Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 111: Umsana Owabanjwa Buthongo

INdaba 111: Umsana Owabanjwa Buthongo

BABAKE! Kwenzekani lapha? Umsana olele phasi lo ulimele khulu na? Qala, enye yamadoda aphuma ngendlini nguPowula! Uyambona noThimothi lapha? Uwe ngefesidere umsana lo na?

UPowula uzokuvusa u-Eyitikhusi

Iye, ngilokho okwenzekekileko. UPowula bekabekela abafundi beTrowasi ikulumo. Bekazi bona ngeze asababona isikhathi eside ngombana kufuneka akhambe ngesikepe ngelanga elilandelako. Ngalokho wakhuluma bekwaba phakathi kobusuku.

Umsana ibizo lakhe elingu-Eyitikhusi bekahlezi eduze nefesidere, wabanjwa buthongo. Wawa waphuma ngefesidere, iintezi eentathu ukuya phasi! Kungalokho ubona abantu badanile. Lokha nebamgugako umsana lo, gade kunjengombana bebacabanga. Besele afile!

Lokha uPowula nekabona bona umsana lo ufile, walala phezu kwakhe wamgona. Wathi kibo: ‘Ningatshwenyeki. Usaphila! Kwamambala gade asaphila! Simangaliso lesi! UPowula wamvusela ekuphileni godu! Isiqubuthu sathaba khulu.

Boke babuyela phezulu badla. UPowula waragela phambili nokukhuluma bekwasa. Kodwana ungaqiniseka bona u-Eyitikhusi khenge alale godu! Ngalokho uPowula, uThimothi, nabanye egade bakhamba nabo bangena esikepeni. Uyazi bona bayaphi?

UPowula usanda kuqeda ikhambo lakhe lokutjhumayela lesithathu, begodu wabuyela ekhaya. Ekhambweneli uPowula wahlala iimnyaka eemthathu emzini we-Efesu kwaphela. Ngalokho ikhambweli belilide kunekhambo lakhe lesibili.

Ngemva kokusuka eTrowasi, isikepe sajama eMiletusi isikhatjhana. Njengombana i-Efesu beyingasi kude kangako, uPowula walayela bona kubizwe abadala bebandla bona beze eMiletusi khona azokwazi bona akhulume nabo kwamaswaphela. Ngemva kwalokho, lokha nasele kusikhathi sokobana isikepe sikhambe, bebadane khulu ukubona uPowula akhamba!

Emaswapheleni isikepe safika eKhesariya. Lokha uPowula nekasahlala emzini womfundi uFulebhe, umphorofidi u-Agabusi wayelelisa uPowula. Wathi uPowula uzokubotjhwa nekafika eJerusalema. Njengombana atjho, kwenzeka njalo. Ngemva kokobana ahlale ejele eKhesariya iimnyaka eembili, uPowula wathunyelwa eRoma ukuyokujamela umlandu phambi kombusi weRoma uKhesari. Akhe sibone bona kwenzekani ekhambweni lokuya eRoma.

IZenzo izahluko 19 ukuya ku-26.Iimbuzo

 • Esithombenesi ngubani umsana olele phasi lo, begodu kwenzekeni kuye?
 • Khuyini uPowula akwenzako nekabona bona umsana lo ufile?
 • UPowula noThimothi nalabo egade bakhamba nabo baya kuphi, begodu kwenzekani nebajama eMiletu?
 • Ngisiphi isiyeleliso umphorofidi u-Agabusi asinikela uPowula, begodu senzeka njani njengombana umphorofidi akhulumile?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 20:7-38.

  Ngokwamezwi kaPowula atlolwe kuZenzo 20:26, 27 singahlala njani “singanamlandu eengazini zabo boke abantu”? (Ez. 33:8; IZenzo 18:6, 7)

  Kubayini abadala kufanele ‘bakakarele baqinise ezwini elithembekako’ lokha nebafundisako? (IZenzo 20:17, 29, 30; Titosi 1:7-9; 2 Thim. 1:13)

 • Funda IZenzo 26:24-32.

  UPowulawaliberegisa bunjani ilungelo lakhe njengesakhamuzi seRoma ekuzaliseni ukuthunywa kwakhe kokutjhumayela akufumana kuJesu? (IZenzo 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)