IBHAYIBHILI alisiwo umsuka wamaholideyi wekolo namanye adumileko agidingwa eengcenyeni ezinengi zephasi namhlanje. Uyini-ke umsuka wokugidingwa kwamaholideyi layo? Nengabe unebulungelo leencwadi, uzokufumana kuthabisa ukwazi bonyana ezinye iincwadi zithini ngamaholideyi adumileko enarheni yekhenu. Cabangela nanzi iimbonelo ezimbalwa.

Ama-Easter. “Akukho lapho kukhulunywa khona ngokugidingwa kwama-Easter eTastamendeni Elitjha,” kutjho i-Encyclopædia Britannica. Athoma njani-ke ama-Easter? Athoma ekukhulekeleni koburhedeni. Namtjhana kuthiwa iholideyeli ngelokukhumbula ukuvuswa kwakaJesu, amasiko ahlobene nama-Easter awasiwo wobuKrestu. Isibonelo, malungana “nomqasana wama-Easter” odumileko, i-Catholic Encyclopedia ithi: “Umqasana litshwayo labarhedeni begodu ngaso soke isikhathi uhlanganiswa nokuzala.”

Ukugidinga UmNyaka OmuTjha. Ilanga namasiko ahlotjaniswa nomNyaka omuTjha ayahluka enarheni enye nenye. Malungana nomsuka womgidi lo, i-World Book Encyclopedia ithi: “Umbusi wamaRoma uJulius Caesar wahloma uJanabari-1 njengelanga lomNyaka omuTjha ngo-46 ngeenkhathi zakaJesu. AmaRoma gade anikela ilangeli kuJanus, usingazimu weenhege, wamabadi, neweenthomo. Inyanga kaJanabari yathiyelelwa ngoJanus, onobuso obubili—obunye buqale phambili obunye buqale emva.” Ngalokho ukugidinga umNyaka omuTjha lisiko labarhedeni.

I-Halloween. I-Encyclopedia Americana ithi: “Amasiko ahlotjaniswa neHalloween asuka emkhosini wamaDruid [abapristi bemandulo bamaCelt], beyigidingwa ngeenkhathi zangaphambi kobuKrestu. AmaCelt gade aba neemgidi yabosingazimu ababili abakhulu—usingazimu welanga nosingazimu wabahlongakeleko…, umgidakhe obewugidingwa ngoNovemba-1, nekuthoma umNyaka omuTjha wamaCelt. Umgidi wabahlongakeleko wangena kancani kancani emaKrestwini.”

Amanye Amaholideyi. Angekhe sikwazi ukucoca ngayo yoke iimgidi yamaholideyi egidingwa ephasini zombelele. Nokho, amaholideyi adumisa abantu namtjhana iinhlangano zabantu awamukeleki kuJehova. (Jeremiya 17:5-7; IZenzo 10:25, 26) Khumbula, umsuka weenkolo wokugidinga amaholideyi ngiwo otjhoko bona ayamthabisa uZimu namtjhana awa. (Isaya 52:11; ISambulo 18:4) Imilayo yeBhayibhili ekukhulunywe ngayo eSahlukweni-16 sencwadi le, izokurhelebha bona wazi indlela uZimu akuqala ngayo ukuhlanganyela ekugidingeni ihlobo elithileko lamaholideyi.

← Qala isikhombiso sezahluko