Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 115: IPharadeyisi Elitjha Ephasini

Indaba 115: IPharadeyisi Elitjha Ephasini

QALA imithi emide le, amabhlomu amahle neentaba eziphakamilekwezi. Qala bona kuhle kangangani lapha! Akhese uqale indlela iqina elidla ngayo esandleni somsanyana lo. Akhese uqale amabhubesi neempera ezilapha engadini. Ungakuthabela na ukuhlala endaweni efana nale?

UZimu ufuna uhlale ngokungapheliko ephasini epharadeyisini. Akafuni bona uzwe ubuhlungu obuzwiwa babantu namhlanje. Nasi isithembiso seBhayibhili kilabo abazokuhlala epharadeyisini elitjha, sithi: ‘UZimu uzokuba nabo. Ukufa ngeze kusaba khona nokulila nobuhlungu. Ngombana izinto zokuthoma zidlulile.’

UJesu uzokuqiniseka bona amatjhuguluko la ayenzeka. Uyazi bona lokhu kuzokwenzeka nini? Iye, ngemva kokobana ahlanze iphasi, wasusa boke ubumbi nabo boke abantu abangakalungi. Khumbula, lokha uJesu nasephasini wapholisa abantu abanezifo ezihlukahlukaneko, wavusa ngitjho nabantu abafileko. UJesu wenza lokhu ukutjengisa bona yini azoyenza ephasini lokha nekaba yiKosi yombuso kaZimu.

Akhusucabange bona kuzokuba kuhle kangangani epharadeyisini elitjha ephasini! UJesu, nalabo abakhethileko, bazabe babusa ezulwini. Ababusaba bazabe batlhogomela woke umuntu ephasini begodu baqiniseke bona woke umuntu uthabile. Akhe sibone bona yini okufuneka siyenze engasiqinisekisa bonyana uZimu uzosinikela ukuphila okungapheliko epharadeyisini lakhe elitjha ephasini.

ISambulo 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Isithombe separadeyisi


Iimbuzo

 • Ngiziphi izinto iBhayibhili elisitjela bona sizozithabela ePharadeyisini ephasini?
 • IBhayibhili ithembisani kulabo abazokuphila ePharadeyisini?
 • Kunini lapho uJesu azokwenza khona amatjhuguluko amahle la?
 • Lokha uJesu asephasini, wenzani etjengisa bona khuyini azoyenza njengeKosi yoMbuso kaZimu?
 • Khuyini uJesu nalabo azokubusa nabo ezulwini abazoyenza lokha nebabusa iphasi basezulwini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda ISambulo 5:9, 10.

  Kubayini singaqiniseka bona labo abazokuBusa iphasi hlangana neeMnyaka eyiKulungwana bazokuba makhosi nabapristi abanesirhawu nomusa? (Ef. 4:20-24; 1 Pit. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Funda ISambulo 14:1-3.

  Kutjho ukuthini ukutlolwa kwebizo likaYise neleMvana eempandleni zabayi-144,000? (1 Kor. 3:23; 2 Thim. 2:19; ISamb. 3:12)