Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 102: UJesu Uvukile Kwabafileko

INdaba 102: UJesu Uvukile Kwabafileko

UYAZI bona ngubani umfazi lo namadoda amabili la? Umfazi lo nguMariya Marhadalina, umngani kaJesu. Amadoda weembatho ezimhlophezi ziingilozi. Ikamarwana elincaneli uMariya aqale ngaphakathi kwalo yindawo lapho umzimba kaJesu gade ubekwe khona ngemva kokufa kwakhe. Libizwa bonyana lithuna. Kodwana nje umzimba awusekho! Uthethwe ngubani? Akhe sibone.

Iingilozi zikhuluma noMariya Marhadalina

Ngemva kokufa kwakaJesu abapristi bathi kuPilato: ‘UJesu nasaphilako wathi uzokuvuswa ngemva kwamalanga amathathu. Ngalokho laya bona ithuna ligadwe, bona abafundi bakhe bangebi umzimbakhe bese bathi uvukile kwabafileko!’ UPilato watjela abapristi bona bathumele amasotja azokugada ithuna.

Kodwana ekuseni khulu ngelanga lesithathu ngemva kokufa kwakaJesu msinyana kweza ingilozi kaJehova. Yageda ilitje egade lisethuneni. Amasotja athukwa kangangobana angasakwazi nokukhamba. Emaswapheleni nebaqala ngaphakathi kwethuna, umzimba gade ungasekho! Amanye amasotja aya emzini atjela abapristi. Uyazi bona abapristi abangakalungaba benzani? Babhadela amasotja la bona akhulume amala. Abapristi batjela amasotja bona athi: ‘Abafundi bezile ebusuku sisalele beba umzimbakhe.’

Khonokho abafazi ababangani bakaJesu baya ethuneni. Barareka kangangani nebafumana ithuna linganalitho! Msinyana kwabonakala iingilozi eembili zembethe iimbatho eziphazimako. Zababuza: ‘Kubayini nifuna uJesu la? Uvukile. Khambani msinyana niyokutjela abafundi bakhe.’ Qala bona abafazaba bagijima kangangani! Kodwana kunendoda eyabajamisako endleleni. Uyazi bonyana ngubani? BekunguJesu! Wathi kibo: ‘Khambani niyokutjela abafundi bami.’

Lokha abafazaba nebatjela abafundi bakaJesu bona uvukile begodu bambonile, abafundi azange bakukholelwe lokho. UPitrosi noJwanisi bagijimela ethuneni bona bayokubona ngewabo amehlo, ithuna gade linganalitho! UPitrosi noJwanisi nebasuka ethuneni, uMariya Marhadalina wasala. Kulapho aqala khona ngaphakathi wabona iingilozi eembili.

Uyazi bona kwenzekani ngomzimba kaJesu? UZimu wabangela bona unyamalale. UZimu akhenge avusele uJesu emzimbeni wenyama afa akiwo. Wanikela uJesu umzimba omutjha womoya ofana neweengilozi ezulwini. Kodwana ukutjengisa abafundi bakhe bona uyaphila, uJesu waba seemzimbeni abantu abakwazi ukuwubona njengombana sizokufunda.

Matewu 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Jwanisi 20:1-12.Iimbuzo

 • Ngubani umfazi osesithombenesi, bobani amadoda amabili la, begodu bakuphi?
 • Kubayini uPilato atjela abapristi bona bathumele amasotja ayokugada ithuna lakaJesu?
 • Khuyini eyenziwa yingilozi ekuseni ngelanga lesithathu ngemva kokufa kwakaJesu, kodwana khuyini eyenziwa bapristi?
 • Kubayini abanye abafazi abavakatjhela ithuna lakaJesu gade bararekile?
 • Kubayini uPitrosi noJwanisi bagijimela ethuneni lakaJesu, begodu yini abayifumanako?
 • Kwenzekani ngomzimba kaJesu, kodwana wenzani ukutjengisa abafundi bona gade sele aphila?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 27:62-66 no-28:1-15.

  Ngesikhathi sokuvuswa kwakaJesu, abapristi abakhulu, abaFarisi namadoda amadala bawona njani umoya ocwengekileko? (Mt. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Funda uLuka 24:1-12.

  Isehlakalo sokuvuswa kwakaJesu satjengisa njani bonyana uJehova uqala abafazi njengabofakazi abangathenjwa? (Luka 24:4, 9, 10; Mt. 28:1-7)

 • Funda uJwanisi 20:1-12.

  UJwanisi 20:8, 9 usirhelebha njani ukubona itlhogeko yokukghodlhelela nangabe asikuzwisisi ngokuzeleko ukuzaliseka kwesiphorofido seBhayibhili? (Iziy. 4:18; Mt. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Jwanisi 16:12)