Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ngikho Lokhu UZimu Akunqophileko?

Ngikho Lokhu UZimu Akunqophileko?

FUNDA nanyana ngiliphi iphephandaba. Bukela ithelevitjhini namtjhana ulalele umrhatjho. Uzokufumana iindaba ezinengi ezikhuluma ngobulelesi, ipi nokuvukela umbuso! Cabanga ngeyakho iimraro. Mhlamunye ukugula namtjhana ukuhlongakala komuntu omthandako kukubangela amatlhuwo. Ungazizwa ngendlela efana neyendoda elungileko uJobhi eyathi, ‘Ukuphila kwami kuzele amatlhuwo.’—Jobhi 10:15, The Holy Bible in the Language of Today.

Akhe uzibuze:

  • Ngilokhu uZimu akunqophileko ngami nangabo boke abantu?
  • Ngingalifumanaphi irhelebho lokuqalana neemraro yami?
  • Likhona na ithemba lokobana kuzakhe kube nokuthula ephasini?

IBhayibhili ineempendulo ezanelisako zeembuzo le.

IBHAYIBHILI IFUNDISA BONA UZIMU UZOKULETHA AMATJHUGULUKO LA EPHASINI.

Umuntu omkhulu osele amutjha godu

“Uzobesula zoke iinyembezi emehlweni wabo. Ukufa angekhe kusaba khona, nokulila nobuhlungu angekhe kusaba khona.”—ISambulo 21:4


Umntazana orholopheleko sele akghona ukugijima godu

“Orholopheleko uzokweqa njengeqina.”—Isaya 35:6


Indoda esiphofu sele ibona godu

“Amehlo weemphofu azokuvuleka.”—Isaya 35:5


Umuntu omsikazi uthabela ukubona othandekako wakhe osele avuselwe ekuphileni

“Abafileko bazalizwa ilizwi layo, baphume.”—Jwanisi 5:28, 29


Umsanyana uthola iplwakhe godu

“Abakhe khona angekhe bathi: ‘Ngiyagula.’”—Isaya 33:24


Kuba nokudla okunengi ephasini

“Kuzokuba nokudla okunengi ephasini.”—AmaRhalani 72:16


ZUZA EEMFUNDISWENI ZEBHAYIBHILI

Amadoda amabili afunda iBhayibhili

Ungarhabi uthi izinto esikhulume ngazo zimabhudango kwaphela. UZimu uthembisa bonyana uzozenza iintwezi begodu iBhayibhili ihlathulula bona uzozenza njani.

Kodwana iBhayibhili irhelebha ngeendlela ezinengi. Isilodlhelo sepilo ethabisako neyanelisako ngitjho kwanje. Akhese ucabange kancani ngezinto ezikutshwenyako neemraro yakho. Zingahlanganisa iimraro yemali, yomndeni, ukugula namtjhana ukuhlongakalelwa mumuntu omthandako. IBhayibhili ingakurhelebha bona uqalane neemraro le namhlanjesi, begodu ingakurhelebha ukuphendula iimbuzo enjengale:

  • Kubayini sitlhaga?
  • Singaqalana njani namatshwenyeko wokuphila?
  • Singawuthabisa njani umndenethu?
  • Kwenzekani kithi nesihlongakalako?
  • Kuzakhe kwenzeke na bona sibone abantu esibathandako abahlongakeleko godu?
  • Singaqiniseka njani bona uZimu uzokuzalisa iinthembiso zakhe zengomuso?

Iqiniso lokobana ufunda incwadi le, litjengisa bona ungathanda ukwazi lokho okufundiswa yiBhayibhili. Incwadi le, ingakurhelebha. Yelela bona indima nendima ikhambelana neembuzo ephasi ekhasinelo. Iingidi zithabele ukuberegisa indlela yeembuzo neempendulo le nezicoca naboFakazi bakaJehova ngeBhayibhili. Sicabanga bona nawe uzoyithabela. Kwanga uZimu angakutjhudubaza njengombana uthabela ukufunda incwadi ekarisako neyanelisako le ethi, lokho kwamambala okufundiswa yiBhayibhili!

YAZI IBHAYIBHILAKHO

IBhayibhili

IBHAYIBHILI ineencwadi eziyi-66. Zihlukaniswe ngezahluko neendima bonyana uzifumane bulula. Lokha nekudzubhulwa umtlolo encwadini le, inomboro yokuthoma ngemva kwebizo itjengisa isahluko sencwadi yeBhayibhili, inomboro elandelako iqaliswe endimeni. Isibonelo, Idzubhulo laka “2 KuThimothi 3:16” itjho bona incwadi yesibili kaThimothi, isahluko-3 indima-16.

Ngokuqala imitlolo edzubhulwe encwadini le, msinyana uzokujayelana neBhayibhili. Kubayini ungalingi ukuzenzela irhelo lokufunda iBhayibhili ngamalanga? Ngokufunda izahluko eentathu ukuya kwezihlanu ngelanga ungayifunda yoke iBhayibhili ngomnyaka.