Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 113: UPowula UseRoma

INdaba 113: UPowula UseRoma

QALA uPowula ubotjhwe ngamaketani, begodu qala ugadwe lijoni elimRoma. UPowula sibotjhwa eRoma. Ulinde bekube kulapho umbusi weRoma enze isiqunto sokobana kuzokwenzekani ngaye. Njengombana asesesibotjhwa, abantu bebavumelekile bona bangamvakatjhela.

Ngemva kwamalanga amathathu uPowula aseRoma uthumela umlayezo kwabanye abadosiphambili bamaJuda bona bazombona. Umphumela waba kukobana amaJuda weRoma eza kuye. UPowula wabafundisa ngoJesu nangombuso kaZimu. Abanye bakholwa baba maKrestu, kodwana abanye khenge bakholwe.

UPowula usejele

UPowula watjhumayeza namajoni ahlukahlukeneko egade amgadile. Eemnyakeni eembili leyo uPowula egade avalelwe ngayo watjhumayeza boke abantu egade angabatjhumayeza. Nabendlu kaKhesari bezwa ngeendaba ezimnandi zoMbuso, abanye babo baba maKrestu.

Kodwana ngubani isivakatjhi esitlola phezu kwetafulesi? Ungakwazi ukuqagela? Iye, nguThimothi. UThimothi khewaba sejele ngebanga lokutjhumayela ngoMbuso, kodwana sele atjhaphululiwe godu. Uze la bona azokurhelebha uPowula. Uyazi bonyana bekuyini etlolwa nguThimothi? Akhe sibone.

Usawakhumbula amadorobho weFilipi ne-Efesu aseNdabeni-110? UPowula warhelebha ukuthoma amabandla wobuKrestu emadorobheni lawo. Njengombana gade asejele, uPowula watlola iincwadi eziya kumaKrestu la. Iincwadezi ziseBhayibhilini, zibizwa bona kwebe-Efesu nekwebeFilipi. UPowula nje utjela uThimothi bona abatlolele ini abangani babo bamaKrestu eFilipi.

BeFilipi baba nomusa khulu kuPowula. Bamthumelela isipho nasejele, ngalokho-ke uPowula wabathokaza ngesipho abamuphe sona. U-Ephafrodithu yindoda eyalethela uPowula isipho. Kodwana u-Ephafrodithu wagula wapheze wafa. Kodwana nje sele abhedere ulungele nokuya ekhaya. Uzokuthatha incwadi le etlolwe nguPowula noThimothi abuyele nayo eFilipi.

Lokha uPowula asesejele watlola ezinye iincwadi eembili eziseBhayibhilini. Yokuthoma gade ayitlolela amaKrestu wedorobheni leKholose. Uyazi bona ibizwani? Ibizwa bona yincwadi yakwebeKholose. Enye incwadi wayitlolela umnganakhe omkhulu uFilimoni naye obekahlala eKholose. Incwadi le ikhuluma ngenceku kaFilimoni u-Onesimusi.

U-Onesimusi wabalekela uFilimoni weza eRoma. Kungenzeka ngenye indlela, u-Onesimusi wezwa bona uPowula usejele. Wayomvakatjhela, uPowula wamtjhumayeza u-Onesimusi. Msinyana u-Onesimusi naye waba mKrestu. Nje, u-Onesimusi uyazisola ngokubaleka kwakhe. Uyazi bonyana uPowula wathini encwadini eya kuFilimoni?

UPowula wabawa uFilimoni bona alibalele u-Onesimusi. UPowula watlola wathi: ‘Ngimthumela kuwe godu. Kodwana nje akasese sigqila sakho kwaphela. Sele amzalwana omKrestu othandekako.’ Lokha u-Onesimusi abuyela eKholose waphatha iincwadi eembilezi, enye beyiya eKholose enye iya kuFilimoni. Singacabanga bona wathaba kangangani uFilimoni lokha nekezwa bona isigqila sakhe sele simKrestu.

Lokha uPowula nekatlolela beFilipi noFilimoni, bekaneendaba ezimnandi kwamambala. UPowula watjela beFilipi wathi: ‘Ngithumela uThimothi kini, kodwana nami ngizonivakatjhela msinyana.’ KuFilimoni watlola wathi: ‘Ngilungisela indawo yokuhlala lapho.’

UPowula nasele atjhaphulukile wavakatjhela abanakwabo nabodadwabo abamaKrestu eendaweni ezinengi. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi uPowula waba sibotjhwa godu eRoma. Nje sele azi bona uzokubulawa. Ngalokho watlolela uThimothi bona eze msinyana. UPowula wathi: ‘Ngithembekile kuZimu, uZimu uzongivuza.’ Ngemva kweemnyaka embalwa yokuhlongakala kwakaPowula, iJerusalema latjhatjalaliswa godu, nje besele litjhatjalaliswa maRoma.

Kodwana kunengi okuseBhayibhilini. UJehova wenza umpostoli uJwanisi atlole iincwadi zamaswaphela zeBhayibhili, kuhlanganise nencwadi yeSambulo. Incwadi yeBhayibhili le, ikhuluma ngezinto ezizokwenzeka esikhathini esizako. Nje, akhe sizwe bonyana ingomuso lisiphatheleni.

IZenzo 28:16-31; Filipi 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebheru 13:23; Filimoni 1-25; Kholose 4:7-9; 2 Thimothi 4:7-9.Iimbuzo

 • UPowula watjhumayeza bani lokha asibotjhwa eRoma?
 • Esithombenesi, ngubani isivakatjhi esisetafulenesi, begodu yini ayenzela uPowula?
 • Ngubani u-Ephafrodithu, begodu yini ayithathako nekabuyela eFilipi?
 • Kubayini uPowula atlolela umnganakhe uFilimoni incwadi?
 • Khuyini uPowula akwenzako lokha nekatjhaphululwako, begodu kwenzekani kuye ngokukhamba kwesikhathi?
 • Ngubani uJehova amberegisa bona atlole iincwadi zamaswaphela zeBhayibhili, begodu incwadi yeSambulo ikhuluma ngani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 28:16-31 nabeFilipi 1:13.

  UPowula wasiberegisa njani isikhathi sakhe lokha nekasibotjhwa eRoma, begodu ikholo lakhe elidzimeleleko linamuphi umthelela ebandleni lobuKrestu? (IZenzo 28:23, 30; Fil. 1:14)

 • Funda uFilipi 2:19-30.

  Ngimaphi amezwi wokuthokoza uPowula awakhulumako malungana noThimothi no-Ephafrodithu, begodu singasilingisa njani isibonelo sakaPowula? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13)

 • Funda uFilimoni 1-25.

  Isikhuthazo sakaPowula kuFilimoni sokobana enze okulungileko besisuselwa kuphi, begodu lokhu kungabarhelebha njani abadala namhlanjesi? (Flm. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  Amezwi kaPowula afumaneka kuFilimoni 13, 14 atjengisa njani bona gade awuhlonipha unembeza wabanye ebandleni? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 • Funda u-2 Thimothi 4:7-9.

  Njengompostoli uPowula, singaba njani nethemba kuJehova bonyana uzosivuza nengabe sihlala sithembekile bekube sekupheleni? (Mt. 24:13; Heb. 6:10)