Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 105: Abafundi Balinde EJerusalema

INdaba 105: Abafundi Balinde EJerusalema

ABANTU abalaphaba bafundi bakaJesu. Bamlalela bahlala eJerusalema. Kuthe boke basalindile, yoke indlu yazala itjhada. Kwazwakala njengomoya omkhulu ovunguzako. Bathoma babona amalimi anjengomlillo ehlela phezu kwehloko yomfundi nomfundi. Uyalibona ilangabu emfundini omunye nomunye? Kutjho ukuthini koke lokhu?

Umoya ocwengileko kubalalandeli bokuthoma

Simangaliso lesi! UJesu ubuyele ezulwini kuYise, begodu uthululela umoya kaZimu ocwengekileko phezu kwabafundi bakhe. Kodwana uyazi bona umoya lo wababangela bonyana benzeni? Boke bathoma ukukhuluma ngeenlimi ezihlukileko.

Abantu abanengi eJerusalema bezwa itjhada elizwakala njengomoya omkhulu, beza bazokubona bonyana kwenzekani. Abanye abantu bebavela kezinye iintjhaba bazele ukuzokugidinga iPentekoste yama-Israyeli. Iimvakatjhi bezirarekile! Zezwa abafundi bakhuluma ngeenlimi zabo nangezinto ezihle uZimu azenzileko.

Iimvakatjhi zathi: ‘Boke abantwaba babuya eGalile, kodwana kwenziwa yini bona bakwazi ukukhuluma ngeenlimi ezihlukileko zezinye iinarha lapho sibuya khona?’

UPitrosi wasikima bonyana abahlathululele. UPitrosi waphakamisa ilizwi lakhe watjela abantu bonyana uJesu wabulawa njani nokobanyana uJehova wamvusa kwabafileko. UPitrosi wathi: ‘Nje, uJesu usezulwini usesandleni sokudla sakaZimu, begodu uthulule umoya ocwengekileko njengombana awuthembisa. Kungalokho nibonile nezwa ngemmangaliswezi.’

UPitrosi nakatjho iintwezi, abantu abanengi bezwa ubuhlungu ngalokho okwenzeka kuJesu. Babuza uPitrosi bathi: ‘Khuyini esingayenza?’ UPitrosi wabaphendula wathi: ‘Kufuneka nitjhuguluke epilweni yenu nibhabhadiswe.’ Khona mhlokho kwabhabhadiswa abantu abapheze babeyi-3 000 baba balandeli bakaJesu.

Izenzo 2:1-47.Iimbuzo

 • Njengombana kutjengiswe esithombeni, kwenzekani ebafundini bakaJesu egade balinde eJerusalema?
 • Ngiyiphi into erarako iimvakatjhi ezaya eJerusalema ezayifumanako?
 • Khuyini uPitrosi ayihlathulula ebantwini?
 • Abantu bazizwa bunjani ngemva kokulalela uPitrosi, begodu yini abatjela bona bayenze?
 • Bangaki abantu ababhabhadiswako ngelanga le-Pentekosi, lomnyaka ka-33?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda IZenzo 2:1-47

  Amezwi kaPitrosi akuZenzo 2:23, 36 atjengisa bunjani bona soke isitjhaba samaJuda sinomlandu ngokubulawa kwakaJesu? (1 Tes. 2:14, 15)

  UPitrosi wawubeka njani umtlhala omuhle ekuberegiseni iiMtlolo? (IZenzo 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Khol. 4:6)

  UPitrosi waziberegisa bunjani kokuthoma “iinhluthulelo zombuso wezulu,” lezo uJesu athembisa ukumnikela zona? (IZenzo 2:14, 22-24, 37, 38; Mt. 16:19)