Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SETJHUMI NOBUNANE

Ukubhabhadiswa Nobuhlobo Bakho NoZimu

Ukubhabhadiswa Nobuhlobo Bakho NoZimu

Ukubhabhadiswa kobuKrestu kwenziwa njani?

Ngimaphi amagadango okufuze uwathathe bona ubhabhadiswe?

Umuntu uzinikela njani kuZimu?

Ngiliphi ibanga elikhethekileko lokubhabhadiswa?

NAKA amanzi, ngingakhandelwa yini ngingabhabhadiswa na?” Umbuzo lo wabuzwa sikhulu esiphakemeko seTopiya ekhulwini lokuthoma leemnyaka. UmKrestu ibizo lakhe elinguFilipi wamqinisekisa bona uJesu bekunguMesiya othenjisiweko. Ithintwe ngilokho ekufunde eMitlolweni, indoda emTopiya yathatha igadango. Yathi ifuna ukubhabhadiswa!—IZenzo 8:26-36.

Ikhotho yokuthoma yangetopiya esemthethweni

2 Nengabe ufundisise izahluko ezingaphambili zencwadi le nomunye waboFakazi bakaJehova, ungazizwa ufanelwe kubuza, ‘Mina ngingakhandelwa yini ngingabhabhadiswa na?’ Kwanje sewufundile ngesithembiso seBhayibhili sokuphila ngokungapheliko eParadeyisini. (Luka 23:43; ISambulo 21:3, 4) Ufundile nangobujamo abahlongakeleko abakibo nangethemba levuko. (Umtjhumayeli 9:5; Jwanisi 5:28, 29) Kungenzeka bona sele uhlanganyela naboFakazi bakaJehova emihlanganweni yabo begodu sele uzibonele ngokwakho bonyana baphila ngokuvumelana nekolo yeqiniso. (Jwanisi 13:35) Okuqakatheke khulu, kukobana sele unobuhlobo bomuntu mathupha noJehova uZimu.

3 Ungatjengisa njani bona ufuna ukukhonza uZimu? UJesu watjela abalandeli bakhe: “Khambani-ke niye ebantwini boke nanyana kukuphi nibenze abafundi; babhabhadiseni.” (Matewu 28:19) UJesu ngokwakhe wasibekela isibonelo ngokubhabhadiswa ngemanzini. Akhenge anyenyezwe ngamanzi, begodu akhenge athelwe ngamanzi ehloko kwaphela. (Matewu 3:16) Ibizo elithi “bhabhadisa” livela ebizweni lesiGirigi “cwilisa.” Ngalokho ukubhabhadiswa kobuKrestu kutjho ukufakwa utjhinge namtjhana ukucwiliswa ngemanzini.

4 Ukubhabhadiswa ngemanzini yifuneko yabo boke abafuna ukuba nobuhlobo noJehova uZimu. Ukubhabhadiswa etjhatjhalazini kutjengisa ikhanuko yakho yokukhonza uZimu. Kuyatjengisa bona uzimisele ukwenza intando kaJehova. (AmaRhalani 40:7, 8) Bona ufanelekele ukubhabhadiswa, kufuze uthathe amagadango athileko.

KUTLHOGEKA BONA SIBE NELWAZI NEKHOLO

5 Sewuthethe igadango lokuthoma. Njani? Ngokungenisa ilwazi ngoJehova uZimu noJesu Krestu, mhlamunye ngokuba nesifundo seBhayibhili saqobe. (Jwanisi 17:3) Kodwana kusese nokunengi osazokufunda. AmaKrestu kufuze bona ‘aphelele ekwazini intando yakhe’ [uZimu]. (KwebeKholose 1:9) Ukuya emihlanganweni yebandla yaboFakazi bakaJehova kuzokurhelebha khulu kilokhu. Kuqakathekile ukuba khona emihlanganweni enjalo. (KumaHebheru 10:24, 25) Ukuba khona qobe emihlanganweni kuzokurhelebha bona ukhulise ilwazi lakho ngoZimu.

Ukuba nelwazi elinqophileko leLizwi lakaZimu kuligadango eliqakathekileko elikwenza ufanelekele ukubhabhadiswa

Isifundo sebhayibhili

6 Yiqiniso, akutlhogeki wazi yoke into eseBhayibhilini bona ubhabhadiswe. Isikhulu esiphakemeko somTopiya besinelwazi elithileko, kodwana besitlhoga irhelebho ukuzwisisa iingcenye ezithileko zeMitlolo. (IZenzo 8:30, 31) Ngokufanako, kusese kunengi okufuze ukufunde. Eqinisweni, angekhe uqede ukufunda ngoZimu. (Umtjhumayeli 3:11) Ngaphambi kobana ubhabhadiswe, kufuneka wazi begodu wamukele iimfundiso zeBhayibhili ezisisekelo. (KumaHebheru 5:12) Kufuze wazi begodu wamukele iqiniso malungana nobujamo abahlongakeleko abakibo, ukuqakatheka kwebizo lakaZimu noMbuso wakhe.

7 Nokho, ilwazi lilodwa alikaneli ngombana “umuntu nanganakukholwa, uZimu angekhe athaba ngomuntu loyo.” (KumaHebheru 11:6) IBhayibhili isitjela bona abanye abantu bedorobheni leKorinte yekadeni nebezwa umlayezo ebewutjhunyayelwa bafundi bakaJesu “bakholwa babhabhadiswa.” (IZenzo 18:8) Ngendlela efanako, ukufunda iBhayibhili kufuze kukwenze ube nekholo lokobana liLizwi lakaZimu eliphefumulelweko. Ukufunda iBhayibhili kuzokurhelebha bona ube nekholo eenthembisweni zakaZimu nokobana umhlatjelo kaJesu ungakuphulusa.—Joshuwa 23:14; IZenzo 4:12; 2 KuThimothi 3:16, 17.

UKUHLANGANYELA IQINISO LEBHAYIBHILI NABANYE

8 Njengombana ikholo likhula ehliziywenakho, uzokufumana kubudisi ukuthula ungatjeli abanye ngalokho okufundileko. (Jeremiya 20:9) Uzokutjhukumiseleka bona ukhulume nabanye ngoZimu nangeminqopho yakhe.—2 KwebeKorinte 4:13.

Ikholo kufuze likutjhukumisele bona uhlanganyele nabanye lokho okukholelwako

Indoda ikhuluma ngenkolelo zayo

9 Ungathoma ukukhuluma ngokuhlakanipha nabanye ngamaqiniso weBhayibhili, iinhlobo zakho, abangani, abomakhelwana noberega nabo. Ngokukhamba kwesikhathi, uzokufuna ukuhlanganyela emsebenzini wokutjhumayela ohlophisiweko waboFakazi bakaJehova. Ungatjhaphuluka ukutjela uFakazi okufundela iBhayibhili ngekhanuko yakho yokutjhumayela. Nekubonakala bona uyakufanelekela ukutjhumayela nebandla, kuzokuhlophiswa bona wena naloyo okufundelako nihlangane nabadala bebandla ababili.

10 Lokhu kuzokurhelebha bona wazane bhedere nabadala bebandla abalusa umhlambi kaZimu. (IZenzo 20:28; 1 KaPitrosi 5:2, 3) Nengabe abadala bayatjheja bona uyazwisisa begodu ukholelwa emfundisweni zeBhayibhili, uphila ngokuvumelana nemilayo kaZimu nokobana kwamambala ufuna ukuba ngomunye waboFakazi bakaJehova, bazokutjela bona uyafaneleka ukuhlanganyela emsebenzini wokutjhumayela nebandla njengomrhuweleli weendaba ezimnandi.

11 Ngakelinye ihlangothi, kuzokufuneka wenze amatjhuguluko endleleni nemikghweni yakho yokuphila bona ufanelekele ukutjhumayela nebandla. Lokhu kuhlanganisa nokulisa eminye imikghwa ogade uyifihlile kwabanye. Nokho, ngaphambi kobana ubawe ukuba mrhuweleli ongakabhabhadiswa, kufuneka ulahle izono ezikulu ezinjengokuziphatha kumbi ngokomseme, ubudakwa nokuberegisa kumbi iindakamizwa.—1 KwebeKorinte 6:9, 10; KwebeGalatiya 5:19-21.

UKUTJHUGULUKA NOKUJIKA

12 Kunamanye amagadango okufuze uwathathe ngaphambi kokufanelekela ukubhabhadiswa. Umpostoli uPitrosi wathi: “Tjhugulukani…nijike bona nilibalelwe izono.” (IZenzo 3:19, NW) Ukutjhuguluka kutjho ukuzisola ngokuthembeka entweni oyenzileko. Ukutjhuguluka kuyafaneleka nengabe umuntu gade aziphatha kumbi, kodwana kuyafaneleka ngitjho namtjhana umuntu gade aphila ukuphila esingathi kuhle. Kubayini kunjalo? Ngombana boke abantu bonile batlhoga ukulitjalelwa nguZimu. (KwebeRoma 3:23; 5:12) Ngaphambi kokufunda iBhayibhili, bewungazi bona iyini intando kaZimu. Ngalokho, bewungaphila njani ngokuvumelana nentando yakhe? Ngikho-ke, kufuze bona utjhuguluke.

13 Ukutjhuguluka kufuze kulandelwe ‘kujika.’ Kufuze wenze okungaphezu kokuzisola nje kwaphela. Kufuze ulahle indlela egade uphila ngayo ngaphambili uqinisekise bona uzokwenza okulungileko kusukela nje ukuya phambili. Ukutjhuguluka nokujika magadango okufuze uwathathe ngaphambi kobana ubhabhadiswe.

UKUZINIKELA

14 Kunelinye igadango eliqakathekileko okufuze ulithathe ngaphambi kobana ubhabhadiswe. Kufuze uzinikela kuJehova uZimu.

15 Newuzinikela kuJehova uZimu ngomthandazo osuka ehliziyweni, umthembisa bona uzinikela kuye kwaphela ngokungapheliko. (Duteronomi 6:15) Kubayini-ke, umuntu angafuna ukwenza lokho? Akhe sithi isokana lithanda umntazana. Njengombana lilokhu limfunda begodu libona bona uneemfanelo ezihle, kulapho limthanda khulu. Ngokukhamba kwesikhathi, kungokwemvelo bona libawe ukutjhada naye. Kuliqiniso, ukutjhada kutjho bona lizokuba nomthwalo ongezelelekileko. Kodwana ithando lizolitjhukumisela bona lithathe igadango eliqakathekilekwelo.

16 Nesele wazi begodu uthanda uJehova, utjhukumiseleka bona umkhonze ngaphandle kokubeka imibandela ethileko ekumkhonzeni. Nanyana ngubani ofuna ukulandela iNdodana kaZimu, uJesu Krestu, kufuneka “azidele.” (Markosi 8:34) Siyazidela ngokuqiniseka bona ikhanuko neminqopho yomuntu mathupha ayisivimbi endleleni yokulalela uZimu ngokupheleleko. Ngaphambi kobana ubhabhadiswe, ukwenza intando kaJehova uZimu kufuze kuze qangi ekuphileni kwakho.—1 KaPitrosi 4:2.

UKUHLULA UKUSABA BONA UZAKUBHALELWA

17 Abanye bariyada ukuzinikela kuJehova ngombana ngendlela ethileko bayasaba ukuthatha igadango eliqakathekilekweli. Basaba ukulandisa kuZimu njengamaKrestu azinikeleko. Basaba bona kungenzeka babhalelwe begodu badanise uJehova, bacabanga bona kubhedere bangazinikeli kuye.

18 Njengombana ufunda ukuthanda uJehova, uzokutjhukumiseleka bona uzinikele kuye begodu wenze koke ongakwenza bona uphile ngokuvumelana nokuzinikela kwakho. (Umtjhumayeli 5:4) Ngemva kokuzinikela, ngokuqinisekileko uzokufuna ‘ukuphila ipilo efaneleko nethandekako eKosini’ [uJehova]. (KwebeKholose 1:10) Njengombana umthanda uZimu, angekhe ucabange bona kubudisi khulu ukwenza intando yakhe. Ngokunganakuzaza ungavumelana nompostoli uJwanisi, owatlola wathi: “Ngombana ukumthanda uZimu kuthobela imilayo yakhe. Imilayo yakhe ayisibudisi kithi.”—1 KaJwanisi 5:3.

19 Akutlhogeki bona ube mumuntu opheleleko bonyana uzinikele kuZimu. UJehova uyazi bona awunakghono elipheleleko begodu angekhe alindele bona wenze okungaphezu kwamandlakho. (AmaRhalani 103:14) Ufuna bonyana uphumelele begodu uzokusekela akurhelebhe. (Isaya 41:10) Ungaqiniseka bona newuthembela kuJehova ngehliziyo yakho yoke, “uzakunqophisa iindlela zakho.”—Iziyema 3:5, 6.

UKUTJENGISA UKUZINIKELA KWAKHO NGOKUBHABHADISWA

20 Ukucabanga ngezinto esesicoce ngazo, kungakurhelebha bona uzinikele kuJehova ngomthandazo. Woke umuntu omthanda kwamambala uZimu kufuneka ‘avume etjhatjhalazini aphuluswe.’ (KwebeRoma 10:10) Uzinikela njani etjhatjhalazini?

Sewuzinikele kuZimu ngomthandazo na?

Indoda iyathandaza

21 Kufuze wazise umthintanisi wesihlopha sabadala bebandla lekhenu bona ufuna ukubhabhadiswa. Uzokuhlela bona abanye abadala bacoce nawe ngeembuzo eminengana ehlanganisa iimfundiso ezisisekelo eziseBhayibhilini. Nengabe abadalabo bayavuma bona uyafaneleka, bazokutjela bonyana ungabhabhadiswa emhlanganweni olandelako.* Ikulumo ebuyekeza lokho okutjhiwo kubhabhadiswa iyanikelwa emihlanganweni enjalo. Isikhulumi simema boke abazokubhabhadiswa bona baphendule iimbuzo eembili ebulula njengenye yeendlela zokutjengisa ‘ukuvuma ikholo labo etjhatjhalazini.’

22 Ibhabhadiso ngokwalo litjengisa bona umumuntu ozinikele kuZimu begodu nje ungomunye waboFakazi bakaJehova. Ababhabhadiswako bacwiliswa ngokupheleleko ngemanzini ukutjengisa etjhatjhalazini bona bazinikele kuJehova.

LOKHO OKUTJHIWO UKUBHABHADISWA KWAKHO

23 UJesu wathi abafundi bakhe kufuze babhabhadiswe ‘ebizweni lakaBaba, neNdodana, nomoya ocwengileko.’ (Matewu 28:19) Lokho kutjho bona obhabhadiswako utjheja igunya lakaJehova uZimu nelakaJesu Krestu. (AmaRhalani 83:18; Matewu 28:18) Obhabhadiswako utjheja ukuberega komoya kaZimu ocwengileko namtjhana amandla aberegako.—KwebeGalatiya 5:22, 23; 2 KaPitrosi 1:21.

Ukubhabhadiswa kutjho ukufa endleleni egade uphila ngayo ngaphambili nokuphilela ukwenza intando kaZimu

Indoda iyabhabhadiswa

24 Nokho, ukubhabhadiswa akutjho ukungena ngemanzini kwaphela. Kulitshwayo lokuthileko okuqakatheke khulu. Ukungena ngaphasi kwamanzi kutjengisa bona uyafa endleleni egade uphila ngayo ngaphambili. Ukukhutjhulelwa ngaphandle kwamanzi kutjengisa bona kwanje uphilela ukwenza intando kaZimu. Khumbula bona uzinikele kuJehova uZimu ngokwakhe, ingasi eemberegweni, entweni ethileko, ebantwini namtjhana ehlanganweni ethileko. Ukuzinikela kwakho nokubhabhadiswa kusithomo sobuhlobo obuseduze khulu noZimu—itjhebiswano naye.—AmaRhalani 25:14.

25 Ukubhabhadiswa akuqinisekisi ukuphuluka. Umpostoli uPowula watlola wathi: “Ragani nisebenze ngokwesaba, nokuqhaqhazela, ukuphelelisa iphuluso yenu.” (KwebeFilipi 2:12) Ukubhabhadiswa kusithomo kwaphela. Umbuzo kukobana, Ungahlala njani ethandweni lakaZimu? Isahluko sethu samaswaphela sizosiphendulela umbuzo lo.

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

  • Ukubhabhadiswa kobuKrestu kutjho ukucwiliswa ngemanzini ngokupheleleko, ingasi ukunyenyezwa kwaphela.—Matewu 3:16.
  • Amagadango adosela ekubhabhadisweni athoma ngokungenisa ilwazi nokuba nekholo okulandelwa kutjhuguluka, ukujika nokuzinikela kuZimu.—Jwanisi 17:3; IZenzo 3:19; 18:8.
  • Ukuzinikela kuJehova, kufuze bona uzidele, njengombana abantu bazidela ekulandeleni uJesu.—Markosi 8:34.
  • Ukubhabhadiswa kulitshwayo lokufa endleleni egade uphila ngayo ngaphambili nokuphilela ukwenza intando kaZimu.—1 KaPitrosi 4:2.

*  Ukubhabhadiswa kwenziwa emihlanganweni emincani nemikhulu aboFakazi bakaJehova ababa nayo qobe mnyaka.


Iimbuzo Yesifundo

1. Kubayini isikhulu esiphakemeko seTopiya sabawa ukubhabhadiswa?

2. Kubayini kufuze ucabangisise ngokubhabhadiswa?

3. (a) Ngimuphi umlayo uJesu awunikela abalandeli bakhe? (b) Ukubhabhadiswa ngemanzini kwenziwa njani?

4. Kutjengisani ukubhabhadiswa ngemanzini?

5. (a) Ngiliphi igadango lokuthoma elikwenza bona ufanelekele ukubhabhadiswa? (b) Kubayini imihlangano yobuKrestu iqakathekile?

6. Kufuze ube nelwazi leBhayibhili elingangani nawuzakufanelekela ukubhabhadiswa?

7. Ngimuphi umphumela ukufunda iBhayibhili okufuze kube nawo kuwe?

8. Yini ezokutjhukumisela bona utjele abanye ngalokho okufundileko?

9, 10. (a) Ungathoma ngabobani ukuhlanganyela amaqiniso weBhayibhili? (b) Kufuze wenzeni newufuna ukuhlanganyela emsebenzini wokutjhumayela naboFakazi bakaJehova?

11. Ngimaphi amanye amatjhuguluko abanye okufuze bawenze ngaphambi kokufanelekela ukutjhumayela nebandla?

12. Kubayini ukutjhuguluka kuqakathekile?

13. Kutjho ukuthini ukujika?

14. Ngiliphi igadango okufuze ulithathe ngaphambi kobana ubhabhadiswe?

15, 16. Kutjho ukuthini ukuzinikela kuZimu, begodu yini etjhukumisa umuntu bona enze njalo?

17. Kubayini abanye bariyada ukuzinikela kuZimu?

18. Khuyini engakutjhukumisela bona uzinikele kuJehova?

19. Kubayini kufuze bona ungasabi ukuzinikela kuZimu?

20. Kubayini ukuzinikela kuJehova kungekhe kube yifihlo?

21, 22. ‘Ungalivuma njani etjhatjhalazini’ ikholo lakho?

23. Kutjho ukuthini ukubhabhadiswa ‘ebizweni lakaBaba, neNdodana, nomoya ocwengileko’?

24, 25. (a) Ukubhabhadiswa kutjengisani? (b) Ngimuphi umbuzo esizokuphendulelwa wona?