Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 106: Abapostoli Batjhaphululwa Ejele

INdaba 106: Abapostoli Batjhaphululwa Ejele

QALA lapha ingilozi ibambe umnyango wejele iyawuvula. Amadoda akhululwako la bapostoli bakaJesu. Akhe sibone bonyana Kubayini bafakwe ejele.

Ingilozi itjhaphulula abapostoli

Sekusikhatjhana solo umoya ocwengekileko wathululelwa phezu kwabafundi bakaJesu. Ngilokhu okwenzekako: UPitrosi noJwanisi baya etempelini eJerusalema ngemva kwamadina. Hlanu komnyango wetempeli bekunendoda eyabelethwa isirhole. Abantu gade bayithwala qobe langa bayise etempelini bona iyokubawa imali kilabo abeze etempelini. Neyibona uPitrosi noJwanisi yababawa bona bayiphe okuthileko. Khuyini abapostoli egade bazoyenza?

Bajama babona indoda etlhuwisako le. UPitrosi wathi kiyo: ‘Imali anginayo, kodwana ngizakupha lokho enginakho. Egameni lakaJesu, sikima ukhambe!’ UPitrosi wabamba indoda le ngesandla sokudla, msinyana yeqa yathoma ukukhamba. Lokha abantu nababona lokhu, barareka bebathaba ngesimangaliso esihlesi.

UPitrosi wathi: ‘Mamandla kaZimu owavusa uJesu kwabafileko esenze ngawo isimangaliswesi.’ Yena noJwanisi basakhuluma, abadosiphambili bekolo bafika. Basilingeka khulu ngombana uPitrosi noJwanisi gade batjela abantu bonyana uJesu uvusiwe kwabafileko. Ngalokho-ke bababamba babafaka ejele.

Ngelanga elilandelako abadosiphambili bekolo baba nomhlangano omkhulu. UPitrosi noJwanisi nendoda abayipholisako balethwa lapho. Abadosiphambili bekolo babuza bathi: ‘Isimangaliswesi nisenze ngawaphi amandla?’

UPitrosi wabatjela bonyana bakwenze ngamandla kaZimu owavusa uJesu kwabafileko. Abapristi akhenge bazi bona benzeni, ngombana bebangakwazi ukuphika bona isimangaliso esihlesi senzeka kwamambala. Ngalokho-ke bakhalima abapostoli bonyana bangasakhuluma ngoJesu, ngemva kwalokho babalisa bakhamba.

Ngokukhamba kwamalanga abapostoli baragela phambili batjhumayela ngoJesu bapholisa nabagulako. Iindaba zemmangaliswezi zarhatjheka kiyo yoke indawo. Ngalokho neenqubuthu ezivela eemzini ebhode iJerusalema zaletha abagulako kubapostoli bona babapholise. Lokhu kwenza abadosiphambili bekolo baba nomona, babamba abapostoli babafaka ejele. Kodwana akhenge bahlale isikhathi eside lapho.

Phakathi kobusuku ingilozi kaZimu yavula umnyango wejele njengombana ubona lapha. Ingilozi yathi kibo: ‘Khambani niye etempelini, niragele phambili nikhulume nabantu.’ Ekuseni ngelanga elilandelako, lokha abadosiphambili bekolo bathuma abantu ejele bona bayokuthatha abapostoli, babafumana bangekho. Ngokukhamba kwesikhathi amadoda la abafumana batjhumayela etempelini abaletha ewolweni leSanhedrini.

Abadosiphambili bekolo bathi kibo: ‘Sanikhalima bonyana ningasakhuluma ngoJesu. Kodwana senirhatjhe ifundisweni kilo loke iJerusalema.’ Abapostoli baphendula bathi: ‘Kumelwe silalele uZimu njengombusi kunabantu.’ Ngalokho baragela phambili batjhumayela “iindaba ezimnandi.” Akusiso isibonelo esihle okufuneka sisilandele?

IZenzo izahluko 3 ukuya ku-5.Iimbuzo

 • Kwenzekani kuPitrosi noJwanisi langelinye ngemva kwamadina njengombana baya etempelini?
 • UPitrosi wathini endodeni erholopheleko, begodu khuyini uPitrosi ayipha yona eqakatheke ngaphezu kwemali?
 • Gade basilingwe yini abadosiphambili bekolo, begodu khuyini abayenza kuPitrosi noJwanisi?
 • Wathini uPitrosi kubadosiphambili bekolo, begodu ngisiphi isiyeleliso abapostoli abasifumanako?
 • Kubayini abadosiphambili bekolo baba nomona, kodwana kwenzekani lokha abapostoli bafakwa ejele kwesibili?
 • Baphendula njani abapostoli lokha nebalethwa ewolweni leSanhedrini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 3:1-10.

  Namtjhana singakaphiwa amandla wokwenza immangaliso namhlanjesi, amezwi kaPitrosi atlolwe encwadini yeZenzo 3:6 asirhelebha bunjani bona sithokozele ukuqakatheka komlayezo woMbuso? (Jwanisi 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Funda IZenzo 4:1-31.

  Nesiqalene nokuphikiswa ekonzweni, singabalingisa ngaziphi iindlela abanakwethu bamaKrestu bekhulu lokuthoma? (IZenzo 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Funda IZenzo 5:17-42.

  Abanye abangasibo aboFakazi, ngesikhathi esidlulileko nanje, batjengisa njani ukucabangela malungana nomsebenzi wokutjhumayela? (IZenzo 5:34-39)