Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

ISITHASISELO

Indlela Isiporofido SakaDanyela Esabikezela Ngayo Ukufika KwakaMesiya

Indlela Isiporofido SakaDanyela Esabikezela Ngayo Ukufika KwakaMesiya

UMPOROFIDI UDANYELA waphila iimnyaka engaphezu kwema-500 ngaphambi kokubelethwa kwakaJesu. Namtjhana kunjalo, UJehova wahlathululela uDanyela imininingwana ebeyizokutjengisa isikhathi esinqophileko uJesu azokuzeswa ngaso, akhethwe njengoMesiya, namtjhana uKrestu. UDanyela watjelwa: “Kufuneka wazi begodu ulemuke bona kusukela ekuphumeni kwelizwi lokubuyisela nokwakha kabutjha iJerusalema bekube sikhathi sakaMesiya uMdosiphambili, kuzokuba ziimveke ezilikhomba, neemveke ezimatjhumi asithandathu nambili.”—Danyela 9:25.

Ukubona isikhathi sokufika kwakaMesiya, kokuthoma, kufuze sifunde ngokuthoma kwesikhathi esidosela kuMesiya. Ngokuya ngesiporofido, “kusukela ekuphumeni kwelizwi lokubuyisela nokwakha kabutjha iJerusalema.” “Ukuphuma kwelizwi” kwenzeka nini? Ngokomtloli weBhayibhili uNehemiya, ilizwi lokwakhiwa kabutjha kwamaboda abhode iJerusalema laphuma “ngomnyaka wamatjhumi amabili wekosi u-Aritahitjhatjhita.” (Nehemiya 2:1, 5-8) Izazimlando ziqinisekisa bona umnyaka wama-474 ngaphambi kweenkhathi zakaJesu [N.K.J.] gade kumnyaka ka-Aritahitjhatjhita wokuthoma ozeleko njengombusi. Ngalokho, umnyakakhe wama-20 wokubusa bekungu-455 N.K.J. Kwanje sinesithomo sesiporofido sakaDanyela ngoMesiya, esingu-455 N.K.J.

UDanyela watjengisa bona kuzokuthatha isikhathi eside kangangani ukufika “kwakaMesiya uMdosiphambili.” Isiporofido sikhuluma “ngeemveke ezilikhomba, neemveke ezimatjhumi asithandathu nambili”—okuziimveke ezima-69. Sikhathi eside kangangani leso? Amatjhugululo amanengana weemBhayibhili atjengisa bona lokhu ziimveke ezimalanga alikhomba, kodwana iimveke zeemnyaka. Okutjho bona, iveke eyodwa ijamele iimnyaka elikhomba. Umkhumbulo weemveke eziimnyaka namtjhana iingcenye zomnyaka wekhomba, bewujayelekile kumaJuda wekadeni. Isibonelo, qobe mnyaka wekhomba gade abulunga umnyaka webaSabatha. (Eksodosi 23:10, 11) Ngalokho, iimveke ezima-69 zesiporofido zilingana neengcenye zeemnyaka ema-69, ziphindwe ka-7, ubungako beemnyaka ema-483.

Into okufuneka siyenze kwanjesi, kubala. Nesibala kusukela ku-455 N.K.J., iimnyaka ema-483 isiletha emnyakeni ka-29 ngeenkhathi zakaJesu [K.J.]. Loyo bekumnyaka onqophileko uJesu abhabhadiswa ngawo begodu waba nguMesiya!* (Luka 3:1, 2, 21, 22) Indlela isiporofido seBhayibhilesi esazaliseka ngayo iqinisa ikholo.


*  Kusuka ku-455 N.K.J. ukuya ku-1 N.K.J. minyaka ema-454. Kusukela ku-1 N.K.J. ukuya ku-1 K.J. mnyaka owodwa (bekungekho umnyaka othoma ngoziro namtjhana ilize). Kusuka ku-1 K.J. ukuya ku-29 K.J. minyaka ema28. Nasihlanganisa iinomboro eenthathwezi zisinikela iimnyaka ema-483. UJesu “wabulawa” ngomnyaka ka-33, hlangana neemveke ezima-70 zeemnyaka. (Danyela 9:24, 26) Qala incwadi ethi, Sinake Isiprofetho SikaDaniyeli! isahluko-11 [efumaneka ngesiZulu], ne-Insight on the Scriptures, UMqulu-2, amakhasi-899-901. Zombili zigadangiswe boFakazi bakaJehova.

“IIMVEKE EZIMATJHUMI ALIKHOMBA”
iimnyaka ema-490
iimveke ezili-7
(iimnyaka ema-49)
iimveke ezima-62
(iimnyaka ema-434)

←N.K.J. | K.J.→

iveke e-1
(iimnyaka eli-7)
455

“Umlayezo wokubuyiselwa…kweJerusalema”

Iinsalela zeJerusalema
406

Ukwakhiwa kabutjha kweJerusalema

Ukwakhiwa kabutjha kweJerusalema
29

Ukufika kwakaMesiya

UJesu uyabhabhadiswa
33

UMesiya “uyabulawa”

UJesu uyafa
36

Ukuphela “kweemveke ezimatjhumi alikhomba”

Ijoni elimRoma

← Qala isikhombiso sezahluko