Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHASISELO

ILanga Lokwahlulela—Liyini?

ILanga Lokwahlulela—Liyini?

ULIQALA njani iLanga Lokwahlulela? Abantu abanengi badlumbanyana umuntu nomuntu, amabhiliyoni wabantu azokujama phambi kwesihlalo sobukhosi sakaZimu. Lapho kuzokwahlulelwa umuntu nomuntu. Abanye bazokutlonyeliswa ngokuphila ezulwini, abanye bahlunguphazwe ngokungapheliko. Nokho, iBhayibhili isihlathulula ngokuhlukileko isikhathesi. ILizwi lakaZimu lisihlathulula, ingasi njengesikhathi esisabekako, kodwana njengesikhathi sethemba nokubuyiselwa.

KuSambulo 20:11, 12, sifunda ihlathululo yompostoli uJwanisi ngeLanga Lokwahlulela: “Ngabona isihlalo sobukhosi ebesisikhulu simhlophe, kukhona ohlezi kiso. Iphasi nesibhakabhaka kwabaleka phambi kwakhe kwanyamalala, akhange bekusabonakala lapho kungafunyanwa khona. Ngabona abafileko, abakhulu nabancani, bajame phambi kwesihlalo sobukhosi. Kwasongululwa imisongo, kwaphendlwa nenye incwadi, incwadi yabaphilako. Abafileko bahlulelwa ngekwemisebenzi abayenzileko, njengombana kutloliwe eencwadini.” Ngubani uMahluleli ohlathululwe lapha?

UJehova uZimu muMahluleli ophakemeko wesintu. Nokho, uphathise nabanye umsebenzi wokwahlulela. NgokweZenzo 17:31, umpostoli uPowula wathi uZimu “selalibekile ilanga azokwahlulela ngalo iphasi loke, ngokufanelekileko, ngeNdodana ayikhethileko.” UMahluleli okhethiweko lo, nguJesu Krestu ovusiweko. (Jwanisi 5:22) ILanga Lokwahlulela lizokuthoma nini? Lizokuthatha isikhathi eside kangangani?

Incwadi yeSambulo itjengisa bona iLanga Lokwahlulela lizokuthoma ngemva kwepi ye-Amagedoni, lokha iphasi lakaSathana litjhatjalalisiwe.* (ISambulo 16:14, 16; 19:19-20:3) Ngemva kwe-Amagedoni, uSathana namadimonakhe bazobe babotjhwe emgodini onganamkhawulo iimnyaka eyikulungwana. Hlangana nesikhatheso, abazi-144 000, iindlalifa zezulwini zizokuba bahluleli begodu zizokubusa “njengamakhosi noKrestu ikulungwana yeminyaka.” (ISambulo 14:1-3; 20:1-4; KwebeRoma 8:17, NW) ILanga Lokwahlulela alisiso isikhathi esirhabileko esithatha ama-iri ama-24. Sithatha iimnyaka eyikulungwana.

Hlangana nekulungwana yeemnyaka leyo, uJesu Krestu ‘uzakwahlulela abaphilako nabafileko.’ (2 KuThimothi 4:1) “Abaphilako” bazokuba “isiqubuthu esikhulu” abaphuluke e-Amagedoni. (ISambulo 7:9-17) Umpostoli uJwanisi naye wabona “abafileko…bajame phambi kwesihlalo sobukhosi” sokwahlulela. Njengombana uJesu wathembisa, “lapha abafileko bazalizwa ilizwi layo, [lakaKrestu] baphume” bavuke. (Jwanisi 5:28, 29; IZenzo 24:15) Kodwana bazokwahlulelwa ngasiphi isisekelo?

Ngokombono wompostoli uJwanisi, “kwasongululwa imisongo,” begodu “abafileko bahlulelwa ngekwemisebenzi abayenzileko, njengombana kutloliwe eencwadini.” Imisongo le, mininingwana yezenzo zabantu zangesikhathi esidlulileko? Awa, ukwahlulela akukasekelwa kilokho abantu abakwenza ngaphambi kobana bafe. Sikwazi njani lokhu? IBhayibhili ithi: “Umuntu ofileko ukhululiwe emandleni wesono.” (KwebeRoma 6:7) Labo abavusiweko babuyela ekuphileni njengokungathi izono zabo zisuliwe. Imisongo ijamele iimfuneko zakaZimu ezingezelelekileko. Bona baphile ngokungapheliko, kokubili abaphuluke e-Amagedoni nabavusiweko kufuneka balalele imiyalo kaZimu, kuhlanganise nanyana ngiziphi iimfuneko ezitja uJehova azozembula hlangana nekulungwana yeemnyaka. Umuntu nomuntu uzokwahlulelwa ngesisekelo salokho ezabe akwenza hlangana neLanga Lokwahlulela.

ILanga Lokwahlulela lizokunikela amabhiliyoni wabantu ithuba lokuthoma bona bafunde ngentando kaZimu begodu benze ngokuvumelana nayo. Lokhu kutjho bona kuzokwenziwa umberego omkhulu wokufundisa. Kwamambala, “abakhe enarheni ekhiqizako bazokufunda ukulunga.” (Isaya 26:9) Nokho, akusibo boke abazokuvumelana nentando kaZimu. U-Isaya 26:10 uthi: “Namtjhana omumbi angatjengiswa umusa, angekhe afunde ukwenza ukulunga. Enarheni yokulunga uyokwenza ngokungalungi begodu angekhe abubone ubukhulu bakaJehova.” Abantu abambaba bazokutjhatjalaliswa ngokupheleleko hlangana neLanga Lokwahlulela.—Isaya 65:20.

Ekupheleni kweLanga Lokwahlulela, abantu abaphulukileko bazokubuyela “ekuphileni” njengabantu abanganasono. (ISambulo 20:5, NW) Hlangana neLanga Lokwahlulela isintu sizokubuyiselwa ekuphileni kwemathomeni kokungabi nesono. (1 KwebeKorinte 15:24-28) Ngemva kwalokho kuzokuba nokulingwa kwamaswaphela. USathana uzokutjhaphululwa ekubotjhweni begodu avunyelwe ukulinga ukudukisa isintu kwamaswaphela. (ISambulo 20:3, 7-10) Labo abangafuniko ukulalela uSathana bazokuthabela ukuzaliseka kwesithembiso seBhayibhili esithi: “Abalungileko bazokudla ilifa lephasi, begodu bazokuhlala kilo ngokungapheliko.” (AmaRhalani 37:29) Kwamambala, iLanga Lokwahlulela lizokuba sibusiso kiso soke isintu esithembekileko!


*  Malungana ne-Amagedoni, sibawa uqale i-Insight on the Scriptures, uMqulu-1, amakhasi-594-5, 1037-8, nesahluko-20 sencwadi ethi Khulekela Okuwukuphela KukaNkulunkulu Weqiniso, (efumaneka ngesiZulu) zombili ezigadangiswe boFakazi bakaJehova.

← Qala isikhombiso sezahluko