Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 116: Indlela Esingafumana Ngayo Ukuphila Okungapheliko

INdaba 116: Indlela Esingafumana Ngayo Ukuphila Okungapheliko

UNGATJHO bonyana umntazanyana lo nabangani bakhe khuyini abayifundako? Iye, ngiyo yona incwadi le oyifundako ethi—Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili. Bafunda isifundo osifundakwesi esithi—“Indlela Esingafumana Ngayo Ukuphila Okungapheliko.”

Umsana uyafunda

Uyazi bonyana bafunda ngani? Kokuthoma, kutlhogeka bona sazi ngoJehova nangeNdodanakhe uJesu nasizokufumana ukuphila okungapheliko. IBhayibhili ithi: ‘Ngile indlela yokufumana ukuphila okungapheliko. Kufunda ngokwaphela koZimu weqiniso, neNdodana ayithumela ephasini uJesu Krestu.’

Singafunda bunjani ngoJehova uZimu nangeNdodanakhe uJesu? Enye indlela, kufunda incwadi ethi Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili kusukela ekuthomeni ukuya emaswapheleni. Isitjela ngezinto ezinengi ngoJehova nangoJesu, akusinjalo? Begodu isitjela ngokunengi malungana nezinto abazenzileko nezinto abozozenza. Kodwana kufuneka senze okungaphezu kokufunda incwadi le kwaphela.

IBhayibhili

Uyayibona enye incwadi phasapha? YiBhayibhili. Bawa omunye akufundele iingcenye zeBhayibhili okukulapho iindaba ezisencwadini le, zisuselwe khona. IBhayibhili isinikela loke ilwazi esilitlhogako bona sikwazi ukukhonza uJehova ngendlela elungileko, sithole ukuphila okungapheliko. Ngalokho kufuneka silifunde qobe iBhayibhili.

Kodwana ukufunda ngoJehova uZimu nangoJesu Krestu akukakaneli. Singaba nelwazi elinengi ngabo nalokho abakufundisako, kodwana singakufumani ukuphila okungapheliko. Uyazi bona yini okutlhogekako godu?

Kutlhogeka bona siphile ngokuvumelana nezinto esizifundako. Uyamkhumbula uJudasi Isikariyodi? Bekangomunye wabopostoli abayi-12 uJesu abakhethako. UJudasi bekanelwazi elinengi ngoJehova noJesu. Kodwana kwenzekani kuye? Ngokukhamba kwesikhathi waba marhamaru, wanikela ngoJesu emanabenakhe ngeenthoro zesiliva eziyi-30. Ngalokho uJudasi angekhe akufumane ukuphila okungapheliko.

Uyamkhumbula uGehazi, indoda esifunde ngayo eNdabeni-69? Wafuna iimbatho nemali egade kungasizo zakhe. Waleya amala bonyana azitholele zona. Kodwana uJehova wamjezisa. Uzosijezisa nathi nesingayilaleliko iimthetho yakhe.

Kodwana banengi abantu abakhonza uJehova ngokuthembeka. Sifuna ukufana nabo, angitjho? USamuweli omncani usibonelo esihle sokulandelwa. Khumbula, njengombana sibonile eNdabeni-55, bekaneemnyaka emine namtjhana emihlanu kwaphela lokha nekathoma ukukhonza uJehova etabarnakele lakhe. Ngalokho-ke, namtjhana umncani kangangani, awusimncani bona ungakhonza uJehova.

Liqiniso, umuntu esifuna ukumlandela soke, nguJesu Krestu. Ngitjho nalokha asesemsana, njengombana kuboniswa eNdabeni-87, bekasetempelini akhuluma nabanye ngoYise wezulwini. Asilingiseni isibonelo sakhe. Asitjele abantu abanengi ngendlela esingakghona ngayo ngoZimethu okarisako uJehova neNdodanakhe uJesu Krestu. Nasenza iintwezi, sizokwazi ukufumana ukuphila okungapheliko epharadeyisini lakaZimu elitjha ephasini.

Jwanisi 17:3; AmaRhalani 145:1-21.Iimbuzo

 • Nesizakufumana ukuphila okungapheliko khuyini okufuneka siyazi?
 • Ngiyiphi indlela esingafunda ngayo ngoJehova uZimu noJesu njengombana kutjengiswa mntazanyana nabangani bakhe esithombenesi?
 • Ngiyiphi enye incwadi oyibona esithombenesi, begodu kubayini kufuneka siyifunde qobe?
 • Ngaphandle kokufunda ngoJehova noJesu, khuyini enye efunekako bona sifumane ukuphila okungapheliko?
 • Ngisiphi isifundo esisifunda eNdabeni-69?
 • Isibonelo sakaSamuweli osesemncani eNdabeni-55 sisitjengisani?
 • Singasilingisa njani isibonelo sakaJesu Krestu, begodu nesisilingisako, khuyini esizokwazi ukuyenza esikhathini esizako?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJwanisi 17:3.

  IiMtlolo itjengisa njani bona ukufunda ngoJehova uZimu noJesu Krestu kutjho okungaphezu kokwazi amaqiniso athileko ngehloko? (Mt. 7:21; Jak. 2:18-20; 1 Jwanisi 2:17)

 • Funda AmaRhalani 145:1-21.

  Ngimaphi amanye amabanga esinawo wokudumisa uJehova? (AmaRha. 145:8-11; ISamb. 4:11)

  UJehova “muhle njani kibo boke,” begodu lokhu kungasirhelebha njani bona sitjhidele hlanu kwakhe? (AmaRh. 145:9; Mt. 5:43-45)

  Nengabe sithanda uJehova ngeenhliziyo zethu, sizokutjhukumiseleka bona senzeni? (AmaRh. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)