Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 99: Ngekamarweni Eliphezulu

INdaba 99: Ngekamarweni Eliphezulu

KWANJE kungeLesine ebusuku, ngemva kwamalanga amabili. UJesu nabapostoli bakhe abayi-12 base kamarweni eliphezulu ukuzokudla iPhasika. Indoda oyibona ikhamba le, nguJudasi Isikariyodi. Uyokutjela abapristi bona bangamfumana njani uJesu.

Isidlo seKosi santambama

Ngelanga elingaphambi kwaleli, uJudasi wakhamba wayokubuza abapristi: ‘Nizongiphani nenginirhelebha ukubamba uJesu?’ Bathi kuye: ‘Iinthoro zesiliva ezimatjhumi amathathu.’ Kwanjesi uJudasi wakhamba ukuyokuhlangana namadoda layo bona awase kuJesu. Bekungasiyo na intwembi leyo?

Isidlo sePhasika sesidlulile. Kodwana nje uJesu uthoma esinye isidlo esikhethekileko. Wanikela abapostoli bakhe ilofu yoburotho wathi kibo: ‘Thathani nigome, lokhu kujamele umzimbami ozokunikelwa ngebanga lenu.’ Wabanikela nerhalasi lewayini wathi: ‘Selani, ngombana lokhu kujamele iingazi zami ezizokuphalakela nina.’ IBhayibhili ibiza umgidi lo bona ‘sisidlo seKosi santambama.’

Ama-Israyeli adla iPhasika bonyana libakhumbuze ngesikhathi lokha ingilozi kaZimu ‘idlula’ izindlu zabo eGibhide, kodwana yabulala amazibulo eendlini zebeGibhide. Kodwana kwanje uJesu bekafuna abalandeli bakhe bamkhumbule, nendlela anikela ngayo ipilwakhe ngebanga labo. Kungebangelo abatjela bona bakhumbule isehlakalwesi ngokwenza isidlo esikhethekileko qobe mnyaka.

Ngemva kokudla iSidlo seKosi saNtambama, uJesu watjela abapostoli bakhe bona babe nesibindi bebaqine ekholweni. Emaswapheleni, bavumela uZimu iingoma ngemva kwalokho bakhamba. Besele kusebusuku khulu kwanje, mhlamunye phakathi kobusuku. Akhe sibone bonyana baya kuphi.

Matewu 26:14-30; Luka 22:1-39; Jwanisi izahluko 13 ukuya ku-17; 1 Korinte 11:20.Iimbuzo

 • Njengombana kutjengisiwe esithombenesi, Kubayini uJesu nabapostoli bakhe abayi-12 bangekamerweni eliphezulu elikhulu?
 • Ngubani indoda ekhambako le, begodu yini eyoyenza?
 • Ngisiphi isidlo esikhethekileko uJesu asithomisako ngemva kobana isidlo sePhasika sesiphelile?
 • IPhasika beliwakhumbuza siphi isehlakalo ama-Israyeli, begodu isidlo esikhethekilekwesi sibakhumbuza ini abalandeli bakaJesu?
 • Ngemva kweSidlo seKosi saNtambama, khuyini uJesu ayitjela abalandeli bakhe, begodu benzani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 26:14-30.

  UMatewu 26:15 utjengisa bunjani bona ukukghaphela kwakaJudasi uJesu gade kusisenzo sangamabomu?

  Iingazi zakaJesu eziphalakileko zizalisa miphi iminqopho eembili? (Mt. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Ef. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 • Funda uLuka 22:1-39.

  Kungamuphi umqondo uSathana angena kuJudasi? (Luka 22:3; Jwanisi 13:2; IZenzo 1:24, 25)

 • Funda uJwanisi 13:1-20.

  NgokwakaJwanisi 13:2, uJudasi kufuneka asolwe ngalokho akwenzako na, begodu ngisiphi isifundo iinceku zakaZimu ezingasifunda kilokhu namhlanjesi? (Gen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  Ngisiphi isifundo esinamandla esisibonelo uJesu asinikelako? (Jwanisi 13:15; Mt. 23:11; 1 Pit. 2:21)

 • Funda uJwanisi 17:1-26.

  Kungamuphi umqondo uJesu athandazela abafundi bakhe “khona bazaba munye”? (Jwanisi 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Khol. 3:14)