Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 108: Usendleleni Eya EDamaseku

INdaba 108: Usendleleni Eya EDamaseku

UYAZI bonyana ngubani olele phasapha? NguSawula. Khumbula bonyana nguye owagada izembatho zendoda eyabulawa ngamatje uSidefani. Qala umkhanyo loya! Kwenzekani lapha?

Ngemva kokubulawa kwakaSidefani, uSawula wadosa phambili ekuzumeni abalandeli bakaJesu bona abalimaze. Wakhamba umuzi nomuzi wabarhorha wayobavalela ejele. Abanengi babafundi babalekela kezinye iinarha bathoma ukutjhumayela “iindaba ezimnandi” lapho. Kodwana uSawula waya kezinye iinarha ayokufuna abafundi bakaJesu. Nje, sekasendleleni eya eDamaseku. Kodwana nakasendleleni, nasi into erarako eyenzekako:

Kungakalindeleki kwavela ukukhanya esibhakabhakeni kwabaneka uSawula mahlangothi woke. Wawela phasi njengombana simbona lapha. Ngemva kwalokho kwazwakala ilizwi lithi: ‘Sawula, Sawula! Ungilimazelani na?’ Amadoda anoSawula awubona umkhanyo lo ezwa nelizwelo, kodwana gade angazwisisi bonyana lithini.

USawula uphandlwa mkhanyo

USawula wabuza: ‘Ungubani wena Kosi?’

Ilizwi lathi: ‘NginguJesu loyo omlimazako.’ UJesu watjho lokhu ngombana lokha uSawula nakalimaza abalandeli bakhe uJesu bekezwa ngasuthi balimaza yena.

USawula nje uyabuza: ‘Khuyini engingakwenza Kosi?’

UJesu wathi: ‘Sikima uye eDamaseku. Lapho uzokutjelwa bonyana mdele wenzeni.’ Kuthe lokha uSawula nakasikimako avula amehlwakhe gade angasaboni litho. Besele aphophele! Ngalokho amadoda agade anaye ambamba ngesandla amusa eDamaseku.

UJesu nje ukhuluma nomunye wabafundi bakhe eDamaseku uthi: ‘Sikima Ananiyasi. Khamba uye endleleni ebizwa bonyana Inqophile. Nasele ufika endlini kaJudasi ubuze ngendoda ebizwa bona nguSawula. Ngimkhethile bona abe yinceku yami ekhethekileko.’

U-Ananiyasi walalela. Nasele ahlangana noSawula wambeka izandla wathi: ‘IKosi ingithumele ukuzokuvula amehlo begodu uzaliswe ngomoya ocwengekileko.’ Khonokho izinto ezinjengemiphalo yehlambi zasuka emehlweni kaSawula, wabona godu.

USawula waberegiswa khulu ekutjhumayezeni iintjhaba ezinengi. Nje sele aziwa njengompostoli uPowula esizokufunda okunengi ngaye. Kodwana kokuthoma, akhe sibone bona khuyini uZimu athumela uPitrosi bona ayoyenza.

Izenzo 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Iimbuzo

 • Wenzani uSawula ngemva kokubulawa kwakaSidefani?
 • Lokha uSawula nakasendleleni eya eDamaseku, ngiyiphi into erarako eyenzekako?
 • UJesu watjela uSawula bonyana enzeni?
 • Ngimiphi imilayo uJesu ayinikela u-Ananiyasi, kwenzeka njani bona uSawula abone godu?
 • Ngiliphi ibizo uSawula aziwa ngalo, begodu waberegiswa njani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 8:1-4.

  Itjhutjhiso elibudisi elafikela ibandla elitjha elisandukwakhiwa lobuKrestu larhelelebha njani ekurhatjheni ikholo lobuKrestu, begodu ngiyiphi into efanako eyenzekako eenkhathini zamamhlanjesi? (IZenzo 8:4; Isa. 54:17)

 • Funda IZenzo 9:1-20.

  Ngikuphi ukuthunywa okukathathu uJesu egade anakho ngoSawula? (IZenzo 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 • Funda IZenzo 22:6-16.

  Singamlingisa njani u-Ananiyasi, begodu Kubayini lokhu kuqakathekile? (IZenzo 22:12; 1 Thim. 3:7; 1 Pit. 1:14-16; 2:12)

 • Funda IZenzo 26:8-20.

  Ukutjhugulukela kwakaSawula ebuKrestwini kungabakhuthaza bunjani labo abanabalingani abangakholwako namhlanjesi? (IZenzo 26:11; 1 Thim. 1:14-16; 2 Thim. 4:2; 1 Pit. 3:1-3)