Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Indaba 114: Ukuphela Kwabo Boke Ubumbi

Indaba 114: Ukuphela Kwabo Boke Ubumbi

UBONANI la? Ibutho leempera ezimhlophe. Kodwana tjheja bonyana zivelaphi. Iimperezi zehla ezulwini emafini! Zikhona iimpera zamambala ezulwini?

UJesu NjengeKosi ezulwini

Awa, lezi akusizo iimpera zamambala. Lokhu sikwazi ngombana iimpera azikwazi ukugijima emafini, angithi? Kodwana iBhayibhili liyakhuluma ngeempera ezulwini. Uyazi bonyana kubayini?

Kungombana iimpera zakhe zaberegiswa khulu ekulweni izipi. Ngalokho iBhayibhili likhuluma ngabantu abakhwele iimpera ezivela ezulwini ukutjengisa bona uZimu unepi azoyilwa nabantu ephasini. Uyazi bonyana indawo yepi le ibizwa bona yini? Yi-Amagedoni. Ipi leyo izokuqeda boke ubumbi ephasini.

UJesu Nguye ozokudosa phambili ekulweni ipi le e-Amagedoni. Khumbula, uJesu nguye uJehova amkhethileko bona abe yikosi karhulumende Wakhe. Kungebangelo uJesu athwele ingwani yobukhosi. Isabula itjengisa bona uzokubulala woke amanaba kaZimu. Kufanele kusirare na ukwazi bonyana uZimu uzokutjhabalalisa boke abantu abangakalungi?

Qala iNdaba-10. Ubonani lapho? Iye, uKhukhulamungu owatjhabalalisa abantu abangakalungi. Ngubani owabangela uKhukhulamungu? NguJehova uZimu. Kwanje qala iNdaba-15. Kwenzekani lapha? ISodoma neGomora litjhatjalaliswa ngomlilo owathunyelwa nguJehova.

Vula iNdaba-33. Qala bonyana kwenzekani eempereni neenkoloyini zepi zamaGibhide. Ngubani owabangela amanzi bonyana abarhurhule? NguJehova. Lokhu wakwenza ngombana avikela abantu bakhe. Qala iNdaba-76. Uzokubona lapho bonyana uJehova uvumela ngitjho nabantu bakhe ama-Israyeli, bonyana atjhatjalaliswe ngebanga lezinto ezimbi egade azenza.

Ngalokho-ke, akufuneki kusirare bona uJehova uzokuthumela ibutho lakhe lezulwini ukuzokuqeda boke ubumbi ephasini. Kodwana ache ucabange bona lokhu kuzokutjho ukuthini! Vula ikhasi elilandelako sibone.

ISambulo 16:16; 19:11-16.Iimbuzo

 • Kubayini iBhayibhili likhuluma ngeempera ezulwini?
 • Ibizwa bonyana yini ipi kaZimu yokulwa nabantu abangakalungi ephasini, begodu uyini umnqopho wepi le?
 • Newuqala esithombenesi, Ngubani ozokudosa phambili epini leyo, kubayini athwele ingwani yobukhosi, begodu itjho ukuthini isabulakhe?
 • Nesiqala emva eNdabeni 10 no-15, kubayini kufanele kungasirari bona uZimu uzokutjhabalalisa abantu abangakalungi?
 • INdaba 33, 36 no 76 zitjengisa bunjani bona uZimu uzokutjhabalalisa abantu abangakalungi namtjhana bathi bayamkhulekela?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda ISambulo 19:11-16.

  IiMtlolo itjengisa bunjani ngokucacileko bona loyo okhwele ipera emhlophe nguJesu Krestu? (ISamb. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4)

  Iingazi ezinyenyezwe eembathweni zakaJesu zangaphandle ziqinisekisa njani bonyana uyokuthumba ngokupheleleko? (ISamb. 14:18-20; 19:13; Isa. 63:1-6)

  Bobani ababandakanyiweko ebuthweni elilandela uJesu eperenakhe emhlophe? (ISamb. 12:7; 19:14; Mt. 25:31, 32)