Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISAHLUKO SETJHUMI NETHOBA

Hlala Ethandweni LakaZimu

Hlala Ethandweni LakaZimu

Kutjho ukuthini ukuthanda uZimu?

Singahlala njani ethandweni lakaZimu?

UJehova uzobatlomelisa njani laba abahlala ethandweni lakhe?

AKHE uzicabange ukhamba endleleni ngelanga elinesiwuruwuru. Isibhakabhaka sithoma ukuba nzima. Kuyaphazima, kuzwakala ukuduma, khonokho kuthoma ukuna izulu elikhulu. Uyakhambisa, ufuna indawo yokuphephela. Ngeqadi kwendlela ubona indawo lapho ongaphephela khona. Iqinile, yomile begodu yihle. Qala bonyana uyithabela kangangani indawo leyo!

Indoda ifuna isiphephelo esiwuruwurwini

Uzokwenza uJehova isiphephelo sakho hlangana neenkhathi ezitjharagenekwezi?

2 Siphila eenkhathini ezitjharageneko. Ubujamo bephasi buragela phambili buba bumbi khulu. Kodwana kunendawo ephephileko, indawo esingaphephela kiyo ekulimaleni unomphela. Ngiyiphi indawo leyo? Tjheja bonyana iBhayibhili ifundisani: “Angahle athi kuye: ‘Wena Sokulunga, ubuphephelo bami nomvikeli wami. UnguZimu wami engithembele kuye.’”—AmaRhalani 91:2.

3 Akhe ucabange ngalokhu! UJehova uMbumbi noMbusi wendawo yoke, angaba sivikelo sethu. Angakghona ukusivikela, ngombana unamandla amakhulu kunanyana ngubani namtjhana yini engasilimaza. Ngitjho namtjhana singalimala, uJehova angakghona ukususa zoke izinto ezisilimazako. Singamenza njani uJehova abe siphephelo sethu? Kutlhogeka bona sithembele kuye. Ngaphezu kwalokho, iLizwi lakaZimu lisikhuthaza bona: ‘Sihlale ethandweni lakaZimu.’ (KaJuda 21) Iye, kutlhogeka bona sihlale ethandweni lakaZimu, sibulunge ithando elifuthumeleko noBaba wethu wezulwini. Ngalokho singaqiniseka bonyana siphephelo sethu. Kodwana singabakha njani ubuhlobo obunjalo noJehova?

TJHEJA BEGODU USABELE ETHANDWENI LAKAZIMU

4 Ukuhlala ethandweni lakaZimu, kutlhoga bona sizwisise indlela uJehova asitjengise ngayo ithando lakhe. Akhe ucabange ngezinye iimfundiso zeBhayibhili ozifundileko ngerhelebho lencwadi le. NjengoMbumbi, uJehova usiphe iphasi njengekhaya lethu elihle. Ulizalise ngokudla okunengi, amanzi, izinto ezinengi zemvelo, nokuphila kweenlwana okurarako nendawo ehle. NjengoMtloli weBhayibhili, uZimu usazise ibizo lakhe nobuntu bakhe. Ngaphezu kwalokho, iLizwi lakhe liveza bona wathumela iNdodanakhe ethandekako ephasini, wavumela bona uJesu atlhage begodu asifele. (Jwanisi 3:16) Sitjho ukuthini isiphweso kithi? Sisinikela ithemba elihle ngengomuso.

5 Ithemba lethu ngengomuso liyame entweni ethileko uZimu ayenzileko. UJehova uhlome urhulumende wezulwini, uMbuso wobuMesiya. Msinyana uzokuqeda koke ukutlhaga begodu enze iphasi libe yiparadeyisi. Akhese ucabange ngalokhu! Singaphila ngokungapheliko lapho ngokuthula nangethabo. (AmaRhalani 37:29) Okwanje, uZimu usinikele isinqophiso sokobana singaphila njani ngendlela ebhedere nje. Usinikele nelungelo lokuthandaza, indlela yokukhuluma naye ngokutjhaphulukileko ngaso soke isikhathi. Lezi ziindlela ezimbalwa uJehova atjengisa ngazo ithando ngesintu soke nangomuntu ngamunye.

6 Umbuzo oqakathekileko ongazibuza wona ngilo: Ngingasabela njani ethandweni lakaJehova? Abanengi bangathi, “Nami kutlhogeka bona ngithande uJehova.” Nawe yindlela ozizwa ngayo leyo na? UJesu wathi umlayo lo, mkhulu kunayo yoke: “Thanda iKosi uZimu wakho ngehliziyo yakho yoke, nangomphefumulo wakho woke, nangomkhumbulo wakho woke.” (Matewu 22:37) Ngokuqinisekileko, unamabanga amanengi wokobana uthande uJehova uZimu. Kodwana ukuba namazizo wokobana unethando elinjalo ngikho koke okutjhiwa kuthanda uJehova ngayo yoke ihliziyo yakho, umphefumulo, nomkhumbulo?

Imbewu ye apula

7 Njengombana kuhlathululwe eBhayibhilini, ukuthanda uZimu kungaphezu kwamazizo nje kwaphela. Eqinisweni, namtjhana amazizo wokuthanda uJehova aqakathekile, amazizo anjalo asithomo kwaphela sethando lamambala kuye. Imbewu yehabhula iqakathekile ekukhuliseni umuthi wehabhula. Nokho, nengabe ufuna ihabhula, ungathaba na umuntu nangakunikela imbewu yehabhula? Awa, angekhe wathaba! Ngokufanako, amazizo wokuthanda uJehova uZimu asithomo nje kwaphela. IBhayibhili ithi: “Ngombana ukumthanda uZimu kuthobela imilayo yakhe. Imilayo yakhe ayisibudisi kithi.” (1 KaJwanisi 5:3) Bona libe ngelamambala, ithando ngoZimu kufuze libe neenthelo ezihle. Kufuze litjengiswe ngezenzo.—Matewu 7:16-20.

8 Sitjengisa bona siyamthanda uZimu ngokulalela imilayo yakhe begodu siberegise neenkambisolawulo zakhe. Akusibudisi ukwenza lokho. Kunokobanyana ibe budisi, imithetho kaJehova yenzelwe bona isirhelebhe siphile ngendlela ehle, ethabisako neyanelisako. (Isaya 48:17, 18) Ngokuphila ngokuvumelana nesinqophiso sakaJehova, sitjengisa uBaba wethu wezulwini bona kwamambala siyakuthokoza koke asenzele khona. Ngokudanisako, bambalwa khulu ephasini namhlanjesi abatjengisa ukuthokoza okunjalo. Asifuni ukuba ngabangathokoziko, njengabanye abantu abaphila lokha uJesu nasephasini. UJesu waphulusa abantu abalitjhumi egade banesilepheru, kodwana munye kwaphela owabuya wazomthokoza. (Luka 17:12-17) Eqinisweni sifuna ukuba njengaloya owathokozako, ingasi njengabalithoba abangakhenge bathokoze!

9 Alo-ke, ngimiphi imilayo kaJehova ekufuneka bona siyilalele? Sesicoce ngeminengi yayo encwadini le, kodwana akhe sibuyekeze eembalwa yayo. Ukulalela imilayo kaZimu kuzosirhelebha bona sihlale ethandweni Lakhe.

TJHIDELA HLANU KWAKAJEHOVA

10 Ukufunda ngoJehova kuligadango eliqakathekileko bona sitjhidele hlanu kwakhe. Yinto ekufuze siragele phambili siyenza. Nengabe gade ungaphandle ebusuku obumakhaza khulu wotha umlilo, bewuzokulisa ilangabu licime? Awa, ubungekhe. Bewuzokuragela phambili ukhwezela bona umlilo uvuthe begodu utjhise. Ipilwakho ingaba sengozini! Njengombana iinkuni zenza umlilo uvuthe, “ilwazi ngoZimu” lingabulunga ithando lethu ngoJehova liqinile.—Iziyema 2:1-5.

Njengomlilo, ithando lakho ngoJehova litlhoga ukukhwezelwa bona ulibulunge livutha

Indoda iyazifuthumeza ngomlilo

11 UJesu bekafuna abalandeli bakhe bona babulunge ithando labo ngoJehova neLizwi Lakhe leqiniso eliyigugu liphila begodu liqinile. Ngemva kokuvuswa kwakhe, uJesu wafundisa abalandeli bakhe ababili ngezinye iimporofido eMitlolweni yesiHebheru ezazaliseka kuye. Waba yini umphumela? Ngokukhamba kwesikhathi bathi: “Bekungasinjengomlilo ovuthako ngaphakathi kwethu, lokha akhuluma nathi endleleni asihlathululela ngeMitlolo ecwengileko na?”—Luka 24:32.

12 Newuthoma ukufunda ngalokho kwamambala iBhayibhili ekufundisako, utjhejile na bona ihliziywakho ithoma ukuvutha ngethabo, itjiseko nethando ngoZimu? Ngokunganakuzaza kwenzekile lokho. Abanengi bazizwe ngendlela efanako. Oqalene nakho nje kubulunga ithandwelo liphila nokulenza bona likhule. Asifuni ukulandela isiqhelo sephasi lanamhlanjesi. UJesu wabikezela: “Abantu abanengi bazalahlekelwa lithando.” (Matewu 24:12) Ungalivikela njani ithando lakho ngoJehova nangeqiniso leBhayibhili bona lingapholi?

13 Ragela phambili ungenisa ilwazi ngoJehova uZimu noJesu Krestu. (Jwanisi 17:3) Zindla ngalokho okufunde eLizwini lakaZimu, bese uzibuza: ‘Lokhu kungifundisani ngoJehova uZimu? Ngimaphi amanye amabanga engiwafumanako wokumthanda ngehliziyo yami yoke, umkhumbulo nomphefumulo?’ (1 KuThimothi 4:15) Ukuzindla okunjalo kuzokubulunga ithando lakho ngoJehova livutha.

14 Enye indlela yokubulunga ithando lakho ngoJehova livutha, kuthandaza qobe. (1 KwebeTesalonika 5:17) ESahlukweni-17 sencwadi le, sifunde bona umthandazo sisipho esiligugu esivela kuZimu. Njengombana ubungani buqina ngokukhuluma qobe nangokutjhaphulukileko, nobuhlobo bethu noJehova buhlala bufuthumele begodu buphila nasithandaza kuye qobe. Kuqakathekile bona singenzi imithandazo emide—sibuyekeza amezwi anganamnqopho wamambala namtjhana amazizo. Sifuna ukukhuluma noJehova ngendlela umntwana angakhuluma ngayo nobabakhe onethando. Sifuna ukukhuluma ngehlonipho, kodwana ngokutjhaphulukileko, nangokusuka ehliziyweni. (AmaRhalani 62:8) Isifundo seBhayibhili somuntu mathupha nomthandazo osuka ehliziyweni zizinto eziqakathekileko ekukhulekeleni kwethu, begodu zisirhelebha bona sihlale ethandweni lakaZimu.

FUMANA ITHABO EKUKHULEKELENI KWAKHO

15 Isifundo seBhayibhili somuntu mathupha nomthandazo zizenzo zokukhulekela esingazenza ngerhorhomejeni. Nokho, kwanjesi, akhe siqale isenzo sokukhulekela setjhatjhalazini: ukukhuluma nabanye ngekholo lethu. Sele ukhulumile nabanye ngamaqiniso weBhayibhili? Nengabe kunjalo, waba nelungelo elikarisako. (Luka 1:74) Nesikhuluma nabanye ngamaqiniso esiwafundileko ngoJehova uZimu, senza umsebenzi oqakathekileko onikelwe woke amaKrestu—wokutjhumayela iindaba ezimnandi zoMbuso kaZimu.—Matewu 24:14; 28:19, 20.

16 Umpostoli uPowula waqala ikonzwakhe njengokuthileko okuligugu, ayibiza bona bugwili. (2 KwebeKorinte 4:7) Ukukhuluma nabantu ngoJehova uZimu neminqopho yakhe msebenzi obhedere ongawenza. Yikonzo esiyenzela iKosi, begodu isilethela iinzuzo ezibhedere khulu. Ukuhlanganyela emsebenzini lo, urhelebha abantu abaneenhliziyo ezithembekileko bona batjhidele hlanu kwakaBaba wethu wezulwini bathome ukukhamba endleleni eya ekuphileni okungapheliko! Ikonzwethu msebenzi othabisa khulu. Ngaphezu kwalokho, ukufakaza ngoJehova neLizwi lakhe kungezelela ikholo lakho kuqinise nethando lakho ngaye. UJehova uyayithokoza imizamo yakho. (KumaHebheru 6:10) Ukuhlala umajadujadu emsebenzini wokutjhumayela kukurhelebha bona uhlale ethandweni lakaZimu.—1 KwebeKorinte 15:58.

17 Kuqakathekile ukukhumbula bona umsebenzi wokutjhumayela ngoMbuso urhabekile. IBhayibhili ithi: “Tjhumayela ilizwi lakaZimu, ulungele ukulizwakalisa .” (2 KuThimothi 4:2) Kubayini ukutjhumayela kurhabekile namhlanjesi? ILizwi lakaZimu liyasitjela: “Ilanga elikhulu lakaJehova litjhidele. Litjhidele, lirhabe khulu.” (Zefaniya 1:14) Isikhathi siza ngokurhaba lapho uJehova azokuqeda boke ubujamo bezinto banamhlanje. Abantu kufanele bayeleliswe! Kufuze bazi bona kwanje sikhathi sokukhetha uJehova njengoMbusi wabo. Isiphelo “asizukuriyada.”—Habakuki 2:3.

18 UJehova ufuna simkhulekele etjhatjhalazini sihlangene namaKrestu weqiniso. Ngikho iLizwi lakhe lithi: “Asitjhejaneni sikhuthazane bona sibe nethando, senze imisebenzi emihle. Kukhona abanye abajayele ukungezi emabandleni, asingabalingisi labo; kunalokho asikhuthazane bona siye ekonzweni, khulukazi ngombana nani niyabona bonyana isuku lokubuya kweKosi uJesu liyabandamela.” (KumaHebheru 10:24, 25) Nesihlangana nalabo esikhulekela nabo emihlanganweni yobuKrestu, siba nethuba elihle lokudumisa nokukhulekela uZimu wethu othandekako. Siyakhana begodu sikhuthazane.

19 Njengombana sihlangana nabanye abakhulekeli bakaJehova, siqinisa iimbopho zethu zethando nobungani ebandleni. Kuqakathekile bona siqale okuhle kwabanye, njengombana uJehova aqala okuhle kithi. Ungalindeli ukuphelela kilabo okhulekela nabo. Khumbula bonyana boke basebujamweni obungafaniko bokukhula ngokomoya nokobanyana soke siyabenza ubutjhapho. (KwebeKholose 3:13) Yiba netjhebiswano nalabo abathanda uJehova ngokusuka ehliziyweni, uzokukhula ngokomoya. Ukukhonza uJehova nabanakwenu nabodadwenu abangokomoya kuzokurhelebha bona uhlale ethandweni lakaZimu. UJehova ubatlomelisa njani labo abamkhulekela ngokuthembeka nabahlala ethandweni lakhe?

BAMBISISA ‘UKUPHILA OKUNGIKHO’

20 UJehova utlomelisa iinceku zakhe ezithembekileko ngokuphila, kodwana ukuphila okunjani? Nokho, uyaphila na kwanjesi? Abanengi bethu bangathi iye siyaphila, ngombana siyaphefumula, siyadla, siyasela. Eqinisweni, kufuze bona siyaphila. Ngeenkhathi zokuthaba, singathi, ‘Lokhu kuphila okungikho!’ Nokho, iBhayibhili itjengisa bona ngomqondo oqakathekileko, akunamuntu namhlanje ophila ukuphila okungikho.

Umdeni uthabela ipharadeyisi

UJehova ufuna bona uthabele ‘ukuphila okungikho.’ Uzokuthabela na?

21 Lizwi lakaZimu lisikhuthaza bona ‘siphile ukuphila okungikho.’ (1 KuThimothi 6:19) Amezwi la atjengisa bona ‘ukuphila okungikho’ yinto esiqale kiyo esikhathini esizako. Iye, nesele siphelele, sizobe siphila ngomkhumbulo opheleleko welizwelo, njengombana sizobe siphila ngendlela uZimu egade anqophe bona siphile ngayo kwasekuthomeni. Nesele siphila eparadeyisini ephasini sinepilo epheleleko, ukuthula nethabo, sizobe emaswapheleni sithabela ‘ukuphila okungikho’—ukuphila okungapheliko. (1 KuThimothi 6:12) Lokhu lithemba elikarisa kwamambala!

22 ‘Singakubambisisa njani ukuphila okungikho’? Endabeni efanako, uPowula wakhuthaza amaKrestu bona “kuvame kibo imisebenzi elungileko.” (1 KuThimothi 6:18) Ngokukhanyako-ke, okunengi kuyame endleleni esiberegisa ngayo iqiniso esilifunde eBhayibhilini. Kodwana uPowula bekamenetjha bona sifumana ‘ukuphila okungikho’ ngokwenza imisebenzi emihle? Awa, ngombana ithemba elinjalo liyame ekufumaneni kwethu “umusa” kaZimu. (KwebeRoma 5:15) Nokho, uJehova uyakuthabela ukutlomelisa labo abamkhonza ngokuthembeka. Ufuna ukukubona uphila ‘ukuphila okungikho.’ Labo abahlala ethandweni lakaZimu bangalindela ukuphila okunjalo, okuthabisako, okunokuthula nokuphila okungapheliko.

23 Ngamunye wethu kufuze azibuze, ‘Ngikhulekela uZimu ngendlela iBhayibhili ethi simkhulekele ngayo?’ Nengabe ngamalanga siyaqiniseka bona ipendulo yombuzo lo ngu-iye, kutjho bona sisendleleni elungileko. Singaqiniseka bonyana uJehova siphephelo sethu. Uzokubulunga abantu bakhe abathembekileko baphephile emalangeni wamaswaphela anemiraro wobujamo bezinto obudala. UJehova godu uzositjhaphulula asingenise ephasini elitjha eliphazimulako elitjhidelako. Qala bona kuzokuthabisa kangangani ukubona isikhatheso! Qala bona nathi sizokuthaba kangangani ngombana senze ukukhetha okulungileko emalangeni wamaswaphela la! Newenza ukukhetha okunjalo kwanje, uzokuthabela ‘ukuphila okungikho,’ ukuphila uJehova uZimu egade akunqophile, bekube nini nanini!

LOKHO OKUFUNDISWA YIBHAYIBHILI

  • Sitjengisa ithando lamambala ngoZimu ngokulalela imilayo yakhe nokuberegisa iinkambisolawulo zakhe.—1 KaJwanisi 5:3.
  • Ukufunda iLizwi lakaZimu, ukuthandaza kuJehova ngokusuka ehliziyweni, ukufundisa abanye ngaye nokumkhulekela emihlanganweni yobuKrestu kuzosirhelebha bona sihlale ethandweni lakaZimu.—Matewu 24:14; 28:19, 20; Jwanisi 17:3; 1 KwebeTesalonika 5:17; KumaHebheru 10:24, 25.
  • Labo abahlala ethandweni lakaZimu banethemba lokuthabela ‘ukuphila okungikho.’—1 KuThimothi 6:12, 19; KaJuda 21.

Iimbuzo Yesifundo

1, 2. Singayifumana kuphi indawo esingaphephela kiyo namhlanjesi?

3. Singamenza njani uJehova bona abe siphephelo sethu?

4, 5. Ngiziphi ezinye iindlela uJehova asitjengisa ngazo ithando?

6. Ungasabela njani ethandweni uJehova akutjengise lona?

7. Ukuba namazizo kwaphela na okufunekako kuwe bona uthi uyamthanda uZimu? Hlathulula.

8, 9. Singalitjengisa njani ithando lethu nokuthokoza uZimu?

10. Hlathulula bona kubayini kuqakathekile ukuragela phambili ungenisa ilwazi ngoJehova uZimu.

11. Ukufundisa kwakaJesu kwaba namuphi umphumela kubalandeli bakhe?

12, 13. (a) Khuyini namhlanjesi eyenzeke ethandweni labantu abanengi ngoZimu nangeBhayibhili? (b) Singalivikela njani ithando lethu bona lingapholi?

14. Umthandazo ungasirhelebha njani bona sibulunge ithando lethu ngoJehova liphila?

15, 16. Kubayini siqala umsebenzi wethu wokutjhumayela ngoMbuso njengelungelo nobugwili?

17. Kubayini umsebenzi wamaKrestu wokutjhumayela urhabekile namhlanjesi?

18. Kubayini kufuneka sikhulekele uJehova etjhatjhalazini sizihlanganise namaKrestu weqiniso?

19. Singaziqinisa njani iimbopho zethando ebandleni lobuKrestu?

20, 21. Khuyini ‘ukuphila okungikho,’ begodu kubayini kulithemba elikarisako?

22. ‘Singakubambisisa njani ukuphila okungikho’?

23. Kubayini kuqakathekile ukuhlala ethandweni lakaZimu?