Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 109: UPitrosi Uvakatjhela UKorneliyasi

INdaba 109: UPitrosi Uvakatjhela UKorneliyasi

OJAME lapha lo, mpostoli uPitrosi, laba abangemva kwakhe ngabanye babangani bakhe. Kodwana kubayini indoda enye le ikhothamela uPitrosi? Kuyafuneka bona imkhothamele na? Uyazi bona ingubani?

UPitrosi uvakatjhela uKorneliyasi

Indoda le nguKorneliyasi. Bekayinduna yebutho leRoma. UKorneliyasi bekangamazi uPitrosi, kodwana watjelwa bona ammemele emzinakhe. Akhe sibone bonyana kwenzeke bunjani lokho.

Abalandeli bokuthoma bakaJesu gade kumaJuda, kodwana uKorneliyasi bekangasuye umJuda. Nanyana kunjalo bekamthanda uZimu, gade athandaza kuye enzela nabantu izinto ezihle ezinengi. Langelinye ngemva kwamadina kwabonakala ingilozi kuye yathi: ‘UZimu uyathaba ngawe, uzoyiphendula iimthandazwakho. Thumela amanye wamadoda bonyana ayokubiza indoda ebizwa bona nguPitrosi. Uhlala eJopa emzini kaSimoni, ohlala hlanu kwelwandle.’

Khonokho uKorneliyasi wathumela amadoda bona ayokufuna uPitrosi. Ngelanga elilandelako, lokha amadoda la sele azokufika eJopa, uPitrosi beka phezulu endlini kaSimoni. Lapho uZimu wabangela uPitrosi acabange kwanga ubona itjhila elide lehla ezulwini. Etjhilenelo gade kunemhlobo yoke yeenlwana. Ngokomthetho kaZimu, iinlwanezo bezisilaphazekile bona zingadliwa, kodwana nanyana kunjalo ilizwi lathi: ‘Vuka Pitrosi. Hlaba ugome.’

UPitrosi waphendula wathi: ‘Awa! Akhenge khengizidle izinto ezisilaphazekileko.’ Kodwana ilizwi lathi kuPitrosi: ‘Lisa ukubiza izinto uZimu azihlanzileko bona zisilaphele.’ Lokho kwenzeka kathathu. Lokha uPitrosi nakasazibuza bona kutjho ukuthini lokho, amadoda athunyelwe nguKorneliyasi afika ngendlini afuna uPitrosi.

UPitrosi wehlela phasi wathi: ‘Ngiyindoda eniyifunako. Nifunani na?’ Lokha amadoda la nakahlathulula bona ingilozi yatjela uKorneliyasi bona amemele uPitrosi emzinakhe, uPitrosi wavuma ukukhamba nawo. Ngelanga elilandelako uPitrosi nabalandeli bakhe bakhamba bayokuvakatjhela uKorneliyasi eKhesariya.

UKorneliyasi wamema zoke iinhlobo zakhe nabangani. Lokha uPitrosi nakafikako uKorneliyasi wamhlangabeza. Waguqa wakhothama eenyaweni zakaPitrosi, njengombana umbona la. Kodwana uPitrosi wathi: ‘Sikima; Ngingumuntukazana nje.’ Iye, iBhayibhili itjengisa bona akukakalungi ukuguqa nokukhothamela umuntu. Kufuneka sikhonze uJehova kwaphela.

UPitrosi nje utjhumayela kilabo abahlangene lapho. UPitrosi wathi: ‘Ngiyabona bona uZimu wamukela boke abantu abafuna ukumkhonza.’ Kuthe lokha nasakhulumako, uZimu wathumela umoya wakhe ocwengekileko, abantu bathoma ukukhuluma ngeenlimi ezihlukeneko. Lokhu kwarara abafundi abamaJuda abeze noPitrosi, bebacabanga bona uZimu uthanda amaJuda kwaphela. Lokhu kwabafundisa bona uZimu akaqali eminye iimhlobo yabantu njengebhedere kuneminye namtjhana eqakatheke khulu kuZimu kunabanye abantu bezinye iinhlanga. Akusiyinto ehle khulu leyo na ekufuneka soke siyikhumbule?

IZenzo 10:1-48; 11:1-18; ISambulo 19:10.Iimbuzo

 • Ngubani indoda ekhothamileko esithombenesi?
 • Ingilozi yathini kuKorneliyasi?
 • Khuyini uZimu abangela bona uPitrosi ayibone lokha nekaphezu kwendlu emzini kaSimoni eJopha?
 • Kubayini uPitrosi atjela uKorneliyasi bona akufuneki aguqe amkhulekele?
 • Kubayini abafundi abamaJuda ebebanoPitrosi gade bararekile?
 • Ngisiphi isifundo esiqakathekileko esisifundako ngokuvakatjhela kwakaPitrosi uKorneliyasi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 10:1-48.

  Amezwi kaPitrosi afumaneka encwadini yeZenzo 10:42 atjengisani malungana nokutjhunyayelwa kweendaba ezimnandi zoMbuso? (Mt. 28:19; Markosi 13:10; IZenzo 1:8)

 • Funda IZenzo 11:1-18.

  Wenzani uPitrosi lokha iinlayezo ezivela kuJehova ezimalungana nalabo abangasiwo amaJuda zikhanyiswa, begodu singasilingisa bunjani isibonelo sakhe? (IZenzo 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)