Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

UJesu Wabelethwa NgoDisemba Na?

UJesu Wabelethwa NgoDisemba Na?

IBHAYIBHILI ayisitjeli bona uJesu wabelethwa nini. Nokho, inamabanga azwakalako wokuphetha ngokobana akhenge abelethwe ngoDisemba.

Cabangela ubujamo bezulu ngesikhathi somnyakeso eBetlehema lapho uJesu abelethelwa khona. Inyanga yamaJuda uChislev (ikhambelana noNovemba/Disemba) egade kuyinyanga yamakhaza nezulu. Inyanga elandelako gade kunguTebeth (Disemba/Janabari). Bekusikhathi esimakhaza somnyaka, esigabhogako eendaweni eziphakamileko ngezinye iinkhathi. Akhe sibone bona iBhayibhili isitjelani ngobujamo bezulu besifundeso.

Umtloli weBhayibhili u-Ezra watjengisa bona uChislev kwamambala bekuyinyanga eyaziwa ngamakhaza nezulu. Ngemva kobana ahlathulule bona isiqubuthu besibuthene eJerusalema “ngenyanga yethoba [uChislev] ngelanga lamatjhumi amabili lenyanga,” u-Ezra wathi abantu gade “bahlengezela…njengombana izulu gade lina khulu.” Malungana nobujamo bezulu ngesikhathi somnyakeso, abantu egade babuthene lapho ngokwabo bathi: “Sikhathi sezulu elikhulu, begodu akusilula ukujama ngaphandle.” (Ezra 10:9, 13; Jeremiya 36:22) Ngikho abelusi abahlala engcenyeni yesifunda ebhode iBetlehema bebaqiniseka bonyana bona nemihlambi yabo ababi ngaphandle ebusuku ngaboDisemba!

Umalusi nezimvu zakhe

UJesu nekabelethwako, abelusi nemihlambi yabo gade bangemibundwini ebusuku

Nokho, iBhayibhili ithi abelusi gade bangemibundwini baluse imihlambi yabo ngobusuku uJesu abelethwa ngabo. Eqinisweni, umtloli weBhayibhili uLuka wathi ngesikhatheso, abelusi ‘bebahlala ngaphandle balusa imihlambi yabo ngemibundwini ebusuku’ hlanu kweBetlehema. (Luka 2:8-12, NW) Tjheja bona abelusi gade bahlala ngemibundwini, ingasi bona bebakhambakhamba ngemibundwini kwaphela emini. Gade balusa imihlambi yabo emibundwini ebusuku. Ihlathululo ethi bebahlala ngaphandle ngemibundwini, beyibufanela na ubujamo bezulu obumakhaza nezulu elinako eBetlehema ngoDisemba? Awa, gade ingabufaneli. Ngalokho-ke, ubujamo bezulu ngesikhathi sokubelethwa kwakaJesu butjengisa bona akhenge abelethwe ngoDisemba.*

ILizwi lakaZimu lisitjela ngonqophileko bona uJesu wahlongakala nini, kodwana lisinikela imininingwana embalwa ngokubelethwa kwakhe. Lokhu kusikhumbuza amezwi weKosi uSolomoni athi: “Ibizo libhedere kunamafutha amahle, nelanga lokufa libhedere kunelanga lokubelethwa.” (UMtjhumayeli 7:1) Nokho akusirari bona iBhayibhili inemininingwana eminengi malungana nekonzo nokufa kwakaJesu, kodwana ayisitjeli okunengi ngokubelethwa kwakhe.


*  Ukufumana imininingwana engezelelekileko, qala amakhasi 35-9 encwadini ethi, Ukubonisana NgemiBhalo, (efumaneka ngesiZulu) egadangiswe boFakazi bakaJehova.

← Qala isikhombiso sezahluko