Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SESIHLANU

Isihlengo—Sisipho SakaZimu Esikhulu

Isihlengo—Sisipho SakaZimu Esikhulu

Siyini isihlengo?

Salungiselelwa njani?

Sitjho ukuthini kuwe?

Ungatjengisa njani bona uyasithokoza isihlengo?

NGISIPHI isipho esikhulu okhe wasifumana? Bona isipho sibe ngesiqakathekileko, akutlhogeki bona sibe ngesidurileko. Eqinisweni, bona isipho siqakatheke kangangani akumedwa ngokobana sibiza malini. Kunalokho, isipho nesikulethela ithabo, namtjhana sikurhelebha kwamambala ekuphileni kwakho, siqakatheke khulu kuwe.

2 Hlangana nezipho ezinengi ongakhanuka ukuba nazo, kunesisodwa esizidlula zoke. Sisipho uZimu asiphe isintu. UJehova usiphe izinto ezinengi, kodwana isipho esikhulu asiphe sona mhlatjelo wesihlengo weNdodanakhe, uJesu Krestu. (Matewu 20:28) Njengombana sizokubona esahlukwenesi, isihlengo sisipho esiligugu ongasifumana, ngombana singakulethela ithabo begodu singazalisa iintlhogo zakho eziqakathekileko. Kwamambala, isihlengo yindlela ekulu khulu uJehova atjengisa ngayo bona uyasithanda.

SIYINI ISIHLENGO?

3 Isihlengo yindlela uJehova aphulusa namtjhana asindisa ngayo abantu esonweni nekufeni. (Kwebe-Efesu 1:7) Ukuzwisisa lokho iBhayibhili ekufundisako, kutlhogeka sicabange ngalokho okwenzeka esimini ye-Edeni. Kwaphela nesizwisisa lokho u-Adamu akulahlako nonako, singabona bonyana kubayini isihlengo siligugu kangaka kithi.

4 Lokha uJehova nekabumba u-Adamu, wamnikela okuthileko okuligugu khulu—ukuphila komuntu opheleleko. Cabanga bonyana lokho bekutjho ukuthini ngo-Adamu. Abunjwe anomzimba nengqondo epheleleko, gade angekhe agule, aluphale namtjhana ahlongakale. Njengomuntu onganasono, gade anobuhlobo obukhethekileko noJehova. IBhayibhili ithi u-Adamu bekayindodana “kaZimu.” (Luka 3:38) Ngalokho u-Adamu wathabela ubuhlobo obutjhideleneko noJehova uZimu, njengendodana enoyise oyithandako. UJehova wakhuluma nendodanakhe yephasini, wanikela u-Adamu umberego owanelisako wamazisa lokho akulindele kuye.—Genesisi 1:28-30; 2:16, 17.

5 U-Adamu wabunjwa “ngomfanekiso kaZimu.” (Genesisi 1:27) Lokhu gade kungatjho bona u-Adamu ufana noZimu ngesotja. Njengombana sifundile eSahlukweni-1 sencwadi le, uJehova mumoya ongabonakaliko. (Jwanisi 4:24) Ngalokho-ke uJehova akanawo umzimba wenyama neengazi. Abunjwe ngomfanekiso kaZimu, u-Adamu gade aneemfanelo ezifana nezakaZimu ezihlanganisa ithando, ukuhlakanipha, ukulunga namandla. U-Adamu gade afana noYise nangenye indlela eqakathekileko, akwazi ukuzikhethela. Nokho, u-Adamu gade angafani nomtjhini owenzelwe lokho okufanele ukwenze. Esikhundleni salokho, bekangakghona ukuzenzela iinqunto, begodu nokukhetha hlangana nokuhle nokumbi. Nengabe wakhetha ukulalela uZimu gade azokuphila ngokungapheliko ephasini eliyiParadeyisi.

6 Ngokuzwakalako, lokha uAdamu nekaphula umthetho kaZimu, begodu agwetjelwa ukufa, wabhadela inani eliphakamileko. Ukona kwakhe kwamlahlekisela ukuphila okupheleleko njengomuntu kuhlanganise nazo zoke iimbusiso zakho. (Genesisi 3:17-19) Ngokudanisako, u-Adamu walahlekelwa kuphila okuligugu, ingasi yena yedwa kodwana kuhlanganise nenzalo yakhe yangomuso. ILizwi lakaZimu lithi: “Isono seza ephasinapha ngomuntu oyedwa, [u-Adamu] kwathi isono sakhe saletha ukufa ebantwini, kwathi ngokunjalo ukufa kwehlela ebantwini boke, ngombana boke abantu bonile.” (KwebeRoma 5:12) Ngalokho-ke, soke sazuza isono ku-Adamu. Ngikho iBhayibhili ithi ‘ngizithengise’ mina nenzalo yami njengesigqila esonweni nekufeni. (KwebeRoma 7:14) U-Adamu namtjhana u-Efa bebanganalo ithemba ngombana ngokuzithandela bakhetha ukungamlaleli uZimu. Kodwana kuthiwani ngenzalo yabo kuhlanganise nathi?

7 UJehova walungiselela isihlengo ukuphulusa isintu. Siyini isihlengo? Isihlengo sihlanganisa izinto eembili ezisisekelo. Kokuthoma, isihlengo linani elibhadelelwa ukutjhaphulula namtjhana ukubuyisa okuthileko. Kungamadaniswa nenani lokutjhaphulula isibotjhwa sepi. Kwesibili, isihlengo linani elibhadela into ethileko. Kufana nenani elibhadelelwa okuthileko okonakeleko namtjhana ukulimala komuntu othileko. Isibonelo, nengabe umuntu ubangele ingozi, kufuze bona abhadele inani elilingana nalokho okonakeleko.

8 Bewungabhadelwa njani umonakalo omkhulu kangaka u-Adamu awudlulisela kithi soke begodu sitjhaphululwe ebugqileni besono nokufa? Akhe sicabangele isihlengo uJehova asilungiselele sona nokobana sitjho ukuthini kuwe.

INDLELA UJEHOVA ALUNGISELELA NGAYO ISIHLENGO

9 Njengombana ukuphila komuntu onganasono kwalahleka, akukho ukuphila komuntu onesono okungakubuyisa. (AmaRhalani 49:7, 8) Egade kutlhogeka linani elilingana nalokho okulahlekileko. Lokhu kuvumelana nomlayo wokulunga okupheleleko ofumaneka eLizwini lakaZimu elithi: “Umphefumulo ngomphefumulo.” (Duteronomi 19:21) Ngalokho-ke, khuyini okungabhadela inani lomphefumulo onganasono namtjhana ukuphila, okwalahlwa ngu-Adamu? Okhunye ukuphila komuntu onganasono ngikho “okusihlengo esikhambelanako” ebesitlhogeka.—1 KuThimothi 2:6, NW.

Ukufa kwakaJesu njengesihlengo

UJehova wanikela ngokuphela kweNdodanakhe njengesihlengo kithi

10 UJehova wasilungiselela njani isihlengo? Wathumela enye yamadodanakhe womoya enganasono ephasini. Kodwana uJehova akhenge athumele nanyana ngisiphi isibunjwa. Wathumela okukuphela kweNdodanakhe eligugu khulu kuye. (1 KaJwanisi 4:9, 10) Ngokuzithandela, iNdodana le yatjhiya ikhaya layo ezulwini. (KwebeFilipi 2:7) Njengombana sifundile esahlukweni esigadungileko sencwadi le, uJehova wenza isimangaliso nekadlulisela ukuphila kweNdodanakhe esibelethweni sakaMariya. Ngomoya kaZimu ocwengileko, uJesu wabelethwa amumuntu onganasono begodu gade angakagwetjelwa ukufa.—Luka 1:35.

11 Umuntu oyedwa angaba njani sihlengo sabanengi, eqinisweni, seengidi zabantu? Nokho, kwasekuthomeni, kwenzeka njani bonyana abantu ababalelwa eengidini babe zizoni? Ngokona kwakhe, u-Adamu walahla ukuphila okuligugu komuntu onganasono. Kungalokho-ke bengekhe akwazi ukukudlulisela enzalwenakhe. Into egade angayidlulisela kiyo, sisono nokufa kwaphela. UJesu, iBhayibhili embiza bona ‘ngu-Adamu wamaphelelo,’ gade amumuntu onganasono begodu akhenge one. (1 KwebeKorinte 15:45) Ngendlela le-ke, uJesu wajamiselela u-Adamu bonyana asiphuluse. Ngokudela ukuphila kwakhe okunganasono, ngokuthembeka kuZimu, uJesu wabhadela inani lesono esenziwa ngu-Adamu. Ngalokhe-ke uJesu walethela inzalo ka-Adamu ithemba.—KwebeRoma 5:19; 1 KwebeKorinte 15:21, 22.

12 IBhayibhili ihlathulula imininingwana yokutlhaga uJesu ayikghodlhelelako ngaphambi kokufa kwakhe. Wabethwa kabuhlungu, wabethelwa ngolunya, bewabulawa kabuhlungu esigodweni sokuhlunguphazwa. (Jwanisi 19:1, 16-18, 30) Kubayini bekutlhogeka bona uJesu atlhage kangaka? Esahlukweni esizokulandela sencwadi le, sizokufunda bona uSathana wathi iinceku zakaJehova angekhe zihlale zithembekile kuye neziqalene nokulingwa. Ngokukghodlhelela ngokuthembeka naphezu kokutlhaga okukhulu, uJesu wanikela ipendulo ehle ekuphikiseni kwakaSathana. UJesu wafakazela bona umuntu onganasono ngokuzithandela angabulunga ukuthembeka okupheleleko kuZimu naphezu kwalokho uDeveli angakwenza. Kufuze bona uJehova wathaba khulu ngokuthembeka kweNdodanakhe ethandekako!—Iziyema 27:11.

13 Sabhadelwa njani isihlengo? Ngelanga le-14 lenyanga yamaJuda uNisani, ngomnyaka ka-33, uZimu wavumela bona iNdodanakhe epheleleko nenganasono ibulawe. UJesu wanikela ngokuphila kwakhe okunganasono “kwaba kanye kwaphela.” (KumaHebheru 10:10) Ngelanga lesithathu ngemva kokufa kwakaJesu, uJehova wamvusela ekuphileni komoya. Ezulwini, uJesu wanikela kuZimu inani lokuphila kwakhe okunganasono kwaba sihlengo senzalo ka-Adamu. (KumaHebheru 9:24) UJehova walamukela inani lomhlatjelo kaJesu njengesihlengo esitlhogekako bona kutjhaphululwe isintu ekugqilazweni sisono nokufa.—KwebeRoma 3:23, 24.

LOKHO OKUTJHIWO SIHLENGO KUWE

14 Namtjhana sinesono, singafumana iimbusiso ezinganakulinganiswa ngebanga lesihlengo. Akhe sicabangele iinzuzo zanje nezangesikhathi esizako zesipho esikhulwesi esivela kuZimu.

15Ukulitjalelwa kwezono. Ngebanga lesono esinaso, silwa ngamandla bona senze okulungileko. Soke siyona, kungaba ngamezwi namtjhana ngezenzo. Kodwana ngomhlatjelo kaJesu wesihlengo singaba “nokulitjalelwa kwezono zethu.” (KwebeKholose 1:13, 14) Ukufumana ukulitjalwelokho, kufuze siphenduke kwamambala. Kufuze godu sithandaze kuJehova ngokuthobeka, sibawe ukulitjalelwa ngesisekelo sekholo lethu emhlatjelweni wesihlengo seNdodanakhe.—1 KaJwanisi 1:8, 9.

16Unembeza ohlwengileko phambi kwakaZimu. Bulula unembeza onecala angasenza silahlekelwe lithemba begodu sizizwe singasi lilitho. Ngokulitjalelwa esikufumana ngesihlengo, uJehova ngomusa wenza bonyana simkhulekele ngonembeza ohlwengileko ngitjho nanyana sinesono. (KumaHebheru 9:13, 14) Lokhu kusenza bonyana sikwazi ukukhuluma noJehova ngokutjhaphulukileko. Ngalokho-ke singathandaza ngokutjhaphulukileko kuye. (KumaHebheru 4:14-16) Ukuba nonembeza ohlwengileko kusenza sibe nokuthula kwengqondo, sizihloniphe begodu sibe nethabo.

17Ithemba lokuphila okungapheliko eparadeyisini ephasini. Incwadi yaKwebeRoma 6:23 ithi: “Umvuzo wokwenza isono kukufa.” Iragela phambili ithi: “Kodwana isipho somusa wakaZimu sikuphila okungapheliko ngoKrestu Jesu iKosi yethu.” Esahlukweni-3 sencwadi le, sicoce ngeembusiso zeParadeyisi elizako ephasini. (ISambulo 21:3, 4) Zoke iimbusiso zengomuso, kuhlanganise nokuphila okungapheliko okunganasono, zingafumaneka ngombana uJesu wasifela. Ukufumana iimbusiswezi, kutlhogeka bona sitjengise ukuthokoza kwethu isipho sesihlengo.

UNGATJENGISA NJANI BONA UYASITHOKOZA ISIHLENGO?

18 Kubayini kufuze sithokoze uJehova ngokusilungiselela isihlengo? Nokho, isipho siba ligugu lokha nesihlanganisa ukudela isikhathi komuphi, amandla namtjhana iindleko. Siyathaba nesibona bona isipho sitjengisa indlela umuphi asithanda ngayo. Isihlengo sisipho esiligugu ukuzidlula zoke, ngombana uZimu wazidela khulu ngokusipha sona. UJwanisi 3:16 uthi: “Ngombana uZimu walithanda kangako iphasi, wabe wanikela ngeNdodana yakhe ekukuphela kwayo.” Isihlengo sibufakazi obukhulu bokobana uJehova uyasithanda. Godu sibufakazi bethando lakaJesu, ngombana ngokuzithandela wanikela ngokuphila kwakhe ngebanga lethu. (Jwanisi 15:13) Isipho sesihlengo kufuze sisiqinisekise bona uJehova neNdodanakhe bathanda umuntu nomuntu.—KwebeGalatiya 2:20.

19 Wena ungatjengisa njani bonyana uyasithokoza isipho sakaZimu sesihlengo? Kokuthoma, kufuze wazi okunengi ngoMuphi oMkhulu uJehova. (Jwanisi 17:3) Ukufunda iBhayibhili nezinye iincwadi zayo, kuzokurhelebha bona wazi okunengi ngoJehova. Njengombana ukhula elwazini ngoJehova, ithando lakho ngaye lizokukhula. Ngakelinye ihlangothi, ithandwelo lizokwenza bonyana ufune ukwenza lokho okumthabisako.—1 KaJwanisi 5:3.

Ikosikazi ifunda iBhayibhili

Ukwazi okungeziweko ngoJehova ngenye yendlela yokutjhengisa ukwazisa ngesipho sakhe namkha isihlengo

20Yiba nekholo emhlatjelweni kaJesu wesihlengo. Malungana noJesu, kutlolwe bona: “Loyo okholwako eNdodaneni unokuphila okungapheliko.” (Jwanisi 3:36) Singatjengisa njani bona sinekholo kuJesu? Ikholo elinjalo alitjengiswa ngamezwi kwaphela. Incwadi kaJakobosi 2:26 ithi: ‘Ngokunjalo nekholo nelinganazenzo lifile.’ Ikholo leqiniso lifakazelwa ngemisebenzi, okutjho bona ‘ngezenzo.’ Enye indlela esingatjengisa ngayo bona sinekholo kuJesu, kukwenza koke esingakghona ukukwenza bona simlingise, ingasi ngalokho esikutjhoko kwaphela kodwana nangalokho esikwenzako.—Jwanisi 13:15.

21Yiba khona eSidlweni seKosi saNtambama saqobe mnyaka. Ngobusuku bakaNisani 14, ngomnyaka ka-33, uJesu wahloma umgidi iBhayibhili eliwubiza bona “isidlo seKosi.” (1 KwebeKorinte 11:20; Matewu 26:26-28) Umgidi lo ubizwa nangokobana Sikhumbuzo sokufa kwakaKrestu. UJesu wahloma umgidi lo bonyana urhelebhe abapostoli bakhe nawo woke amaKrestu weqiniso alandela ngemva kwabo bona akhumbule ukufa kwakhe njengomuntu onganasono, wanikela ngomphefumulo namtjhana ngokuphila kwakhe, njengesihlengo. Malungana nomgidi lo, uJesu walayela: “Yenzani lokhu khona nizangikhumbula.” (Luka 22:19) Ukuba khona eSikhumbuzweni kusikhumbuza ngethando elikhulu elatjengiswa nguJehova noJesu ngesihlengo. Singatjengisa ukuthokoza kwethu ngesihlengo ngokuba khona qobe mnyaka eSikhumbuzweni sokufa kwakaJesu.*

22 Ilungiselelo lakaJehova lesihlengo kwamambala sisipho esiligugu. (2 KwebeKorinte 9:14, 15) Isipho esiligugwesi singazuzisa ngitjho nalabo abahlongakeleko. IZahluko-6 no-7 zizokuhlathulula bona singabazuzisa njani abahlongakeleko.

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

  • Isihlengo siyindlela kaJehova yokutjhaphulula abantu esonweni nekufeni.—Kwebe-Efesu 1:7.
  • UJehova walungiselela isihlengo ngokuthumela okukuphela kweNdodanakhe ephasini bona izosifela.—1 KaJwanisi 4:9, 10.
  • Ngelungiselelo lesihlengo, sizuza ukulitjalelwa izono, unembeza ohlwengileko nethemba lokuphila okungapheliko.—1 KaJwanisi 1:8, 9.
  • Sitjengisa bona siyasithokoza isihlengo ngokwazi okungezelelekileko ngoJehova, ngokuba nekholo emhlatjelweni kaJesu wesihlengo, nangokuba khona eSidlweni seKosi saNtambama.—Jwanisi 3:16.

*  Ukufumana imininingwana engezelelekileko malungana nokobana iSidlo seKosi saNtambama sitjho ukuthini, qala Isithasiselo.


Iimbuzo Yesifundo

1, 2. (a) Kunini lapho isipho siba ngesiqakatheke khulu kuwe? (b) Kubayini singathi isihlengo sisipho esiligugu ukudlula zoke ongasifumana?

3. Siyini isihlengo, begodu khuyini okufuze siyizwisise nesizokukghona ukuthokoza isipho esiligugwesi?

4. Gade kutjho ukuthini ku-Adamu ukuphila njengomuntu onganasono?

5. IBhayibhili itjho ukuthini neyithi u-Adamu wabunjwa “ngomfanekiso kaZimu”?

6. Lokha u-Adamu naphula umthetho kaZimu, yini eyamlahlekelako, begodu inzalo yakhe yathinteka njani?

7, 8. Ngokusisekelo isihlengo sihlanganisa ziphi izinto eembili?

9. Sihlengo esinjani ebesitlhogeka?

10. UJehova wasilungiselela njani isihlengo?

11. Kwenzeka njani bonyana umuntu oyedwa abe sihlengo seengidi?

12. Ukutlhaga kwakaJesu kwafakazelani?

13. Sabhadelwa njani isihlengo?

14, 15. Ukufumana ‘ukulitjalelwa kwezono zethu,’ yini okufuze siyenze?

16. Khuyini esenza sikwazi ukukhulekela uZimu ngonembeza ohlwengileko, begodu ukuba nonembeza onjalo kuqakatheke ngani?

17. Ngiziphi iimbusiso ezingafumaneka ngokusifela kwakaJesu?

18. Kubayini kufuze sithokoze uJehova ngokusilungiselela isihlengo?

19, 20. Singatjengisa ngaziphi iindlela bona siyasithokoza isipho sakaZimu sesihlengo?

21, 22. (a) Kubayini kufuze sibe khona eSidlweni seKosi saNtambama saqobe mnyaka? (b) Khuyini ezokuhlathululwa eZahlukweni-6 no-7?