Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 104: UJesu Ubuyela Ezulwini

INdaba 104: UJesu Ubuyela Ezulwini

NJENGOMBANA amalanga akhamba, uJesu uzibonakalisa kubafundi bakhe iinkhathi ezinengi. Wabona bafundi abapheze babe yi-500. Lokha nakabonakala kibo, uyazi bona uJesu wakhuluma ngani nabo? Ngombuso kaZimu. UJehova uthumele uJesu ephasini bona azokufundisa ngoMbuso. Waragela phambili akwenza lokhu ngitjho nangemva kokuvuswa kwakhe.

UJesu ubuyela ezulwini

Uyakhumbula bona uyini umbuso kaZimu? Iye, uMbuso ngurhulumende kaZimu wezulwini, begodu uZimu ukhethe uJesu bona kube Nguye ikosi. Njengombana sifundile, uJesu watjengisa bona uzokuba yikosi ehle kangangani ngokusuthisa egade balambile, walapha abagulako wavusa nabafileko!

Lokha uJesu nakabusa ezulwini iimnyaka eyikulungwana, kuzokuba njani ephasini? Iphasi loke lizokwenziwa ipharadeyisi elihle. Ngeze kusaba nezipi, ubulelesi, ukugula ngitjho nokufa. Siyazi bona lokhu kuliqiniso ngombana uZimu wenza iphasi laba yipharadeyisi bona abantu balithabele. Kungalokho ekuthomeni enza ingadi ye-Edeni. UJesu uzokuqiniseka bona lokho uZimu akufunako kuzokwenzeka emaswapheleni.

Besele sifikile nje isikhathi sokobana uJesu abuyele ezulwini. UJesu wazibonakalisa kubafundi bakhe amalanga ayi-40. Ngalokho baqiniseka bona uyaphila godu. Kodwana ngaphambi kokobana atjhiye abafundi bakhe wathi kibo: ‘Hlalani eJerusalema bekube kulapho nifumana umoya ocwengekileko.’ Umoya ocwengekileko mamandla kaZimu aberegako, njengomoya ovunguzako, gade uzokurhelebha abalandeli bakhe ukwenza intando kaZimu. Emaswapheleni uJesu wathi: ‘Mdele nitjhumayele ngami eendaweni ezikude khulu zephasi.’

Ngemva kokobana uJesu atjho lokhu, kwenzeka into erarako. Wathoma ukunyukela phezulu ezulwini njengombana umbona la. Ilifu lamgubuzesa, begodu abafundi bakhe khenge basakwazi ukumbona uJesu godu. UJesu wabuyela ezulwini begodu wathomisa ukubusa abalandeli bakhe abasephasini kusukela lokho.

Abafundi baqale esibhakabhakeni

1 Korinte 15:3-8; ISambulo 21:3, 4; IZenzo 1:1-11.Iimbuzo

 • Bangaki abafundi ababona uJesu esehlakalweni esisodwa, begodu yini akhuluma nabo ngayo?
 • Uyini uMbuso kaZimu, begodu ipilo izokuba njani ephasini lokha uJesu abusa njengeKosi iimnyaka eyikulungwana?
 • UJesu wazibonakalisa amalanga amangaki kubafundi bakhe, kodwana nje sikhathi sokobana enzeni?
 • Ngaphambi kokutjhiya abafundi bakhe, uJesu wabatjela bona benzeni?
 • Kwenzekani esithombenesi, begodu uJesu wanyamalala njani emehlwenabo?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda u-1 KwebeKorinte 15:3-8.

  Kubayini umpostoli uPowula abengakhuluma ngesibindi kangaka malungana nokuvuswa kwakaJesu, begodu ngiziphi izinto amaKrestu namhlanjesi angakhuluma ngazo ngesibindi? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mt. 24:14; 2 Thim. 3:1-5)

 • Funda IZenzo 1:1-11.

  Umsebenzi wokutjhumayela warhatjheka kangangani, njengombana kwabikezelwa encwadini yeZenzo 1:8? (IZenzo 6:7; 9:31; 11:19-21; Khol. 1:23)