Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 98: Entabeni Ye-Oliva

INdaba 98: Entabeni Ye-Oliva

LO, NGUJESU eNtabeni ye-Oliva. Amadoda amane la anawo bapostoli bakhe. U-Andrisi noPitrosi bantwana bomuntu, uJakobho noJwanisi nabo bantwana bomuntu. Itempeli olibonakweli eJerusalema ngelakaZimu.

Besele kumalanga amabili uJesu aya eJerusalema ngedonkana. BekungeLesibili. Ekuseni uJesu bekasetempeleni. Lapha abapristi balinga ukubamba uJesu bonyana bambulale. Kodwana bebasaba ukwenza lokhu ngombana abantu bebamthanda uJesu.

UJesu nabapostoli bakhe

UJesu wathi kubadosiphambili bekolo: ‘Nina nyoka-ndina namadodana weenyoka!’ Ngemva kwalokho uJesu wathi uZimu uzokubathumela isibetho ngebanga lezinto ezingakalungi abazenzako. Ngemva kwalokho uJesu waya eNtabeni ye-Oliva, abapostoli bakhe abane laba bathoma ukumbuza iimbuzo. Uyazi bonyana khuyini egade bayibuza uJesu?

Gade bambuza ngezinto ezizokwenzeka esikhathini esizako. Bebazi bona uJesu uzokuqeda koke ukungalungi ephasini. Kodwana bebafuna ukwazi bona lokhu kuzokwenzeka nini. UJesu uzokuthoma nini ukubusa njengeKosi?

UJesu bekazi bona abafundi bakhe ephasini bengekhe bambone nekabuyako godu, ngombana uzabe asezulwini, ngekhe bakwazi ukumbona nekalapho. Ngalokho uJesu watjela abapostoli bakhe ezinye zezinto ezizabe zisenzeka ephasini nasele abusa njengeKosi ezulwini. Ngiziphi ezinye zeentwezo?

UJesu wathi kuzokuba nezipi ezikulu, abantu abanengi bazokugula, balambe, kube nobulelesi obukhulu, begodu kube khona nokusikinyeka okukhulu kwephasi. UJesu godu wathi iindaba ezimnandi zombuso kaZimu zizokutjhumayelwa ephasini loke. Wakhe wazibona iintwezi zisenzeka eenkhathini zethu? Iye, uzibonile! Ngalokho-ke singaqiniseka bonyana uJesu nje ubusa ezulwini. Msinyana uzokuqeda zoke izinto ezingakalungi ephasini.

Matewu 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Markosi 13:3-10.Iimbuzo

 • Esithombenesi, ngimuphi uJesu, begodu bobani laba anabo?
 • Khuyini abapristi abalinga ukuyenza kuJesu etempelini, begodu wathini kibo?
 • Yini abapostoli abayibuza uJesu?
 • Kubayini uJesu atjela abafundi bakhe ngezinto ezizokwenzeka ephasini lokha nekabusa njengeKosi ezulwini?
 • Khuyini uJesu athi izokwenzeka ngaphambi kokobana aphelise boke ubumbi ephasini?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 23:1-39.

  Namtjhana iiMtlolo itjengisa bona ukuberegiswa kweziqu ezijayelekileko kungafaneleka, yini amezwi kaJesu akuMatewu 23:8-11 ayitjengisako malungana nokuberegisa iziqu zokurhwala ebandleni lobuKrestu? (IZenzo 26:25; Rom. 13:7; 1 Pit. 2:13, 14)

  Khuyini abaFarisi abayiberegisako ukulinga ukuvimbela abantu bona bangabi maKrestu, begodu abadosiphambili bekolo baziberegise bunjani iindlela ezifanako namhlanjesi? (Mt. 23:13; Luka 11:52; Jwanisi 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 • Funda uMatewu 24:1-14.

  Ukuqakatheka kokukhuthazela kugandelelwe njani kuMatewu 24:13?

  Ikulumo ethi “emaphelelweni” ekuMatewu 24:13 itjho ukuthini? (Mt. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 • Funda uMarkosi 13:3-10.

  Ngimaphi amezwi akuMarkosi 13:10 atjengisa ukurhaba kokutjhumayela iindaba ezilungileko, begodu amezwi kaJesu kufuneka asithinte njani? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Thim. 4:2)