Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 103: Bangekamerweni Elilodlhelweko

INdaba 103: Bangekamerweni Elilodlhelweko

NGEMVA kokobanyana uPitrosi noJwanisi basukile lapho egade kulithuna lakaJesu, uMariya wasala yedwa. Wathoma ukulila. Ngemva kwalokho wakhothama waqala ngaphakathi kwethuna njengombana sibonile esithombeni esisekhasini esidlule kilo. Lapho wabona iingilozi eembili! Zambuza zathi: ‘Ulilelani?’

UMariya waphendula wathi: ‘Bathethe iKosami, angazi bonyana bayise kuphi.’ Ngemva kwalokho uMariya watjhuguluka wabona indoda. Yambuza yathi: ‘Ufuna ubani?’

UMariya bekacabanga bona indoda le, mlimi begodu kungenzeka ithethe umzimba kaJesu. Wathi kiyo: ‘Nengabe umthethe, ngitjela bonyana umbeke kuphi.’ Kodwana kuhle-kuhle indoda le bekunguJesu. Bekasemzimbeni uMariya agade angawazi. Kodwana lokha indoda le neyimbiza ngebizo, uMariya wazi bonyana lo nguJesu. Wagijima wayokutjela abafundi bakaJesu wathi: ‘Ngiyibonile iKosi!’

Ngokukhamba kwesikhathi phakathi nelanga, lokha abafundi ababili baya emzini we-Emawusi, indodenye yakhambisana nabo. Abafundi gade badane khulu ngombana uJesu bekafile. Kodwana njengombana bakhamba nayo indoda le, yahlathulula izinto ezinengi ezitlolwe eBhayibhilini ezabenza bazizwa babhedere. Emaswapheleni, nasele bajama bazokudla, abafundi balemuka bona indoda le nguJesu. Ngemva kwalokho uJesu wanyamalala, begodu abafundi ababilaba msinyana babuyela eJerusalema bonyana bayokutjela abapostoli ngaye.

Kusesenjalo, uJesu wabonakala nakuPitrosi. Abanye kwabathabisa khulu ukuzwa lokhu. Ngemva kwalokho abafundi ababilaba baya eJerusalema bafumana abapostoli. Babatjela nangendlela uJesu azibonakalisa ngayo kibo endleleni. Kuthe lokha basakhuluma ngalokhu, uyazi bona yini into erarako eyenzekako?

Qala isithombesi. UJesu wazibonakalisa kibo ekamerweni namtjhana umnyango gade ulodlhelwe. Akhese ubone bona abafundi bathaba kangangani! Leli bekulilanga elikarisa kwamambala! Ungakgona na ukubala iinkhathi uJesu azibonakalisa ngazo kubafundi bakhe? Ubale iinkhathi ezihlanu na?

UJesu uvela kubafundi bakhe

Umpostoli uTomasi bekangekho kibo lokha uJesu nakazibonakalisako. Ngalokho abafundi bamtjela bathi: ‘Siyibonile iKosi!’ Kodwana uTomasi wathi ufuna ukumbona ngamehlo uJesu ngaphambi kobana akukholelwe lokho. Ngemva kwamalanga abunane abafundi bahlangene godu ekamerweni elilodlhelweko, noTomasi akhona, msinyana uJesu wazibonakalisa ekamerweni. Nje, uTomasi besele akukholelwa lokho.

Jwanisi 20:11-29; Luka 24:13-43.Iimbuzo

 • UMariya wathini endodeni egade acabanga bona mlimi, kodwana yini eyamenza watjheja bona bekunguJesu?
 • Kwenzekani ebafundini ababili egade baya emzini we-Emawuse?
 • Ngiyiphi into ekarisako eyenzekako lokha abafundi ababili nebatjela abapostoli bona babone uJesu?
 • UJesu wavela iinkhathi ezingaki kubafundi bakhe?
 • Wathini uTomasi lokha nekezwa bona abafundi babone iKosi, kodwana kwenzekani emalangeni abunane ngemva kwalokho?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJwanisi 20:11-29.

  KuJwanisi 20:23 uJesu bekathi abantu banegunya lokulibalela izono na? Hlathulula. (AmaRh. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Thim. 2:5, 6; 1 Jwanisi 2:1, 2)

 • Funda uLuka 24:13-43.

  Singayilungisa bunjani ihliziyo yethu kwenzele bona yemukele amaqiniso weBhayibhili? (Luka 24:32, 33; Ezra 7:10; Mt. 5:3; IZenzo 16:14; Heb. 5:11-14)