Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 107: USidefani Ukhandwa Ngamatje

INdaba 107: USidefani Ukhandwa Ngamatje

INDODA eguqe lapha nguSidefani. Mfundi kaJesu othembekileko. Kodwana qala bona kwenzakalani kuye nje! Amadoda la amkhanda ngamatje. Kubayini bahloya uSidefani kangaka benza intwembi le? Akhe sibone.

USidefani ukghadlwa ngamatje

UZimu gade arhelebha uSidefani bona enze iimangaliso ezihle. Amadoda la bekangakuthandi lokho, aphikisana naye ngeqiniso agade alifundisa abantu. Kodwana uZimu wapha uSidefani ukuhlakanipha okukhulu, begodu uSidefani watjengisa amadoda layo bonyana izinto egade bazifundisa bezimamala. Lokhu kwabenza bonyana basilingeke khulu. Ngakho bambamba godu batjela abantu bona bakhulume amala ngaye.

Umpristi omkhulu wabuza uSidefani wathi: ‘Izinto lezi ziliqiniso?’ USidefani wamphendula ngokunikela ikulumo ehle evela eBhayibhili. Ekupheleni kwayo, wabatjela ngamadoda amambi abekahloya abaphorofidi bakaJehova esikhathini esadlulako. Ngalokho wathi kibo: ‘Nifana namadoda lawo. Nabulala isikhonzi sakaZimu uJesu zange nihloniphe umthetho kaZimu.’

Lokhu kwenza abadosiphambili bekolwaba bonyana basilingeke khulu! Kodwana uSidefani waphakamisa ihloko, wathi: ‘Qalani! Ngibona uJesu ajame ngehlangothini langekwesokudla sakaZimu ezulwini.’ Khonokho amadoda la abeka izandla eendlebeni zawo arhabela kuSidefani. Ambamba amdosela ngaphandle komuzi.

Bahlubula iimbaji zabo bazinikela indoda eseseyitja uSawula bonyana izitlhogomele. Uyambona uSawula? Amanye amadoda athoma ukukhanda uSidefani ngamatje. USidefani waguqa phasi njengombana umbona wathandaza kuZimu wathi: ‘Jehova ungabanikeli isibetho abantu abenza into embi le.’ Bekazi bona abanye babo bebakhohliswe badosiphambili bekolo. Ngemva kwalokho uSidefani wahlongakala.

Omunye umuntu nekakwenza intwembi, ulinga bonyana uziyibuyiselele kuye na, namtjhana ubawa uZimu bonyana akubuyiselele kibo? Lokhu akusikho uSidefani noJesu abakwenza. Gade balungile ngitjho nakulabo egade bangakalungi kibo. Akhe silinge ukulingisa isibonelo sabo.

IZenzo 6:8-15; 7:1-60.Iimbuzo

 • Ngubani uSidefani, begodu uZimu wamrhelebha bonyana enzeni?
 • Khuyini eyatjhiwo nguSidefani eyasilinga abadosiphambili bekolo khulu?
 • Lokha amadoda nekarhorhela uSidefani ngaphandle komuzi, amenzani?
 • Esithombenesi, ngubani indoda etja le ejame hlanu kweembaji?
 • Ngaphambi kokobana afe, khuyini uSidefani ayithandazela kuJehova?
 • Silingisa uSidefani, khuyini esingayenza omunye umuntu nekasenza intwembi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 6:8-15.

  Ngimaphi amano abadosiphambili bekolo abawenzako ukulinga ukuvimbela umberego waboFakazi BakaJehova? (IZenzo 6:9, 11, 13)

 • Funda IZenzo 7:1-60.

  Khuyini eyarhelebha uSidefani ukuvikela iindaba ezihle ngokuphumelelako phambi kweSanhedrini, begodu khuyini esingayifunda esibonelweni sakhe? (IZenzo 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Thim. 3:14-17; 1 Pit. 3:15)

  Kufuneka sibaqale njani labo abaphikisa umsebenzi wethu? (IZenzo 7:58-60; Mt. 5:44; Luka 23:33, 34)