Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

Khuyini ITjhiyoli NeHayidesi?

Khuyini ITjhiyoli NeHayidesi?

EENLIMINI zokuthoma, iBhayibhili iberegisa ibizo lesiHebheru elithi sheʼohl′ nelesiGirigi elifana nalo elithi hai′des iinkhathi ezingaphezu kwama-70. Womabili amabizo la ahlobene nokufa. Ezinye iimBhayibhili zilitjhugulula ngokobana “ithuna,” “isirhogo,” namtjhana “umgodi.” Nokho, eenlimini ezinengi akekho amabizo anomkhumbulo onqophileko webizo lesiHebheru nelesiGirigeli. Kwamambala, atjho ukuthini amabizo la? Akhe siqale bona aberegiswa njani eemBhayibhilini ezinengi.

UMtjhumayeli 9:10 uthi: “Akunamsebenzi nokwazi nokuhlakanipha eThuneni [eTjhiyoli], endaweni oya kiyo.” Lokhu kutjho bona iTjhiyoli liqalise endaweni ethileko na, namtjhana ethuneni lomuntu othileko lapho okungenzeka sibulunge khona umuntu esimthandako? Awa, iBhayibhili neyikhuluma ngendawo ethileko yokubulunga, namtjhana ithuna, iberegisa amanye amabizo wesiHebheru newesiGirigi, ingasi sheʼohl′ namtjhana hai′des. (Genesisi 23:7-9; Matewu 28:1) IBhayibhili ayiberegisi ibizo “iTjhiyoli” ethuneni lapho kubulungwe khona abantu, njengomndeni namtjhana abantu abanengi. —Genesisi 49:30, 31.

“ITjhiyoli” iqalise endaweni enjani-ke? ILizwi lakaZimu litjengisa bona “iTjhiyoli,” namtjhana “iHayidesi,” ziqalise entweni ethileko ekulu kunethuna labantu abanengi. Isibonelo, u-Isaya 5:14 uthi iTjhiyoli “liwenze waba banzi umphefumulo walo lavula umlomo walo khulu ngaphezu kwemikhawulo yalo.” Namtjhana kunjengokungathi iTjhiyoli seliginye abantu abanengi abafileko, lisakhanuka ukuginya abanye abanengi. (Iziyema 30:15, 16) Ngokungafani nendawo yamambala yokubulunga, engakghona ukubulunga abantu abafileko abambalwa kwaphela, “iTjhiyoli alideli.” (Iziyema 27:20) Okutjho bona iTjhiyoli alizali. Alinamkhawulo. ITjhiyoli neHayidesi, azisiyo indawo yamambala endaweni ethileko. Kunalokho, yindawo engokomfanekiso. Lokha abantu nabafako kunjengokungathi bangena endaweni leyo engokomfanekiso.

Ifundiso yeBhayibhili ngevuko isirhelebha bona sibe nelwazi elingezelelekileko nge “Tjhiyoli” ne “Hayidesi.” ILizwi lakaZimu lihlanganisa iTjhiyoli neHayidesi nokufa okunevuko.* (Jobhi 14:13; IZenzo 2:31; ISambulo 20:13, NW) “Nengabe indoda enamandla ihlongakala ingabuya iphile godu na” ILizwi lakaZimu litjengisa bona labo abaseTjhiyoli namtjhana eHayidesi, abahlanganisi kwaphela labo egade bakhulekela uJehova, kodwana lihlanganisa nabanengi egade bangamkhulekeliko. (Genesisi 37:35; AmaRhalani 55:15) Ngalokho, iBhayibhili ifundisa bona “olungileko nongakalungi, bazovuka kwabafileko.”—IZenzo 24:15.


*  Ngokuhlukileko, abafileko abangazokuvuswa abahlathululwa njengabase Tjhiyoli namtjhana eHayidesi, kodwana kuthiwa “baseGehena.” (Matewu 5:30; 10:28; 23:33, NW) NjengeTjhiyoli neHayidesi, iGehena alisiyo indawo yamambala.

← Qala isikhombiso sezahluko