Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 110: UThimothi—Umsizi KaPowula Omutjha

INdaba 110: UThimothi—Umsizi KaPowula Omutjha

INDODA eseseyitja oyibona lapha le noPowula, nguThimothi. UThimothi uhlala nabekhabo eListra. Ibizo lakanina nguYunisi kanti lakagogwakhe nguLowisa

Lesi besele kusikhathi sesithathu uPowula avakatjhela eListra. Gade sele kudlule isikhathi esipheze sibe mnyaka namtjhana ngaphezulu, uPowula noBhanabhasi bafika kokuthoma lapha bazokutjhumayela. Nje, uPowula nomnganakhe uSilasi sele babuyile.

UThimothi noPowula

Uyazi bona uPowula uthini kuThimothi? Uyambuza uthi: ‘Ungathanda na ukukhamba nami noSilasi? Ungasirhelebha ekutjhumayeleni ebantwini beendaweni ezikude.’

UThimothi waphendula wathi: ‘Iye, ngingathanda ukukhamba nani.’ Msinyana ngemva kwalokho uThimothi watjhiya bekhabo wakhamba noPowula noSilasi. Kodwana ngaphambi kokufunda ngekhambo labo, akhe sibone bona gade kwenzekani kuPowula. Besele kuminyaka epheze ibe yi-17 solo uJesu abonakala kuye endleleni eya eDamaseku.

Khumbula, uPowula weza eDamaseku ukuzokulimaza abafundi bakaJesu, kodwana nje naye mfundi kaJesu! Ngokukhamba kwesikhathi amanye amanaba enza amano wokubulala uPowula ngombana bebangathandi bona afundise ngoJesu. Kodwana abafundi barhelebha uPowula ukubaleka. Bamfaka ngemantjini bamehlisa emthangaleni ngaphandle komuzi.

Ngemva kwalokho uPowula wayokutjhumayela e-Anthiyoka. Kulapha e-Anthiyoka lapho abalandeli bakaJesu babizwa khona kokuthoma bona maKrestu. UPowula noBhanabhasi bathunyelwa basuka e-Anthiyoka bayokutjhumayela eenarheni ezikude. Enye indawo abavakatjhela kiyo kuseListra, ekhabo lakaThimothi.

Esikhathini esipheze sibe mnyaka, uPowula wabuyela eListra ekhambweni lakhe lesibili. Lokha uThimothi nekakhamba noPowula noSilasi, uyazi bona bayaphi? Qala ibalazwe, bese sifunda ngezinye iindawo.

Kokuthoma, baya edorobheni eliseduze i-Ikhoniyo, bese baya kelesibili elibizwa bona yi-Anthiyoka. Ngemva kwalokho baya eTrowasi, bese badlulela eFilipi, eTesalonika neBheriya. Uyayibona i-Atheni ebalazweni? UPowula watjhumayela lapho. Ngemva kwalokho bahlala umnyaka nesiquntu batjhumayela eKorinte. Emaswapheleni bahlala isikhatjhana e-Efesu. Babuya ngomkhumbi baya eKhesariya, banyukela e-Anthiyokiya lapho gade kuhlala khona uPowula.

UThimothi wakhamba amakhulu-khulu wamakhilomitha arhelebha uPowula ukutjhumayela “iindaba ezimnandi,” bathoma amabandla amanengi wobuKrestu. Wena newukhulako, uzokuba yinceku kaZimu ethembekileko njengoThimothi na?

IZenzo 9:19-30; 11:19-26; izahluko 13 ukuya ku-17; 18:1-22.

Umebhe

1. Roma; 2. Malta; 3. Bheriya; 4. Tesalonika; 5. Korinte; 6. Filipi; 7. Atheni; 8. Kerite; 9. Trowasi; 10. Efesu; 11. Miletusi; 12. Kholose; 13. Anthiyoka; 14. Ikhoniyo; 15. Listra; 16. Sayipurasi; 17. Anthiyoka; 18. Khesariya; 19. Jopa; 20. Damaseku; 21. Jerusalema; 22. ILwandle Elikhulu (IMedithera)Iimbuzo

 • Ngubani indoda eseseyitja le esithombenesi, beyihlala kuphi, begodu ngubani ibizo likanina nelikagogwayo?
 • Waphendula wathini uThimothi lokha uPowula nekambuza bona uyafuna ukukhamba noSilasi noPowula na ukuyokutjhumayela ebantwini abakude?
 • Gade kukuphi lapho abafundi bakaJesu babizwa khona kokuthoma bona maKrestu?
 • Ngemva kobana uPowula noBhanabhasi bakhambile e-Anthiyoka, ngimaphi amanye wamadorobho abawavakatjhelako?
 • UThimothi wamrhelebha bunjani uPowula, begodu ngimuphi umbuzo okufuneka abasesebatjha bazibuze wona namhlanjesi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 9:19-30.

  Umpostoli uPowula walitjengisa njani ilemuko lokha nekaqalene nokuphikiswa malungana neendaba ezimnandi? (IZenzo 9:22-25, 29, 30; Mt. 10:16)

 • Funda IZenzo 11:19-26.

  Isehlakalo esitlolwe kuZenzo 11:19-21, 26 sitjengisa njani bona mumoya kaJehova olawula begodu unqophise umberego wokutjhumayela?

 • Funda IZenzo 13:13-16, 42-52.

  IZenzo 13:51, 52 zitjengisa bunjani bona abafundi khenge bavumele ukutjhutjhiswa bona kubaqede amandla? (Mt. 10:14; IZenzo 18:6; 1 Pit. 4:14)

 • Funda IZenzo 14:1-6, 19-28.

  Ikulumo ethi “nginibeka ngaphasi kwetjhejo leKosi” isirhelebha bunjani bona singatshwenyeki ngokungatlhogekiko njengombana sirhelebha abasanda ukuba makholwa? (IZenzo 14:21-23; 20:32; Jwanisi 6:44)

 • Funda IZenzo 16:1-5.

  Ukuzimisela kwakaThimothi ukuthobela umthetho wokusoka kwakugandelela njani ukuqakatheka ‘kokwenza koke ngebanga levangeli’? (IZenzo 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Funda IZenzo 18:1-11, 18-22.

  IZenzo 18:9, 10 zitjengisani malungana nokunqophisa kwakaJesu umsebenzi wokutjhumayela, begodu lokhu kusinikela liphi ithemba namhlanjesi? (Mt. 28:20)