Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

Isidlo SeKosi SaNtambama—Umgidi Odumisa UZimu

Isidlo SeKosi SaNtambama—Umgidi Odumisa UZimu

Amakrestu alaywa bona agidinge isiKhumbuzo sokuhlongakala kwakaKrestu. Umgidi lo ubizwa nangokobana “isidlo seKosi [santambama].” (1 KwebeKorinte 11:20) Khuyini eqakathekileko ngomgidi lo? Kufuze ugidingwe nini begodu njani?

UJesu Krestu wajamisa umgidi lo ngobusuku bePhasika lamaJuda ngo-33 ngeenkhathi zakaJesu. IPhasika gade kumgidi owenziwa kanye ngomnyaka, ngelanga le-14 lenyanga yamaJuda uNisani. Ukubala ilangelo, amaJuda gade alinda isikhathi lokha ubude bemini nobusuku bulingana. Leli lilanga lokha kunama-iri ayi-12 wokukhanya kwelanga nama-iri ayi-12 wobumnyama. Ukubonakala kwenyezi etja nekutjhidela itwasahlobo lokha ubude bemini nobusuku bulingana butshwaya ukuthoma kwakaNisani. IPhasika beliba ngemva kwamalanga ayi-14 ngemva kokutjhinga kwelanga.

UJesu wagidinga iPhasika nabapostoli bakhe, waqotha uJuda Isikariyodi, ngemva kwalokho wajamisa Isidlo seKosi saNtambama. Isidlwesi besijamiselela iPhasika lamaJuda, ngalokho kufuze sigidingwe kanye kwaphela ngomnyaka.

IVangeli lakaMatewu lithi: UJesu wathatha itshedlhwana yomgadango, wathandaza, wayihlephula, wanikela abafundi bakhe, wathi: “Thathani nigome; lokhu mzimba wami.” Wathatha ikapho, wathokoza kuZimu, wabanikela wathi: ‘Selani kiyo noke; ngombana lokhu “kuziingazi zami zesivumelwano,” ezaphalakela abanengi, khona kuzaba kulitjalelwa kwezono.’”—Matewu 26:26-28.

Abanye bakholelwa bona uJesu watjhugulula uburotho baba yinyamakhe yamambala newayini laba ziingazi zakhe. Nokho, umzimba kaJesu wenyama gade uphelele lokha nakabanikela uburothobo. Abapostoli bakaJesu gade badla inyamakhe yamambala basela neengazi zakhe na? Awa, lokho gade kuzokutjho bona mazimuzimu begodu baphula umthetho kaZimu. (Genesisi 9:3, 4; Lefitikosi 17:10) NgokwakaLuka 22:20, uJesu wathi: “Ikapho le sivumelwano esitjha sakaZimu eengazini zami ezaphalakela nina.” Ikapho leyo kwamambala yaba “sivumelwano esitjha”? Lokho ngekhe kwenzeka, njengombana isivumelwano yinto ekuvunyelwana ngayo, ingasi into ephathekako.

Umgadango newayini

Nokho, kokubili uburotho newayini ziimfaniselo. Uburotho bufanisela umzimba kaKrestu opheleleko. UJesu waberegisa ilofu yoburotho obusele esidlweni sePhasika. Uburothobu bebungakafakwa ingumelo namtjhana i-isti. (Eksodosi 12:8) IBhayibhili iberegisa ingumelo njengetshwayo lesono namtjhana ukonakala. Ngalokho uburotho bujamele umzimba opheleleko uJesu anikela ngawo. Bewunganasono.—Matewu 16:11, 12; 1 KwebeKorinte 5:6, 7; 1 KaPitrosi 2:22; 1 KaJwanisi 2:1, 2.

Iwayini elibomvu lijamele iingazi zakaJesu. Iingazezo ziqinisekisa isivumelweno esitjha. UJesu wathi iingazi zakhe zaphalakela ‘ukulitjalelwa kwezono.’ Abantu bangaba ngabahlwengileko emehlweni kaZimu begodu bangakghona ukungena esivumelwaneni esitjha noJehova. (KumaHebheru 9:14; 10:16, 17) Isivumelwanesi senza bona amaKrestu athembekileko azi-144 000 akwazi ukuya ezulwini. Lapho azokuba makhosi nabapristi kube sibusiso kiso soke isintu.—Genesisi 22:18; Jeremiya 31:31-33; 1 KaPitrosi 2:9; ISambulo 5:9, 10; 14:1-3.

Bobani abadla iimfaniselo zesiKhumbuzo? Ngokufanelekileko, ngabasesivumelwaneni esitjha kwaphela—labo abanethemba lokuya ezulwini—okufuze badle uburotho newayini. Umoya kaZimu ocwengileko uyabaqinisekisa abanjalo bona bakhethelwe ukuba makhosi ezulwini. (KwebeRoma 8:16) Basesivumelwaneni soMbuso noJesu.—Luka 22:29.

Kuthiwani ngalabo abanethemba lokuphila ngokungapheliko eParadeyisini ephasini? Balalela umyalo kaJesu wokuba khona eSidlweni seKosi saNtambama, kodwana beza njengeembukeli ezihloniphako, ingasi abadlako. Kanye ngomnyaka ngemva kokutjhinga kwelanga ngoNisani-14, aboFakazi bakaJehova bagidinga iSidlo seKosi saNtambama. Namtjhana kuziingidi ezimbalwa kwaphela ephasini loke ezithi zinethemba lokuphila ezulwini, umgidi lo uqakathekile kiwo woke amaKrestu. Sisenzakalo lokha woke amaKrestu akhumbula khona ithando elikhulu lakaJehova uZimu noJesu Krestu.—Jwanisi 3:16.

← Qala isikhombiso sezahluko