Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 97: UJesu Uza NjengeKosi

INdaba 97: UJesu Uza NjengeKosi

UJESU wapholisa amadoda amabili egade angaboni abawa nezinto, msinyana ngemva kwalokho waya emzaneni ohlanu kweJerusalema. Watjela abafundi bakhe ababili wathi: ‘Khambani niye emzini nizokufumana idonkana. Itjhaphululeni niyilethe kimi.’

Lokha nebaletha idonki kuye uJesu wayikhwelela. Ngemva kwalokho wakhamba ibangana waya eJerusalema. Nasele atjhidela emzini, isiqubuthu sabantu samhlangabeza. Inengi laso lahlubula iingubo zalo lazendlala endleleni. Abanye bakha amataka emthini wepato. Nawo bawabeka endleleni barhuwelela bathi: ‘Jehova busisa ikosi eza ngebizo Lakho!’

Abantu bangenisa uJesu

Eemnyakeni eemnengi egadungileko kwa-Israyeli ikosi etja gade iya eJerusalema ikhamba ngedonkana bonyana iyoziveza ebantwini. Ngilokho uJesu akwenzako. Abantwaba batjengisa bona bafuna uJesu abe yikosi yabo. Kodwana akusibo boke abafuna njalo. Sizokubona lokhu ngalokho okwenzekako lokha uJesu nekafika etempeleni.

Nasele asetempelini uJesu walapha abantu abaphopheleko nabaziinrhole. Lokha abantwana nebakubonako lokhu, barhuwelela badumisa uJesu. Kodwana lokhu kwabakwatisa abapristi, batjela uJesu bathi: ‘Uyezwa bona abantwanaba bathini?’

UJesu wabaphendula wathi: ‘Iye ngiyezwa. Akhenge nifunde na eBhayibhilini, la lithi khona: “Emlonyeni wabamntwana abancani uZimu wenza bona adunyiswe?” ’ Ngalokho abantwana baragela phambili ngokudumisa ikosi ebekwe nguZimu.

Sifuna ukufana nabantwanaba, akusinjalo? Abanye abantu bangalinga ukusivimba ekukhulumeni ngombuso kaZimu. Kodwana sizokuragela phambili sitjela abanye ngezinto ezikarisako uJesu azozenzela abantu.

Bekungakabi sikhathi sakaJesu sokubusa njengekosi lokha nekasephasini. Siyokufika nini isikhatheso? Abafundi bakaJesu bafuna ukwazi. Ngokulandelako sizokufunda ngalokhu.

Matewu 21:1-17; Jwanisi 12:12-16.Iimbuzo

 • Lokha uJesu nakeza emzaneni ohlanu kweJerusalema, wabatjela bonyana benzeni abafundi bakhe?
 • Esithombenesi, kwenzekani lokha uJesu nasele azokufika eJerusalema?
 • Abantwana abancani benzani lokha nebabona uJesu alapha iimphofu nabarholopheleko?
 • Wathini uJesu kubapristi abakwatileko?
 • Singabalingisa njani abantwana abadumisa uJesu?
 • Khuyini abafundi egade bafuna ukuyazi?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 21:1-17.

  Indlela uJesu angena ngayo eJerusalema njengeKosi ihluke njani endleleni yabojenerali bangeenkhathi zamaRoma abathumbileko? (Mt. 21:4, 5; Zak. 9:9; Fil. 2:5-8; Khol. 2:15)

  Ngisiphi isifundo abantwana abangasifunda ebasaneni abama-Israyeli abadzubhula amaRhalani 118 lokha uJesu nekangena etempeleni? (Mt. 21:9, 15; AmaRh. 118:25, 26; 2 Thim. 3:15; 2 Pit. 3:18)

 • Funda uJwanisi 12:12-16.

  Gade kufanekiselani ukuberegisa kwabantu abebadumisa uJesu amagaja womuthi wepato? (Jwanisi 12:13; Fil. 2:10; ISamb. 7:9, 10)