Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 112: Baphukelwa Mkhumbi Esihlengeleni

INdaba 112: Baphukelwa Mkhumbi Esihlengeleni

QALA! umkhumbi lo usemrarweni! Waphuka waba ziinquntwana! Uyababona abantu abeqela ngemanzinaba? Abanye sebakwazile ukufika ngeqadi kwamanzi. NguPowula ombona lapha na? Akhe sibone bona gade kwenzekani kuye.

Abasinda emkhumbini ophukileko

Khumbula, iimnyaka eembili uPowula gade asejele eSisiliya. Kwanjesi yena nezinye iimbotjhwa bafakwa esikepeni, baya eRoma. Nebadlula esihlengeleni seKerite, isiwuruwuru esikhulu sabasahlela. Umoya waba namandla khulu kangangobana amadoda khenge asakwazi ukunqophisa isikepe. Bebangasakwazi ukubona ilanga emini namtjhana iinkwekwezi ebusuku. Emaswapheleni, ngemva kwamalanga amanengi, labo egade basesikepeni baphelelwa lithemba.

Ngemva kwalokho uPowula wasikima wathi kibo: ‘Akekho noyedwa kini ozokulahlekelwa yipilwakhe; mkhumbi kwaphela ozokulahleka. Ngobusuku obudlulileko ingilozi kaZimu ize kimi yathi, “Ungasabi Powula! Kufuneka ujame phambi kombusi weRoma uKhesari. Ngitjho nalaba okhamba nabo bazosinda ngomusa kaZimu.” ’

Pheze phakathi kobusuku ngelanga lesi-14 ngemva kobana isiwuruwuru sithomile, abathayi ngesikepe balemuka bona amanzi ayabohla! Njengombana bebasaba ukuyokuphadlheka ematjeni emnyameni, behlisa ama-ankera wabo. Ekuseni ngelanga elilandelako, babona itheku. Balinga ukusa isikepe endaweni emagega nelwandlwe.

Lokha nebazokuphumela ngaphandle kwelwandle, isikepe satjhayisa umbundu wesanda sabhajwa. Ngemva kwalokho amagagasi athoma ukubetha isikepe saphadlheka saba ziinquntwana. Induna yepi etlhogomeleko yathi kibo: ‘Noke enikwaziko ukududa yeqelani ngelwandlwe nidude niyokuphumela ngaphandle. Nani eniseleko balandeleni, bambelelani eenquntwaneni zesikepe nidude ngazo.’ Ngilokho abakwenzako. Ngalendlela boke abantu abayi-276 baphumela ngaphandle kwelwandle baphila njengombana ingilozi ithembisile.

Isihlengelesi sibizwa bona yiMalta. Abantu balapho bebanomusa khulu, begodu batlhogomela labo abaphuma ngesikepeni. Ubujamo bezulu nebuba bhedere, uPowula wafakwa kwesinye isikepe wayiswa eRoma.

IZenzo 27:1-44; 28:1-14.Iimbuzo

 • Kwenzekani esikepeni uPowula egade akhamba ngaso nesidlula hlanu kwesihlengeleni seKerite?
 • Wathini uPowula kulabo abasesikepeni?
 • Isikepe saphuka njani saba ziinquntwana?
 • Ngiziphi iinyeleliso induna yepi ephetheko eyazinikelako, begodu bangaki abantu abaphumela ngaphandle kwelwandle baphephile?
 • Sibizwa bona yini isihlengele abajama kiso, begodu kwenzekani kuPowula lokha ubujamo bezulu nebuba bhedere?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 27:1-44.

  Ukuthemba kwethu ukunqopha komlando weBhayibhili kuqiniswa njani nesifunda ngekhambo lakaPowula lokuya eRoma? (IZenzo 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Thim. 3:16, 17)

 • Funda IZenzo 28:1-14.

  Nengabe abantu beMalta batjhukumiseleka bona baphathe umpostoli uPowula nalabo aphukelwa sikepe nabo ‘ngokulunga,’ khuyini amaKrestu okufanele abe nayo begodu ngayiphi indlela ekhethekileko? (IZenzo 28:1, 2; Heb. 13:1, 2; 1 Pit. 4:9)