Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SEKHOMBA

Ithemba Lamambala Ngabathandekako Bakho Abahlongakalako

Ithemba Lamambala Ngabathandekako Bakho Abahlongakalako

Sazi njani bonyana ivuko lizokuba khona kwamambala?

UJehova uzizwa njani ngokuvusa abahlongakeleko?

Bobani abazokuvuswa?

AKHE uzicabange ubalekela inaba elimbi khulu. Linamandla begodu linebelo kunawe. Uyazi bona alinamusa ngombana ulibone libulala abanye abangani bakho. Namtjhana ulinga kangangani ukulibalekela liyatjhidela. Kubonakala kunganathemba. Msinyana, kuvela umtjhaphululi. Unamandla amakhulu ukudlula inaba lakho, begodu uthembisa nokukurhelebha. Qala bona lokho kukuthabisa kangangani!

2 Ngokufanako, nawe ugijinyiswa linaba elinjalo. Soke liyasigijimisa. Njengombana sifundile esahlukweni esigadungileko, iBhayibhili ibiza ukufa bona linaba. Akekho noyedwa kithi ongakubalekela namtjhana alwe nakho. Inengi lethu sibone inabeli libulala abantu esibathandako. Kodwana uJehova unamandla amakhulu ukudlula ukufa. Umtjhaphululi olithando, osele atjengisile bona angalihlula inabeli. Uthembisa bona uzolitjhabalalisa unomphela inabeli, elikukufa. IBhayibhili ifundisa bona: “Inaba lamaphelelo eliyobhujiswa, kukufa.” (1 KwebeKorinte 15:26) Ziindaba ezimnandi lezo!

3 Akhe siqale bona inaba elikukufeli lisithinta bunjani nesele sihlongakalelwe mumuntu esimthandako. Ukwenza lokhu kuzosirhelebha bonyana sizwisise lokho okuzosenza sithabe. UJehova uthembisa bona abahlongakeleko bazokuvuswa godu. (Isaya 26:19) Bazokubuyiselwa ekuphileni. Lelo lithemba levuko.

NASIHLONGAKALELWA MUMUNTU ESIMTHANDAKO

4 Wakhe wahlongakalelwa mumuntu omthandako? Ubuhlungu, nokudana kungabonakala kunganakukghodlheleleka. Ngeenkhathi ezinjalo kutlhogeka bona siye eLizwini lakaZimu bona lisiduduze. (2 KwebeKorinte 1:3, 4) IBhayibhili isirhelebha bona sizwisise indlela uJehova noJesu abazizwa ngayo ngokufa. UJesu, ofuze uYise ngokupheleleko, uyabazi ubuhlungu bokuhlongakalelwa mumuntu. (Jwanisi 14:9) NekaseJerusalema, uJesu bekathanda ukuvakatjhela uLazaro nabodadwabo, uMariya noMarta, egade bahlala hlanu kwedorobho leBhethaniya. Bebayirhara nomncamo. IBhayibhili ithi: “UJesu bekamthanda uMarta, nodadwabo, noLazaro.” (Jwanisi 11:5) Njengombana sifundile esahlukweni esigadungileko, uLazaro wahlongakala.

5 UJesu wazizwa njani ngokulahlekelwa mnganakhe? Umlando usitjela bona uJesu walila neenhlobo nabangani bakaLazaro ngokulahlekelwa mumuntu abamthandako. Nekababonako, uJesu wabarhawukela. “Ihliziyo yakhe yakgwatheka.” Newuragela phambili umlando lo uthi: “UJesu walila iinyembezi.” (Jwanisi:33, 35) Ukulila kwakaJesu gade kutjengisa bona akanalo ithemba? Awa, akusinjalo. Eqinisweni, uJesu gade azi bona kunentwehle ezokwenzeka. (Jwanisi 11:3, 4) Nokho, wezwa ubuhlungu namatlhuwo abangelwa kukufa.

6 Ngenye indlela, ukulila kwakaJesu kuyasikhuthaza. Kusifundisa bona uJesu noYise uJehova bakuhloyile ukufa. Kodwana uJehova uZimu uyakwazi ukulwa nokuhlula inabeli! Akhe sibone bonyana uZimu wanikela uJesu amandla wokwenzani.

“LAZARO, PHUMA!”

7 ULazaro bekabulungwe erholweni, begodu uJesu wathi ilitje ebelivale umnyango ligedwe. UMarta wabhala ngombana besele kudlule amalanga amane uLazaro abulungiwe, begodu umzimbakhe besele uthoma ukubola. (Jwanisi 11:39) Ngokombono womuntu, gade lingasekho ithemba.

8 Balisusa ilitje, begodu uJesu warhuwelela wathi: “Lazaro, phuma!” Kwenzekani? “Waphuma.” (Jwanisi 11:43, 44) Cabanga ngethabo abantu egade balapho ababa nalo. Nanyana uLazaro gade amnakwabo, isihlobo, umngani namtjhana umakhelwana, bebazi bona uhlongakele. Nokho, nasi—yona indoda le ethandekako—ijame hlangana nabo godu. Lokhu gade kungakholweki. Akunakuzaza bona inengi lammanga ngethabo uLazaro. Qala indlela akuhlula ngayo ukufa!

Ukuvuswa kwakaLazaro kwenza abantu bathaba khulu.—Jwanisi 11:38-44

UJesu uvusa uLazaro

9 UJesu akhenge enze isimangaliswesi ngamandlakhe kwaphela. Emthandazweni wakhe ngaphambi kobana avuse uLazaro, wakwenza kwakhanya bonyana uJehova Mthombo wevuko. (Jwanisi 11:41, 42) Lesi bekungasiso kwaphela isikhathi lapho uJehova aberegisa amandlakhe ngendlela le. Ukuvuswa kwakaLazaro kungesisodwa kwezilithoba zeemangaliso ezinjengalesi ezitlolwe eLizwini lakaZimu.* Ukufunda nokutaditjha ngeendabezi kuyathabisa. Zisifundisa bonyana uZimu akakhethi, malungana nabavuswako kuhlanganisa abancani, nabakhulu, amadoda, nabafazi, ama-Israyeli nabangasiwo ama-Israyeli. Qala ithabo elihlathululwe eendabenezi! Isibonelo, lokha uJesu nekavusa umntazanyana egade ahlongakele, ababelethi bakhe “bathaba kwamambala.” (Markosi 5:42, NW) Kwamambala, uJehova wabangela bona babe nethabo abangekhe balikhohlwe.

10 Kuliqiniso, labo uJesu abavusako bahlongakala godu. Lokhu kutjho bona gade kungarhelebhi ukubavusa kwakhe? Awa, akusinjalo. IBhayibhili imumuthe iindaba eziqakathekileko eziliqiniso nezinikela ithemba.

UKUFUNDA EENDABENI ZEVUKO

U-Elija, umhlolokazi nendodanakhe evusiweko

U-Elija wavusa indodana yomhlolokazi.—1 Amakhosi 17:17-24

11 IBhayibhili ifundisa bona abahlongakeleko “abazi litho.” Umlando kaLazaro uyakuqinisekisa lokho. Lokha uLazaro nekavuselwa ekuphileni, wacocela abantu bona bekunjani ezulwini? Namtjhana wabathusa ngesirhogo esivuthako? Awa, iBhayibhili alinawo amezwi anjalo avela kuLazaro. Phakathi namalanga amane uLazaro ahlongakele, gade ‘angazi litho.’ (Umtjhumayeli 9:5) Bulula nje, uLazaro bekalele ekufeni.—Jwanisi 11:11.

12 Umlando kaLazaro usifundisa bona ivuko liyinto ezokwenzeka kwamambala, ingasi intolwana. UJesu wavusa uLazaro phambi kwesiqubuthu sabofakazi ababonako. Ngitjho nabadosiphambili beenkolo, egade bahloye uJesu akhenge basiphike isimangaliswesi. Kunalokho bathi: “Sizakwenza njani na? Qalani yoke immangaliso umuntu lo [uJesu] ayenzako!” (Jwanisi 11:47) Abanengi baya bayokubona uLazaro ovusiweko. Kungalokho abantu abanengi baba nekholo kuJesu. Ukubona uLazaro ophilako bekubufakazi bokobana uJesu gade athunywe nguZimu. Ubufakazobu gade bunamandla kangangobana abanye babadosiphambili bekolo yamaJuda abaneenhliziyo ezimbi balinga ukubulala uJesu noLazaro.—Jwanisi 11:53; 12:9-11.

Upitrosi uvusa uDorkasi

Umpostoli uPitrosi wavusa umfazi omKrestu uDorkasi.—IZenzo 9:36-42

13 Kubudlhayela na ukwamukela ivuko njengento yamambala? Awa akusinjalo, ngombana uJesu wafundisa bona langelinye “boke abasemathuneni” bazokuvuka. (Jwanisi 5:28, NW) UJehova uMbumbi wakho koke ukuphila. Kufuze kube budisi na ukukholelwa bona angakghona ukubuyisa ukuphila? Kuliqiniso, okunengi kuzokuya ngokusemkhumbulweni kaJehova. Angakghona na ukukhumbula abathandekako bethu abahlongakalako? Kunamathriliyoni weenkwekwezi azalise isibhakabhaka, nokho uZimu uzibiza zoke ngamabizo! (Isaya 40:26) Ngalokho uJehova uZimu angakghona ukukhumbula yoke imininingwana yabahlongakeleko bethu, begodu ukulungele bona abavusele ekuphileni.

14 Nokho, uJehova uzizwa njani ngokuvusa abahlongakeleko? IBhayibhili ifundisa bona uyakutjhisekela ukuvusa abahlongakeleko. Indoda ethembekileko uJobhi yabuza: “Nengabe indoda enamandla ihlongakala ingabuya iphile godu na?” UJobhi gade akhuluma ngokulinda ethuneni bekube kulapho uZimu amkhumbula khona. UJobhi wathi kuJehova: “Uzokubiza, mina ngizokuphendula. Uzokukhumbula umberego wezandla zakho.”—Jobhi 14:13-15.

15 Akhe ucabange! UJehova uyakutjhisekela ukubuyisela abahlongakeleko ekuphileni. Akuthabisi na ukufunda bona uJehova uzizwa ngendlela le? Kodwana kuthiwani ngevuko elizako? Bobani abazokuvuswa, begodu bazokuvuselwaphi?

“BOKE ABASEMALIBENI”

16 Umlando weBhayibhili wevuko usifundisa okunengi malungana nevuko elizako. Abantu abavuselwe ekuphileni ephasinapha bahlanganiswa nabathandekako babo godu. Kuzokuba yinto efanako nangevuko elizako—kodwana lona lizokuba bhedere khulu. Njengombana sifundile eSahlukweni-3, umnqopho kaZimu ngephasi kukobana enze iphasi loke libe yiparadeyisi. Ngalokho, abahlongakeleko angekhe bavuselwe ephasini elizele ipi, ubulelesi, nokugula. Bazokuba nethuba lokuphila ephasini elinokuthula nethabo.

17 Bobani abazokuvuswa? UJesu wathi ‘boke abasemalibeni bazokulizwa ilizwi layo [uJesu] baphume.’ (Jwanisi 5:28, 29) Ngokufanako, ISambulo 20:13, NW sithi: “Ilwandle lakhupha abafileko ababekilo, ukufa neHayidesi kwakhupha abafileko ababekikho.” “IHayidesi” yindawo engokomfanekiso, lokha abantu nebafako kunjengokungathi bangena endaweni leyo engokomfanekiso. (Qala Isithasiselo.) Amathuna ayokupheliswa. Woke amabhiliyoni wabantu abalele lapho azokuvuka godu. Umpostoli uPowula wathi: “Olungileko nongakalungi bazovuka kwabafileko.” (IZenzo 24:15) Kutjho ukuthini lokhu?

18 “Abalungileko” kuhlanganisa abantu abanengi esifunde ngabo eBhayibhilini abaphila ngaphambi kobanyana uJesu eze ephasini. Ungacabanga ngoNuwa, u-Abrahama, uSara, uMosisi, uRude, u-Esta nabanye abanengi. Amanye wamadoda la nabafazi abanekholo kukhulunywe ngabo esahlukweni-11 sencwadi yamaHebheru. Kodwana “abalungileko” bahlanganisa iinceku zakaJehova ezifa esikhathini sethu. Siyalithokoza ithemba levuko, ngombana lisenza sitjhaphuluke ekusabeni ukufa.—KumaHebheru 2:15.

EParadeyisini abahlongakeleko bazokuvuswa begodu bahlanganiswe nabathandekako babo

Abantu bayavuswa eParadeyisini

19 Kuthiwani ngabantu abangakhenge bakhonze uJehova ngombana bangakhenge bezwe ngaye? Amabhiliyoni ‘wabenza okumbi’ awazukulitjalwa. Nawo azokuvuswa anikelwe ithuba lokufunda ngoZimu nokumkhonza. Hlangana neemnyaka eyikulungwana abahlongakeleko bazokuvuswa begodu banikelwe ithuba lokuzihlanganisa nabantu abathembekileko abakhonza uJehova ephasini. Kuzokuba sikhathi esihle khulu. Isikhathesi ngileso iBhayibhili elisibiza bona liLanga Lokwahlulela.#

20 Lokhu kutjho bonyana woke umuntu okhe waphila uzokuvuswa? Awa, iBhayibhili ithi abanye babantu abafileko “baseGehena.” (Luka 12:5, NW) IGehena yafumana ibizo layo endaweni yokulahla iinzibi engaphandle kweJerusalema lemandulo. Kulapho batjhisa khona iindumbu zabantu neenzibi. Iindumbu zabahlongakeleko ebezilahlwa lapho amaJuda gade aziqala njengalezo ezingakufaneliko ukubulungwa nokuvuswa. Ngalokho-ke iGehena likufanekisela kuhle ukulahlwa unomphela. Namtjhana uJesu anendima yokwahlulela abaphilako nabafileko, kodwana nguJehova uMahluleli wamaswaphela. (IZenzo 10:42) Akazubavusa labo abahlulela njengabambi abangafuni ukuphenduka.

‘IVUKO LEZULWINI’

21 IBhayibhili ihlathulula nelinye ihlobo levuko, lokuvuswa njengesibunjwa somoya ezulwini. Linye kwaphela ihlobo levuko elifana naleli elitlolwe eBhayibhilini, ngelakaJesu Krestu.

22 Ngemva kobanyana uJesu abulewe njengomuntu, uJehova akhenge avumele bona iNdodanakhe ethembekileko ihlale ethuneni. (AmaRhalani 16:10; IZenzo 13:34, 35) UZimu wamvusa uJesu, kodwana ingasi njengomuntu. Umpostoli uPitrosi wahlathulula bona uKrestu ‘wabulawa ngokwenyama, kodwana…waphiliswa emoyeni.’ (1 KaPitrosi 3:18) Kwamambala, lesi bekusimangaliso esikhulu. UJesu waphiliswa godu njengomuntu womoya onamandla! (1 KwebeKorinte 15:3-6) UJesu gade angowokuthoma wokufumana ivuko eliphazimulakweli. (Jwanisi 3:13) Kodwana akusuye wamaswaphela owafumana ivuko elinjengaleli.

23 Azi bonyana msinyana uzokubuyela ezulwini, uJesu wathi kubalandeli bakhe abathembekileko, “ngonilungiselela indawo.” (Jwanisi 14:2) UJesu waqalisa kilabo abayokuphila ezulwini njengo “mhlanjana omncani.” (Luka 12:32) Bangaki abazokwakha umhlanjana omncani lo wamaKrestu athembekileko? Encwadini yeSambulo 14:1, umpostoli uJwanisi wathi: “Ngaphakamisela amehlo wami eNtabeni iZiyoni, ngabona iMvana [uJesu Krestu] ijame lapho, izungezwe babantu abaziinkulungwana ezilikhulu namatjhumi amane anane ebebatlolwe ibizwelo nelakaYise iimpandla zabo.”

24 AmaKrestu ayi-144 000, kuhlanganise nabapostoli bakaJesu abathembekileko, bavuselwa ekuphileni ezulwini. Lenzeka nini ivuko labo? Umpostoli uPowula watlola bona lizokwenzeka hlangana nesikhathi sokuba khona kwakaKrestu. (1 KwebeKorinte 15:23) Njengombana uzokufunda eSahlukweni-9, kwanje siphila esikhathineso. Ngalokho-ke abancani abaseleko balabo abayi-144 000 abafa esikhathini sethu msinyana bavuselwa ekuphileni ezulwini. (1 KwebeKorinte 15:51-55) Nokho, inengi lesintu linethemba lokuvuswa esikhathini esizako bona liphile ephasini eliyiParadeyisi.

25 Kwamambala, uJehova uzokuhlula inaba lethu elikukufa, begodu lizoqedwa unomphela! (Isaya 25:8) Nokho, ungazibuza, ‘Khuyini labo abazokuvuselwa ezulwini abayoyenza lapho?’ Bazokubumba ingcenye karhulumende omuhle woMbuso wezulwini. Sizokufunda okungezelelekileko ngorhulumende loyo esahlukweni esilandelako.

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

  • Umlando weBhayibhili wevuko usinikela ithemba.—Jwanisi 11:39-44.
  • UJehova uyakuthabela ukuvusa abafileko.—Jobhi 14:13-15.
  • Boke abasemalibeni bayokuvuswa.—Jwanisi 5:28, 29.

*  Eminye imininingwana ngevuko ifumaneka ku-1 Amakhosi 17:17-24; 2 Amakhosi 4:32-37; 13:20, 21; Matewu 28:5-7; Luka 7:11-17; 8:40-56; IZenzo 9:36-42; no-20:7-12.

#  Ukufumana imininingwana engezelelekileko ngeLanga Lokwahlulela nesisekelo okwahlulelwa ngaso, sibawa uqale Isithasiselo.


Iimbuzo Yesifundo

1-3. Ngiliphi inaba elisigijimisa soke, begodu ukucabangela lokho iBhayibhili ekufundisako kuzositjhaphulula njani?

4. (a) Indlela uJesu azizwa ngayo ngokuhlongakalelwa mumuntu amthandako isifundisani ngendlela uJehova azizwa ngayo? (b) Bobani egade babangani bakaJesu?

5, 6. (a) Wenzani uJesu lokha nekanomndeni kaLazaro nabangani abalilako? (b) Kubayini ukulila kwakaJesu kusikhuthaza?

7, 8. Kubayini indaba kaLazaro beyibonakala inganathemba ebantwini egade baqalile, kodwana khuyini uJesu ayenzako?

9, 10. (a) UJesu wathi ngubani oMthombo wamandla wokuvusa uLazaro? (b) Ngiziphi ezinye iinzuzo zokufunda iindaba zevuko eziseBhayibhilini?

11. Indaba yokuvuka kwakaLazaro isirhelebha njani bona sizwisise iqiniso elisemtlolweni kaMtjhumayeli 9:5?

12. Kubayni singaqiniseka bona ivuko lakaLazaro lenzeka kwamambala?

13. Khuyini engasenza sikholelwe bona uJehova kwamambala angakghona ukuvusa abahlongakeleko?

14, 15. Njengombana kutjengiswe ngilokho okwatjhiwa nguJobhi, uJehova uzizwa njani ngokubuyisela abahlongakeleko ekuphileni?

16. Abahlongakeleko bazokuvuselwa ekuphileni okunjani?

17. Lizokuba likhulu kangangani ivuko?

18. Bobani abahlanganisa “abalungileko” abazokuvuswa, begodu ithembeli likuthinta njani wena mathupha?

19. Bobani ‘abenzi bobumbi,’ begodu ngiliphi ithuba uJehova abanikela lona?

20. Yini iGehena, begodu bobani abaya lapho?

21, 22. (a) Ngiliphi elinye ihlobo levuko elikhona? (b) Ngubani wokuthoma owavuselwa ekuphileni komoya?

23, 24. Bobani abakha ‘umhlanjana omncani’ kaJesu, begodu bangaki?

25. Yini esizokufunda ngayo esahlukweni esilandelako?