Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

Ingcenye 8: Lokho IBhayibhili Elikubikezelako Kuzokuzaliseka

Ingcenye 8: Lokho IBhayibhili Elikubikezelako Kuzokuzaliseka

IBhayibhili alisitjeli kwaphela ngeendaba eziliqiniso ezenzeka esikhathini esidlulileko, kodwana lisitjela nangalokho okuzokwenzeka esikhathini esizako. Abantu angeze bakgone ukubikezela ingomuso. Kungalokho sazi bonyana iBhayibhili ivela kuZimu. Khuyini iBhayibhili elikubikezeleko ngengomuso?

Isitjela ngepi ekulu kaZimu. Epini leyo, uZimu uzokuhlwengisa iphasi kikho koke ukungalungi asuse nabantu abangakalungi, kodwana uzokuvikela labo abamkhonzako. Ikosi ebekwe nguZimu, uJesu Krestu, izokuqinisekisa bonyana iinceku zakaZimu zithabela ukuthula nethabo, begodu angekhe zisagula namtjhana zihlongakale.

Singathaba ngokobanyana uZimu uzokwenza iphasi ipharadeyisi elitjha, akusinjalo? Kodwana kunento ekufuze siyenze nesifuna ukuphila epharadeyisini. Endabeni yamaswaphela yencwadi le, sizokufunda bonyana yini okufuneka sinyenze bona sithabele izinto ezihle uZimu azibekele labo abamkhonzako. Ngalokho funda INGCENYE-8 uzifumanele bona khuyini iBhayibhili elikubikezelako ngengomuso.

Isithombe separadeyisi