Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Ingenye 7: Kusukela Ekuvusweni KwakaJesu Ukuya Ekubotjhweni Kwaka-Powula

Ingenye 7: Kusukela Ekuvusweni KwakaJesu Ukuya Ekubotjhweni Kwaka-Powula

Ngelanga lesithathu ngemva kokuhlongakala kwakhe, uJesu wavuswa. Ngalo lona ilangelo wavela kubalandeli bakhe iinkhathi ezihlanu ezihlukahlukeneko. UJesu wabonakala kibo amalanga ayi-40. Njengombana abanye babafundi bakhe bebamqalile, uJesu wanyukela ezulwini. Emalangeni alitjhumi ngemva kwalokho, uZimu wathumela umoya ocwengekileko ebafundini bakaJesu egade balinde eJerusalema.

Ngokukhamba kwesikhathi amanaba kaZimu abamba abapostoli abavalela ejele, kodwana ingilozi yabatjhaphulula. Umpostoli uStefani wakhandwa baphikisi bakhe ngamatje bewafa. Kodwana sifunda ngendlela uJesu akhetha ngayo omunye wabatjhutjhisi bona abe yinceku yakhe ekhethekileko, begodu waba mpostoli uPowula. Ngalokho iimnyaka emithathu nengcenye ngemva kokufa kwakaJesu, uZimu wathumela umpostoli uPitrosi bona ayokutjhumayela eemntwini ongasuye umJuda uKorneliyasi nomndenakhe.

Pheze ngemva kweemnyaka eyi-13 uPowula wathoma ikhambo lakhe lokutjhumayela. Ekhambweni lakhe lesibili wakhamba noThimothi. Sifunda ngeenkhathi ezinengi ezithabisako uPowula nalabo agade akhamba nabo ababanazo ekusebenzeleni uZimu. Emaswapheleni uPowula wafakwa ejele eRoma. Eemnyakeni eembili elandelako watjhaphululwa, kodwana ngemva kwalokho wafakwa ejele wabulawa. Izehlakalo ZENGCENYE-7 zenzeka eemnyakeni epheze ibe yi-32.

USawula uphandlwa mkhanyo