Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

U-1914—Mnyaka Oqakathekileko Weemporofido ZeBhayibhili

U-1914—Mnyaka Oqakathekileko Weemporofido ZeBhayibhili

KUSASELE iimnyaka, abafundi beBhayibhili babikezela bona kuzokuba nezehlakalo eziqakathekileko ngo-1914. Gade kungiziphi izehlakalwezi, begodu ngibuphi ubufakazi obukhomba ku-1914 njengomnyaka oqakathekileko?

Njengombana kutlolwe kuLuka 21:24, uJesu wathi: “IJerusalema izagadangelwa phasi [ngabatjhili] kufikela kuphele umbuso wabo.” IJerusalema beliyihlokodorobha yesitjhaba samaJuda—lapho ikoro yamakhosi wendlu yeKosi uDavidi abusela khona. (AmaRhalani 48:1, 2) Nokho, amakhosi la gade akhethekile hlangana nabadosiphambili beentjhaba. Ahlala “esihlalweni sobukhosi sakaJehova” njengajamele uZimu ngokwakhe. (1 IMilando 29:23) IJerusalema gade ilitshwayo lobubusi bakaJehova.

Kwenzeka nini, begodu njani bona ukubusa kwakaZimu kuthome “ukugadangelwa [ngabatjhili]”? Lokhu kwenzeka ngo-607 ngaphambi kweenkhathi zakaJesu (N.K.J.) lokha iJerusalema nelithunjwa ngebeBhabhiloni. “Isihlalo sakaJehova sobukhosi” sasala singanamuntu, begodu nekoro yamakhosi alandela uDavidi yathikaziseka. (2 AmaKhosi 25:1-26) ‘Ukugadangelwa’ gade kuzokuhlala unomphela? Awa, ngombana isiporofido saka-Ezekiyeli sathi malungana nekosi yamaswaphela yeJerusalema uZedekiya: “Susa idugu, begodu uphakamise ikatha…. Ayizokuba ngeyomuntu bekuze loyo ofaneleko, ngiyinikele yena.” (Ezekiyeli 21:26, 27) Loyo ‘ofanelwe’ yikatha kaDavidi, nguJesu Krestu. (Luka 1:32, 33) Ngalokho ‘ukugadangelwa’ kuzokuphela lokha uJesu nakaba yiKosi.

Isehlakalo esiqakathekilekwesi besizokwenzeka nini? UJesu watjengisa bona Iintjhaba bezizokubusa isikhathi esibekiweko. Umlando kaDanyela isahluko-4, unemininingwana esirhelebha ukubala bona isikhatheso sizoku side kangangani. Ulandisa ngebhudango elisiporofido leKosi yeBhabhiloni uNebukhadinezari. Wabona umuthi omkhulu owagawulelwa phasi. Isidindi sawo bengekhe sikhule ngombana gade sibotjhwe ngesimbi nekoporo. Ingilozi yabikezela: “Akudlule iinkhathi ezilikhomba phezu kwayo.”—Danyela 4:10-16.

Ngezinye iinkhathi eBhayibhilini imithi ijamela ababusi. (Ezekiyeli 17:22-24; 31:2-5) Ngalokho ukugawulelwa phasi komuthi womfanekiso kutjengisa indlela ububusi bakaZimu ebebujanyelwe makhosi eJerusalema, egade buzokuthikaziswa ngayo. Nokho, umbono utjengisa bona ‘ukugadangelwa kweJerusalema’ kuzokuba ngokwesikhatjhana—“iinkhathi ezilikhomba.” Side kangangani isikhatheso?

ISambulo 12:6, 14 sitjengisa bona iinkhathi eentanthu nesiquntu zilingana ‘nekulungwana yeensuku neensuku ezimakhulu amabili namatjhumi asithandathu.’ “Iinkhathi ezilikhomba” bezizokuba sikhatheso siphindwe kabili, namtjhana amalanga azi-2 520. Kodwana abaTjhili akhenge bakhandele ‘ukugadangelwa’ kobubusi bakaZimu amalanga azi-2 520 kwaphela ngemva kokobana iJerusalema liwile. Ngokukhanyako, isiporofidwesi sihlanganisa isikhathi eside. Ngokusekelwe encwadini kaNumeri 14:34 no-Ezekiyeli 4:6, ezithi “ilanga lijamele umnyaka,” “iinkhathi ezilikhomba” bezizokuba minyaka ezi-2 520.

Iimnyaka ezi-2 520 yathoma ngo-Oktoba-607 N.K.J., lokha iJerusalema nelithunjwa ngebeBhabhiloni nekosi yekoro kaDavidi isuswa esihlalweni sayo sobukhosi. Isikhatheso saphela ngo-Oktoba ka-1914. Ngesikhatheso, “iinkhathi ezibekiweko zeentjhaba” zaphela, begodu uJesu Krestu wabekwa njeKosi kaZimu yezulwini.*—AmaRhalani 2:1-6; Danyela 7:13, 14.

Njengombana uJesu abikezela, “ukuba khona” kwakhe njengeKosi yezulwini kuzokutshwaywa zisehlakalo zephasi ezikulu—ipi, indlala, ukusikinyeka kwephasi namalwelwe. (Matewu 24:3-8; Luka 21:11, NW) Izehlakalo ezinjalo zibufakazi obunamandla bokobana u-1914 kwamambala utshwaya ukuba khona koMbuso kaZimu wezulwini nokuthoma ‘kwemihla yokuphela’ kwephasi lanje elimbi.—2 KuThimothi 3:1-5.


*  Kusuka ku-Oktoba-607 N.K.J. ukuya ku-Oktoba-1 N.K.J. minyaka ema-606. Njengombana ungekho umnyaka othoma ngoziro, kusuka ku-Oktoba-1 N.K.J. kuya ku-Oktoba ka-1914 ngeenkhathi zakaJesu [K.J.] minyaka eyi-1 914. Nesihlanganisa iimnyaka ema-606 neyi-1 914, sifumana iimnyaka ezi-2 520. Ukufumana imininingwana ngokuwa kweJerusalema ngo-607 N.K.J., qala isihloko esithi “Chronology” ku-Insight on the Scriptures, egadangiswe boFakazi bakaJehova.

“IINKHATHI EZILIKHOMBA”
Iimnyaka ezi-2 520
Iimnyaka ema-606 1/4
Oktoba-607 N.K.J. kuya
kuDisemba-31, 1 N.K.J.
Iimnyaka eyi-1 913 3/4
Janabari-1, 1 K.J. kuya
ku-Oktoba 1914
607

“IJerusalema izagadangelwa phasi [ngabatjhili]”

IJerusalema liyatjhatjhalaliswa
←N.K.J. K.J.→ 1914

“Bekuze loyo ofaneleko”

UJesu Krestu njengeKosi

← Qala isikhombiso sezahluko