Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

UJesu Krestu—NguMesiya Othenjisiweko

UJesu Krestu—NguMesiya Othenjisiweko

UKUSIRHELEBHA bona sibone uMesiya, uJehova uZimu waphefumulela abaporofidi abanengi beBhayibhili bona banikele imininingwana emalungana nokubelethwa, ikonzo nokuhlongakala koMtjhaphululi othenjisiweko. Zoke iimporofido zeBhayibhilezi zazaliseka kuJesu Krestu. Zinembile begodu zikarisa khulu. Ukutjengisa lokhu, akhe sicabangele iimporofido ezimbalwa ezabikezela izehlakalo ezihlobene nokubelethwa nokukhuliswa kwaMesiya.

Umporofidi u-Isaya wabikezela bona uMesiya uzokuba yinzalo yeKosi uDavidi. (Isaya 9:7) Kwamambala uJesu wabelethelwa ekorweni kaDavidi.—Matewu 1:1, 6-17.

Omunye umporofidi kaZimu uMika, wabikezela bona umntwana lo emaswapheleni uzokuba mbusi begodu uzokubelethelwa “eBhetlehema Efratha.” (Mika 5:2) Lokha uJesu nabelethwako, gade kunemizi eembili kwa-Israyeli ebizwa bona yiBhetlehema. Omunye gade uhlanu kweNazaretha etlhagwini yesifunda senarha, begodu omunye uhlanu kweJerusalema kwaJuda. IBhetlehema ehlanu kweJerusalema gade ibizwa bona yi-Efratha. UJesu wabelethelwa emzini loyo njengombana umporofidi wabikezela.—Matewu 2:1.

Esinye isiporofido seBhayibhili sabikezela bona iNdodana kaZimu beyizokubizwa bona “iphume eGibhida.” Lokha asesemntwana, uJesu wathathwa wayiswa eGibhida. Ngemva kokuhlongakala kwakaHerodi bambuyisa, lokho kwazalisa isiporofido.—Hoseya 11:1; Matewu 2:15.

Etjhadini, elithi [“Iimporofido Ezimalungana Nomesiya”] kunerhelo lemitlolo ngaphasi kwesihloko esithi “Isiporofido” emumethe imininingwana emalungana noMesiya. Sibawa bona umadanise lokhu nerhelo lemitlolo ngaphasi kwesihloko esithi “Ukuzaliseka.” Ukwenza lokho kuzokuqinisa ikholo lakho bona iLizwi lakaZimu liliqiniso.

Nawuhlola imitlolo le, khumbula bona leyo esiporofido yatlolwa emakhulwini weemnyaka ngaphambi kokobana uJesu abelethwe. UJesu wathi: “Zoke izinto ezitlolwe ngami emthethweni kaMosisi, nemitlolweni yabaporofidi, nemaRhalanini kufanele zizaliseke.” (Luka 24:44) Njengombana iBhayibhili itjengisa ngokukhanyako, zazaliseka—kiyo yoke into!

IIMPOROFIDO EZIMALUNGANA NOMESIYA
ISEHLAKALO ISIPOROFIDO UKUZALISEKA
Wabelethelwa esitjhabeni samaJuda Genesisi 49:10 Luka 3:23-33
Wabelethwa yintombi Isaya 7:14 Matewu 1:18-25
Uyinzalo yeKosi uDavidi Isaya 9:7 Matewu 1:1, 6-17
Wafakazelwa nguJehova bona uyiNdodanakhe AmaRhalani 2:7 Matewu 3:17
Abantu abanengi khenge bamkholwe Isaya 53:1 Jwanisi 12:37, 38
Wangena eJerusalema akhwele udumbana Zakariya 9:9 Matewu 21:1-9
Wakghaphelwa mumuntu atjhidelene naye AmaRhalani 41:9 Jwanisi 13:18, 21-30
Wakghatjhelwa ngeenquntwana zesiliva ezima-30 Zakariya 11:12 Matewu 26:14-16
Wathula phambi kwabamsolako Isaya 53:7 Matewu 27:11-14
Bahlukaniselana izambatho zakhe AmaRhalani 22:18 Matewu 27:35
Bamnyefula esigodweni sokuhlunguphazwa AmaRhalani 22:7, 8 Matewu 27:39-43
Alikho nalinye ithambo lakhe elaphukako AmaRhalani 34:20 Jwanisi 19:33, 36
Wabulungwa nabaregileko Isaya 53:9 Matewu 27:57-60
Uyokuvuswa ngaphambi kokobana onakale AmaRhalani 16:10 IZenzo 2:24, 27
Uyokuphakanyiswa abe ngakwesokudla sakaZimu AmaRhalani 110:1 IZenzo 7:56

← Qala isikhombiso sezahluko