Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SETHOBA

Siphila ‘Emihleni Yokuphela Na’?

Siphila ‘Emihleni Yokuphela Na’?

Ngiziphi izehlakalo zeenkhathi zethu ezabikezelwa eBhayibhilini?

ILizwi lakaZimu lithi abantu bazokuba njani emihleni yokuphela?

Malungana ‘nemihla yokuphela’ ngiziphi izinto ezihle iBhayibhili elizibikezelako?

WAKHE wabukela iindaba kumabonwakude wazibuza, ‘Lizokuba yini ingomuso lephaseli?’ Izehlakalo ezibuhlungu zenzeka msinyana begodu zingakalindeleki kangangobana akhekho noyedwa ongabikezela bona lizokuba njani ingomuso. (KaJakobosi 4:14) Nokho, uJehova uyazi bona lizokuba njani ingomuso. (Isaya 46:10) Esikhathini eside esigadungileko iLizwi lakhe iBhayibhili, labikezela ingasi kwaphela izinto ezimbi ezenzekako eenkhathini zethu, kodwana nezinto ezihle ezizokwenzeka esikhathini esizako esiseduze.

2 UJesu Krestu wakhuluma ngoMbuso kaZimu, ozokuqeda ubumbi begodu wenze iphasi libe yiparadeyisi. (Luka 4:43) Abantu gade bafuna ukwazi bona uzokufika nini uMbuso lo. Abafundi bakhe bambuza bona: “Kuzakwenzakalani ezatjengisa bona isikhathi sesifikile sokobana uze, nephasi bonyana selifikile emaphelelweni na?” (Matewu 24:3) Nekaphendulako uJesu wabatjela bona nguJehova uZimu kwaphela owazi kuhle bona ukuphela kuzokufika nini. (Matewu 24:36) Kodwana uJesu wabikezela izinto egade zizokwenzeka ephasini ngaphambi kokobana uMbuso ulethe ukuthula kwamambala nokuphepha esintwini. Lokho akubikezelako kuyenzeka nje!

3 Ngaphambi kokuhlola ubufakazi bokobana siphila ‘emihleni yokuphela,’ kancani akhe sicabange ngepi okunganamuntu okhe wayibona. Yenzeka endaweni yomoya engabonakaliko, begodu imiphumela yayo iyasithinta.

IPI EZULWINI

4Isahluko esigadungileko sencwadi le sihlathulule bona uJesu Krestu waba yiKosi yezulwini ngomnyaka ka-1914. (Danyela 7:13, 14) Msinyana ngemva kokufumana amandla wokuBusa, uJesu wathatha igadango. IBhayibhili ithi: “Kwaba khona ipi ezulwini, lapho uMikhayeli [ngelinye ibizo lakaJesu] neengilozi zakhe alwa nonomrhaswa [uSathana uDeveli] neengilozi zakhe.”* USathana neengilozi zakhe ezimbi amadimoni, bahlulwa epini begodu baqothwa ezulwini baqothelwa ephasini. Amadodana kaZimu athembekileko womoya athaba bona uSathana namadimonakhe abasekho. Namtjhana kunjalo, abantu gade bangekhe babe nethabo elinjalo. Kunalokho, iBhayibhili yabikezela yathi: “Kodwana nakho kuwe phasi!…Nango uSathana ehlela kini, uthukuthele uyadlhabhaza ngombana uyazi bona isikhathi asinikelweko sifitjhani khulu.”—ISambulo 12:7, 9, 12.

5 Sibawa utjheje lokho okuzokwenzeka njengomphumela wepi yezulwini. Akwate khulu, uSathana uzokuletha umraro kilabo abahlala ephasini. Njengombana uzokubona, siphila esikhathini semiraro leyo. Kodwana kuzokuthatha ‘isikhathi esifitjhani.’ Ngitjho noSathana uyakwazi lokho. IBhayibhili iqalisa esikhathinesi bona ‘yimihla yokuphela.’ (2 KuThimothi 3:1) Sithaba kangangani ukwazi bona msinyana uZimu uzokususa umthelela kaSathana ephasini! Akhe sicabange ngezinye izinto ezabikezelwa eBhayibhilini ezenzekako njenganje. Lokhu kufakazela bona siphila emihleni yokuphela begodu msinyana uMbuso kaZimu uzokuletha iimbusiso ezingapheliko kilabo abathanda uJehova. Kokuthoma, akhe sicabangele izehlakalo ezine zamatshwayo uJesu athi azokutjengisa isikhathi esiphila kiso nje.

IZEHLAKALO EZIKULU ZEMIHLA YOKUPHELA

Ipi, indlala neenhlekele zemvelo

6“Amakhosi azokulwa wodwa, imibuso izokuvukelana.” (Matewu 24:7) Iingidi zabantu zabulawa epini ekhulwini leemnyaka edlulileko. Omunye usomlando weBhrithani watlola: “Kwahlongakala abantu abanengi ekhulwini lama-20 leemnyaka ukudlula namtjhana ngisiphi esinye isikhathi esikhona emlandweni…. Ekhulwineli kwaba nezipi ezinengi ezingapheliko, begodu zaba zincani khulu iinkhathi egade kunganazipi ngazo kwezinye iindawo.” Umbiko we-Worldwatch Institute uthi: “Izipi zibulele abantu ngokuphindwe kathathu ekhulwini [lama-20] nekumadaniswa nezipi zekhulu lokuthoma ngaphambi kweenkhathi zakaKrestu ukuya ku-1899.” Abantu abangaphezu kweengidi ezili-100 bahlongakala ngebanga lezipi kusukela ngo-1914. Namtjhana singathi siyabazi ubuhlungu bokuhlongakalelwa mumuntu esimthandako epini, singacabanga ngobuhlungu obezwa ziingidi zabantu abahlongakalelwa babantu ababathandako, kungaphezu kwalokho esingakucabanga.

7“Kuzaba khona indlala.” (Matewu 24:7) Ukuhlola kutjengisa bona kube khona ukwanda okukhulu kokudla eemnyakeni ema-30 edlulileko. Namtjhana kunjalo, ukutlhayela kokudla kuragela phambili ngombana abantu abanengi abanayo imali eyaneleko yokukuthenga namtjhana inarha abangalima kiyo. Eenarheni ezithuthukako, abantu abangaphezu kwebhiliyoni kufuze baphile ngomrholo wetjhumi namtjhana ngaphasi ngelanga. Inengi labo libulawa yindlala ekulu. I-World Health Organization ithi indlala inendima ekulu ekufeni kwabantwana abangaphezu kweengidi ezihlanu qobe mnyaka.

8“Kuzaba khona ukuzamazama kwephasi okusabekako.” (Luka 21:11) Ngokwe-U.S. Geological Survey, kusukela ngo-1990 kwaphela, isilinganiso sokuzamazama kwephasi okuyi-17 ngomnyaka kwaba namandla aneleko wokubhuruza izakhiwo nokubharasisa ihlabathi. Ngokwesilinganiso, ukuzamazama kwephasi okwenzeka qobe mnyaka kwaba namandla khulu bona kungatjhabalalisa izakhiwo. Omunye umthombo wathi: “Ukuzamazama kwephasi kubulele amakhulu weenkulungwana eemnyakeni eyi-100 edlulileko, begodu zokulapha ezithuthukileko zikuphungule kancani ukufa kwabantu.”

9“Nokugula kizo zoke iindawo.” (Luka 21:11) Ngitjho nangaphezu kwezokulapha ezithuthukileko, amalwelwe amatjha namadala asahlele isintu. Omunye umbiko wathi amalwelwe aziwako ama-20—kuhlanganisa isifuba, imalariya, nekholera—abe malwelwe andileko emakhulwini weemnyaka yamva, begodu ezinye iinhlobo zamalwelwe ezandako azinapengu. Eqinisweni, kunamalwelwe okungenani ama-30 amatjha avelileko. Amanye wawo awanapengu begodu ayabulala.

ABANTU BEMIHLA YOKUPHELA

Abanengi abalaleli isilayo esihlakaniphileko esivela eLizwini lakaZimu

10 Ngaphandle kokuhlathulula izehlakalo zephasi ezikulu, iBhayibhili yabikezela bonyana imihla yokuphela izokutshwaywa litjhuguluko emphakathini wesintu. Umpostoli uPowula wahlathulula bona abantu bazokuba njani. Emtlolweni ka-2 KuThimothi 3:1-5 siyafunda: “Ngemihla yokuphela kofika iinkhathi ezibudisi kwamambala.” Ngakwelinye ihlangothi, uPowula wathi abantu

 • bayorhubhela ngeenkhwanyeni zabo
 • bayorhuluphela imali
 • banyaze abazali babo
 • kuzaba khona abangathokozi
 • kubekhona abanganathando
 • nabangakgoni ukuzibamba
 • nabagebengako
 • nabathanda iinjabulo kunobanyana bathande uZimu
 • bayozitjhaya sengathi bayamsaba uZimu, kodwana ngokwenza kwabo njalo babe bawaphika amandla afumaneka ngokukholwa

11 Banjani abantu endaweni yekhenu? Ngokunganakuzaza banjalo. Kiyo yoke indawo kunabantu abanemikghwa emimbi. Lokhu kutjengisa bona msinyana uZimu uzokuthatha igadango, ngombana iBhayibhili ithi: “Lokha abambi nebahluma njengesitjalo nabo boke abenza okulimazako bathuthumba, kulapho bazokutjhatjalaliswa khona unomphela.”—AmaRhalani 92:7.

UBUJAMO OBUHLUKILEKO!

12 Kwamambala imihla yokuphela izaliswe miraro, njengombana iBhayibhili yabikezela. Nokho, ephasini, elinemirarweli, kunobujamo obuhlukileko ebakhulekelini bakaJehova.

“Iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu zizatjhunyayelwa ephasini loke.”—Matewu 24:14

AboFakazi BakaJehova batjhumayela iindaba ezimnandi

13“Ilwazi leqiniso lizokuba linengi,” kwabikezela encwadini yeBhayibhili kaDanyela. Lokho kuzokwenzeka nini? Phakathi “nesikhathi sokuphela.” (Danyela 12:4) Khulu-khulu kusukela ngo-1914, uJehova warhelebha labo abakhanuka kwamambala ukumkhonza bona bazwisise iBhayibhili. Bazwisisa iqiniso eliligugu ngebizo lakaZimu, umnqopho wakhe, umhlatjelo wesihlengo sakaJesu Krestu, ubujamo babahlongakeleko nangevuko. Ngaphezu kwalokho, abakhulekeli bakaJehova bafunde ukuphila ngendlela ebazuzisako neletha idumo kuZimu. Bazuze nelwazi elikhanyako ngendima yoMbuso kaZimu begodu nokobana uzobulungisa bunjani ubujamo bephasi. Benzani ngelwazeli? Umbuzo lo usiletha kwesinye isiporofido esizalisekako emihleni yokuphela le.

14“Iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu zizatjhunyayelwa ephasini loke,” kwatjho uJesu Krestu esiporofidweni sakhe malungana ‘nesiphelo sobujamo bezinto.’ (Matewu 24:3, 14, NW) Ephasini loke, iindaba ezimnandi zoMbuso—lokho uMbuso ongikho, lokho ozokwenza begodu nendlela esingazifumana ngayo iimbusiso zawo—zitjhunyayelwa eenarheni ezingaphezu kwama-230 ngeenlimi ezingaphezu kwama-400. Iingidi zaboFakazi bakaJehova ngokutjhiseka zitjhumayela iindaba ezimnandi zoMbuso. Ziphuma “kizo zoke iintjhaba, nemindeni, namakoro neenlimi.” (ISambulo 7:9) AboFakazi baba nefundo yeBhayibhili yasimahla neengidi zabantu abafuna ukwazi lokho okufundiswa yiBhayibhili. Qala ukuzaliseka okuhle kangangani kwesiporofido, khulu-khulu kusukela uJesu abikezela bona amaKrestu weqiniso ‘azokuhloywa ngebanga lakhe’!—Luka 21:17.

KHUYINI WENA OZOYENZA?

15 Njengombana iimporofido ezinengi zeBhayibhilii zizaliseka namhlanjesi, awuvumi na bonyana siphila emihleni yokuphela? Ngemva kobana iindaba ezimnandi zitjhunyayelwe.ngokwesilinganiso sakaJehova, “ukuphela” kuzokufika. (Matewu 24:14, NW) “Ukuphela” kutjho bona sikhathi lapho uZimu azokuqeda khona ubumbi ephasini. Uzokutjhabalalisa boke labo abaphikisana Naye ngokuzithandela, uJehova uzokuberegisa uJesu neengilozi zakhe ezinamandla. (2 KwebeTesalonika 1:6-9) USathana namadimonakhe angekhe basakhohlisa iintjhaba. Ngemva kwalokho, uMbuso kaZimu uzokuthululela iimbusiso kibo boke abazithoba ekubuseni kwakhe kokulunga.—ISambulo 20:1-3; 21:3-5.

16 Njengombana isiphelo sephasi lakaSathana sitjhidele, kutlhogeka bona sizibuze, ‘Kufuze ngenzeni?’ Kukuhlakanipha bonyana uragele phambilii ufunde okunengi ngoJehova nangalokho akufunako kithi. (Jwanisi 17:3) Kufuze ube mfundi okhutheleko weBhayibhili. Ragela phambili uzihlanganisa nalabo abafuna ukwenza intando kaJehova. (KumaHebheru 10:24, 25) Ngenisa ilwazi elingezelelekileko uJehova uZimu alenze lafumaneka ebantwini ephasini loke, begodu wenze namatjhuguluko afunekako ekuphileni kwakho bona uthabele ukwamukelwa nguZimu.—KaJakobosi 4:8.

17 UJesu wabikezela bona abantu abanengi angekhe babunake ubufakazi bokobana siphila emihleni yokuphela. Ukutjhatjalaliswa kwabantu abambi kuzokufika msinyana kungakalindeleki. Njengesela ebusuku, kuzokubamba abantu abanengi bangakalindeli. (1 KwebeTesalonika 5:2) UJesu wayelelisa: “Ukwiza kweNdodana yoMuntu kuzaba njengokwenzekako emihleni yakaNuwa: Emihleni leyo ngaphambi kwekukhulamungu abantu bebagoma, basela, amadoda nabafazi batjhada, kufikela elangeni uNuwa angena ngalo ngemkhunjini. Khona lapho azange babona okwenzekako kufikela bekufike ikukhulamungu ibarhurhula boke. Kuzoba njalo-ke mhlana iNdodana yoMuntu izako.”—Matewu 24:37-39.

18 Nokho, uJesu watjela iinlaleli zakhe: “Hlalani nitjhejile! Ningazinikeli eminyanyeni, ekuseleni nemitlhagweni yephaseli, nakungasinjalo-ke ilanga lizanifumana. Lizaba njengesifu lizakwiza phezu kwabantu boke kilo loke iphasi. Yelelani, nithandaze njalo, khona nizaba namandla wokuphuluka kikho koke okuzakwenzeka nikgone nokujama [namukeleke] phambi kweNdodana yoMuntu. (Luka 21:34-36) Kukuhlakanipha ukuhlala siwakhumbula qobe amezwi kaJesu. Kubayini kunjalo? Kungombana labo abamukelwa nguJehova uZimu ‘neNdodana yoMuntu,’ uJesu Krestu, banethemba lokusinda ekupheleni kwephasi lakaSathana begodu nelokuphila okungapheliko ephasini elitjha elihle eliseduze khulu!—Jwanisi 3:16; 2 KaPitrosi 3:13.

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

 • Imihla yokuphela itshwaywa ngezipi, indlala, ukuzamazama kwephasi nokugula.—Matewu 24:7; Luka 21:11.
 • Emihleni yokuphela, abanengi bazokuba ngabazithandako, abathanda imali, nabathanda iinjabulo kunokuthanda uZimu.—2 KuThimothi 3:1-5.
 • Hlangana nemihla yokuphela, iindaba ezimnandi zoMbuso zitjhunyayelwa ephasini loke.—Matewu 24:14.

*  Ukufumana imininingwana etjengisa bona uMikhayeli ngelinye ibizo lakaJesu Krestu, qala Isithasiselo.


Iimbuzo Yesifundo

1. Kukuphi lapho singafunda khona ngengomuso?

2, 3. Ngimuphi umbuzo abafundi abawubuza uJesu, begodu wawuphendula njani?

4, 5. (a) Kwenzekani msinyana ezulwini ngemva kokobana uJesu abekwe bona abe yiKosi? (b) NgokweSambulo 12:12, bewuzokuba yini umphumela wepi yezulwini?

6, 7. Amezwi kaJesu malungana nezipi nendlala azaliseka njani emihleni yokuphela?

8, 9. Khuyini etjengisa bonyana iimporofido zakaJesu malungana nokuzamazama kwephasi namalwelwe zibe yiqiniso?

10. Ngimiphi imikghwa okwabikezelwa ngayo ku-2 KuThimothi 3:1-5 oyibona ebantwini namhlanjesi?

11. AmaRhalani 92:7 akuhlathulula njani lokho okuzokwenzeka ebantwini abambi?

12, 13. “Ilwazi leqiniso” laba linengi njani phakathi “nesikhathi sokuphela”?

14. Ukutjhunyayelwa kweendaba ezimnandi zoMbuso kusabalele kangangani namhlanje, begodu zitjhunyayelwa bobani?

15. (a) Uyakholelwa bonyana siphila emihleni yokuphela, kubayini ukholelwa njalo? (b)  “Ukuphela” kuzokutjho ukuthini kilabo abaphikisana noJehova, begodu nalabo abazithoba ekubuseni koMbuso kaZimu?

16. Yini ekuhlakanipha wena ongayenza?

17. Kubayini ukutjhatjalaliswa kwabantu abambi kuzokubamba abanengi bangakalindeli?

18. Ngisiphi isiyeleliso sakaJesu okufanele sisikhumbule qobe?