBhayibhili liLizwi lakaZimu, begodu basekela ngokuqinileko iimfundiso zabo kilokho ekutjhoko.

8Labo abasekolweni yeqiniso bakhulekela uJehova kwaphela begodu benza ibizo lakhe laziwe. UJesu wathi: “Khothamela iKosi [uJehova] uZimu wakho ulotjhe yona kwaphela.” (Matewu 4:10) Nokho, iinceku zakaZimu zikhulekela yena kwaphela uJehova. Ukukhulekela okunjalo kuhlanganisa ukutjela abantu bona ngubani ibizo lakaZimu lamambala begodu unjani. AmaRhalani 83:18 athi: “Wena ibizo lakho elinguJehova, wena wedwa ungoPhakemeko ephasini loke.” UJesu ubeka isibonelo ekurhelebheni abanye bazi uZimu, njengombana atjho emthandazweni: “Ngikwazisile ebantwini onginikele bona ephasini.” (Jwanisi 17:6) Ngokufanako, abakhulekeli beqiniso namhlanjesi bafundisa abanye ngebizo lakaZimu, ngomnqopho wakhe, nangobuntu bakhe.

9Abantu bakaZimu batjengisana ithando lamambala, elingasimarhamaru. UJesu wathi: “Nanithandanako, boke abantu bazakwazi bona nibafundi bami.” (Jwanisi 13:35) AmaKrestu wangaphambili aba nethando elinjalo komunye nomunye. Ithando elisekelwe emilayweni yeBhayibhili lihlula ubuhlanga, zomphakathi, ubutjhaba begodu lenza abantu batjhidelane babe netjhebiswano elingekhe laphela lobuzalwana bamambala. (KwebeKholose 3:14) Amalungu wekolo yamala akanalo ithando elinjalo lobuzalwana. Sikwazi njani lokho? Abulalana wodwa ngebanga lobutjhaba namtjhana lobuhlanga. AmaKrestu weqiniso akaphathi iinkhali bona abulale amaKrestu akhonza nawo namtjhana omunye umuntu. IBhayibhili ithi: “Ngiwo-ke lo umahluko hlangana nabantwana bakaZimu nebakaSathana: Loyo ongenzi okulungileko, nongathandiko umzalwane wakhe, akasuye umntwana kaZimu.…Kufanele sithandane, singafani noKayini ogade ingewakaSathana. Wabulala umfowabo uAbela.”—1 KaJwanisi 3:10-12; 4:20, 21.

10 Kuliqiniso, ithando lamambala litjho okungaphezu kokungabulali abanye. AmaKrestu weqiniso ngokungabi marhamaru aberegisa isikhathi sawo, amandla, nezinto eziphathekako bona arhelebhe begodu akhuthazane. (KumaHebheru 10:24, 25) Ayarhelebhana ngeenkhathi zokugandeleleka, begodu aphathana ngokuthembeka. Eqinisweni, ekuphileni kwawo aberegisa isiluleko seBhayibhili esithi, “asenze okulungileko kibo boke.”—KwebeGalatiya 6:10.

11AmaKrestu weqiniso amukela uJesu Krestu njengaloyo uZimu amberegisako bona asiphuluse. IBhayibhili ithi: “Ayikho iphuluso ngomunye, alikho godu elinye ibizo ezulwini nephasini esinikelwe lona bona siphuluswe ngalo.” (IZenzo 4:12) Njengombana sifundile eSahlukweni-5, uJesu wanikela ngepilo yakhe njengesihlengo sabantu abalalelako. (Matewu 20:28) Ngaphezu kwalokho, uJesu ukhethwe nguZimu bona abe yiKosi eMbusweni wezulwini ozokubusa ephasini loke. UZimu ufuna bona silalele uJesu begodu siberegise iimfundiso zakhe nengabe sifuna ukuphila okungapheliko. Ngikho iBhayibhili ithi: “Loyo okholwako eNdodaneni unokuphila okungapheliko; kodwana loyo ongakholwako eNdodaneni ngekhe akubone ukuphila.”—Jwanisi 3:36.

12Abakhulekeli beqiniso abasiyo ingcenye yephasi. Lokha nekufanele agwetjwe phambi kombusi weRoma, uPilato, uJesu wathi: “Umbuso wami awusiwo wephaseli.” (Jwanisi 18:36) Namtjhana bahlala kiyiphi inarha, abalandeli bakaJesu bayazithoba eMbusweni wakhe wezulwini begodu ngokuzimisela abazibandakanyi eendabeni zombanganarha zephaseli. Abazibandakanyi eempikiswaneni zephaseli. Nokho, abakhulekeli bakaJehova abazibandakanyi kilokho abanye abakhetha ukukwenza ngokuhlanganyela kwezombanganarha, namtjhana ukungenela amakhetho. Ngaphezu kwalokho abakhulekeli bakaZimu bamambala abazibandakanyi kwezombanganarha, kodwana bathobela umthetho. Kubayini benza njalo? Kungombana iLizwi lakaZimu libalayela bona ‘bathobele’ aborhulumende “abaphetheko” ababekwe nguZimu. (KwebeRoma 13:1) Nekunepikiswano kilokho okufunwa nguZimu nakilokho okufunwa ngezombanganarha, abakhulekeli beqiniso balandela isibonelo sabapostoli abathi: ‘[Kufanele] bona simhloniphe uZimu kunabantu.’—IZenzo 5:29; Markosi 12:17.

13Abalandeli bakaJesu beqiniso batjhumayela bona uMbuso kaZimu kuphela kwethemba lesintu. UJesu wabikezela: “Iindaba ezimnandi ngombuso zizatjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi eentjhabeni zoke.” (Matewu 24:14) Kunokobana bakhuthaze abantu bona bathembele kubabusi abababantu bona bararulule imiraro yabo, abalandeli bakaJesu Krestu batjhumayela ngoMbuso kaZimu wezulwini njengokungiwo kwaphela olithemba lesintu. (AmaRhalani 146:3) UJesu wasifundisa bona sithandazele urhulumende ongekhe waphela, lokha nekathi: “Umbuso wakho awuze; intando yakho ayenziwe ephasinapha njengezulwini.” (Matewu 6:10) ILizwi lakaZimu labikezela bona uMbuso wezulwini “uzokusila yoke iimbuso le [ekhona nje], begodu wona uzokuhlala ngokungapheliko.”—Danyela 2:44.

14 Ngokwalokho esesicoce ngakho, zibuze: ‘Ngisiphi isiqhema sekolo esisekela zoke iimfundiso zaso eBhayibhilini begodu senze ibizo lakaJehova laziwe? Ngisiphi isiqhema esitjengisa ithando elifunwa nguZimu, esinekholo kuJesu, esingasiyo ingcenye yephasi, begodu esitjhumayela bona uMbuso kaZimu ngiwo kwaphela olithemba lesintu? Kizo zoke iinqhema zeenkolo ezisephasini, ngisiphi esihlangabezana nazo zoke iimfunekwezi?’ Eqinisweni, isiqhema sekolwesi, boFakazi bakaJehova.—Isaya 43:10-12.

Ngokukhonza nabantu bakaJehova, uzokufumana okunengi ukudlula lokho egade kungakulahlekela

Abantu benzinda ezihlukahkukeneko babangani

KHUYINI OZOYENZA WENA?

15 Newuzakuthabisa uZimu akukaneli ukukholelwa bona ukhona kwaphela. Eqinisweni, iBhayibhili ithi, namadimoni akholelwa bona uZimu ukhona. (KaJakobosi 2:19) Kuyakhanya bona akenzi intando kaZimu begodu akamukelwa nguye. Bona samukelwe nguZimu, akufuneki sikholelwe ekubeni khona kwakhe kwaphela, kodwana kufuze senze nentando yakhe. Kufuze sihlukane nekolo yamala samukele ikolo yeqiniso.

16 Umpostoli uPowula watjengisa bona akufuneki sizibandakanye ekukhulekeleni kwamala. Watlola bunje: “‘Phumani niphele hlangana nabo, kutjho uJehova, ‘ningakunamathi okusilapheleko’, ‘ngizanamukela.’” (2 KwebeKorinte 6:17; Isaya 52:11) Ngalokho, amaKrestu weqiniso abalekela koke ukukhulekela kwamala.

17 IBhayibhili itjengisa bona yoke iimhlobo eminengi yekolo yamala iyingcenye ‘yeBhabhiloni Yodumo.’* (ISambulo 17:5) Ibizwelo lisikhumbuza ngomuzi weBhabhiloni lekadeni, lapho ikolo yamala yathoma khona ngemva kweKukhulamungu wangesikhathi sakaNuwa. Iimfundiso ezinengi nemikghwa ejayelekileko nje ekolweni yamala yathoma kade eBhabhiloni. Isibonelo, abantu beBhabhiloni bebakhulekela uziquntathu namtjhana abantu abathathu kuzimu oyedwa. Namhlanjesi, ifundiso ejayelekileko yeenkolo ezinengi, nguZiquntathu. Kodwana iBhayibhili ifundisa ngokukhanyako bona kunoZimu oyedwa weqiniso, uJehova, begodu uJesu Krestu yiNdodanakhe. (Jwanisi 17:3) Abantu beBhabhiloni bakholelwa bona abantu banomphefumulo ongafiko otjhiya umzimba ngemva kokuhlongakala nokobana bayatlhaga endaweni yokuhlunguphazwa. Namhlanjesi, ikolelo yokungafi komphefumulo namtjhana yomoya bona ungathlaga esirhogweni somlilo ifundiswa ziinkolo ezinengi.

18 Njengombana ukukhulekela kweBhabhiloni lendulo kwarhatjheka ephasini loke, iBhabhiloni Yodumo yanje ingabizwa bona mbuso wephasi wekolo yamala. UZimu wabikezela bona umbuso wekolo yamala lo, msinyana uzokutjhatjalaliswa. (ISambulo 18:8) Uyabona kubayini kuqakathekile bona uzihlukanise kikho koke ukukhulekela kweBhabhiloni Yodumo? UJehova uZimu ufuna bona ‘uphume uphele’ msinyana isikhathi sisesekhona.—ISambulo 18:4.

19 Njengomphumela wesiqunto sakho sokutjhiya ikolo yamala, abanye bangakhetha ukungasazihlanganisi nawe. Ngokukhonza nabantu bakaJehova, uzokufumana okunengi ukudlula lokho egade kungakulahlekela. Njengabafundi bakaJesu bangaphambili abatjhiya ezinye izinto bona bamlandele, ngokukhamba kwesikhathi uzokuba nabanakwenu nabodadwenu abanengi abangokomoya. Uzokuba yingcenye yomndeni omkhulu wephasi loke onamabhiliyoni wamaKrestu weqiniso, azokutjengisa ithando lamambala. Begodu uzokuba nethemba elihle lokuphila okungapheliko “esikhathi esizako.” (Markosi 10:28-30) Mhlamunye ngokukhamba kwesikhathi, labo abakulahlileko ngebanga leenkolelo zakho bazokufunda lokho okufundiswa yiBhayibhili begodu babe bakhulekeli bakaJehova.

20 IBhayibhili ifundisa bona uZimu msinyana uzokutjhabalalisa boke ubujamo obumbi obusephasini begodu abujamiselele ngephasi elitjha elilungileko ngaphasi kokubusa koMbuso wakhe. (2 KaPitrosi 3:9, 13) Qala bona kuzokuba liphasi elihle kangangani lelo! Begodu ephasini elitjha lokulunga, kuzokuba nekolo eyodwa kwaphela, indlela eyodwa yokukhulekela kweqiniso. Akusikuhlakanipha na ngawe bona uthathe amagadango afunekako nje, uzibandakanye nabakhulekeli beqiniso?

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

  • Kunekolo eyodwa kwaphela yeqiniso.—Matewu 7:13, 14.
  • Ikolo yeqiniso ibonakala ngeemfundiso nemikghwa yayo.—Matewu 7:16, 17.
  • AboFakazi bakaJehova basekukhulekeleni okumukelwa nguZimu.—Isaya 43:10.

*  Ukufumana imininingwana ezeleko malungana nokobana kubayini iBhabhiloni Yodumo ijamele ikolo yamala yombuso wephasi, qala Isithasiselo.


Iimbuzo Yesifundo

1. Sizokuzuza njani nengabe sikhulekela uZimu ngendlela ererhe?

2. Singayazi njani indlela ererhe yokukhulekela uJehova, begodu ngisiphi isibonelo esingasirhelebha bona sizwisise lokho?

3. Ngokwamezwi kaJesu, khuyini okufuze siyenze nengabe sifuna ukwamukelwa nguZimu?

4. Atjho ukuthini amezwi kaJesu malungana neendlela eembili, begodu indlela enye nenye idosela kuphi?

5. Singababona njani labo abasekolweni yeqiniso?

6, 7. Iinceku zakaZimu zinamuphi umbono ngeBhayibhili, begodu uJesu wazibekela siphi isibonelo malungana nalokhu?

8. Khuyini okubandakanyekileko ekukhulekeleni uJehova?

9, 10. Kungaziphi iindlela amaKrestu weqiniso atjengisana ngazo ithando?

11. Kubayini kuqakathekile ukwamukela uJesu Krestu njengaloyo uZimu amberegisa bona asiphuluse?

12. Kutjho ukuthini ukungabi yingcenye yephasi?

13. Abalandeli bakaJesu beqiniso bawuqala njani uMbuso kaZimu, begodu ngalokho, ngiliphi igadango abalithathako?

14. Ngisiphi isiqhema wena okholelwa bona sihlangabezana neemfuneko zokukhulekelwa kweqiniso?

15. Khuyini uZimu akufunako ngaphezu kokukholelwa bona ukhona?

16. Khuyini okufuze yenziwe ngokuzibandakanya ekolweni yamala?

17, 18. Yini ‘iBhabhiloni Yodumo’ begodu kubayini kuqakathekile bona ‘uphume uphele’ kiyo?

19. Khuyini ozokufumana ngokukhonza uJehova?

20. Libaphatheleni ingomuso labo abasekolweni yeqiniso?