Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

ISITHASISELO

Ngubani UMikhayeli Ingilozi Ekulu?

Ngubani UMikhayeli Ingilozi Ekulu?

ISIBUNJWA somoya esibizwa bona nguMikhayeli akukhulunywa kanengi ngaso eBhayibhilini. Nokho, nekukhulunywa ngaye vane enza okuthileko. Encwadini kaDanyela, uMikhayeli ulwa neengilozi ezimbi; encwadini kaJuda, uphikisana noSathana; encwadini yeSambulo, ulwa noDeveli namadimonakhe. Ngokuvikela ububusi bakaJehova nokulwa namanaba kaZimu, uMikhayeli uphila ngokuvumelana nebizo lakhe—“Ngubani OnjengoZimu?” Kodwana ngubani uMikhayeli?

Ngezinye iinkhathi, abantu banamabizo angaphezu kwelilodwa. Isibonelo, ihloko yomndeni uJakobho godu ubizwa bona ngu-Israyeli, nompostoli uPitrosi elinye ibizo lakhe nguSimoni. (Genesisi 49:1, 2; Matewu 10:2) Ngokufanako, iBhayibhili isitjela bona uMikhayeli elinye ibizo lakhe nguJesu Krestu, ngaphambi nangemva kokuphila kwakhe ephasini. Akhe sicabangele amabanga weMitlolo enza bonyana sifike esiphethwenesi.

Ingilozi ekulu. ILizwi lakaZimu libiza uMikhayeli bona ‘yingilozi ekulu.’ (KaJuda 9) Tjheja bona uMikhayeli ubizwa bona yingilozi ekulu. Lokhu kutjengisa bona kunengilozi eyodwa kwaphela enjalo. Eqinisweni, ibizo ‘ingilozi ekulu’ livela eBhayibhilini lisebunyeni kwaphela, aliveli lisebunengini. Ngaphezu kwalokho, uJesu uhlanganiswa nesikhundla sengilozi ekulu. Malungana neKosi evusiweko uJesu Krestu, u-1 KwebeTesalonika 4:16 uthi: “Liyohlokoma ilizwi lengilozi ekulu,…kuthi iKosi ngokwayo yehle ezulwini.” Ngalokho ilizwi lakaJesu lihlathululwa njengelengilozi ekulu leyo. Umtlolo lo utjengisa bona uJesu ngokwakhe yingilozi ekulu, uMikhayeli.

Umdosiphambili webutho. IBhayibhili ithi ‘uMikhayeli neengilozi zakhe balwa nonomrhaswa neengilozi zakhe.’ (ISambulo 12:7) Ngalokho, uMikhayeli Mdosiphambili webutho leengilozi ezithembekileko. ISambulo naso sihlathulula uJesu njengoMdosiphambili webutho leengilozi ezithembekileko. (ISambulo 19:14-16) Umpostoli uPowula ngokukhethekileko wathi, “iKosi yethu uJesu.” “neengilozi zayo ezinamandla.” (2 KwebeTesalonika 1:7) Ngalokho iBhayibhili ikhuluma ngoMikhayeli ‘neengilozi zakhe’ noJesu ‘neengilozi zakhe.’ (Matewu 13:41; 16:27; 24:31; 1 KaPitrosi 3:22) Njengombana iLizwi lakaZimu akukho lapho lisitjela khona bona kunamabutho amabili weengilozi ezithembekileko ezulwini—bona elinye ibutho lidoswa nguMikhayeli elinye lidoswa nguJesu—kukuhlakanipha ukuphetha ngokobana uMikhayeli nguJesu Krestu asesikhundleni sakhe sezulwini.*


*  Imininingwana engezelelekileko etjengisa bona ibizo lakaMikhayeli liberegiswa eNdodaneni kaZimu ifumaneka eMqulwini-2, amakhasi-393-4, we-Insight on the Scriptures, egadangiswe bokaFakazi bakaJehova.

← Qala isikhombiso sezahluko