Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 96: UJesu Ulapha Abagulako

INdaba 96: UJesu Ulapha Abagulako

NJENGOMBANA uJesu akhamba kiyo yoke inarha, walapha abagulako. Iindaba zemmangaliswezi zakhulunywa kiyo yoke imizi namadorobho. Ngalokho abantu baletha iinrhole, iimphofu, abangezwako nabanye abanengi abagulako. UJesu wabalapha boke.

Besele kudlule iimnyaka emithathu uJwanisi abhabhadisa uJesu. UJesu watjela abapostoli bakhe bona msinyana uzokuya eJerusalema, lapho azokubulawa khona begodu avuswe kwabafileko. Ngesikhatheso uJesu gade aragela phambili nokulapha abagulako.

UJesu ulapha umfazi ogulako

Langelinye uJesu bekafundisa ngeSabatha. ISabatha bekulilanga lokuphumula lamaJuda. Umfazi ombonako lo, ugule khulu. Bekangasakwazi ukujama rwe iimnyaka eyi-18 yoke. Ngalokho uJesu wambeka izandla, wakwazi ukujama kuhle godu. Upholile kwanje!

Lokhu kwasilinga abadosi phambili bekolo. Omunye wabo warhuwelela hlangana nesiqubuthu wathi: ‘Kunamalanga asithandathu okufanele siberege ngawo. La, malanga abantu abangeza ngawo ukuzokulatjhwa, ingasi ngeSabatha!’

Kodwana uJesu waphendula wathi: ‘Nina madoda angakalungi, kukhona hlangana nani ongekhe ayitjhaphulule idonkakhe bona iyokusela ngeSabatha na. Ngalokho akufuneki bona umfazabantu lo osele agule iimnyaka eyi-18 apholiswe ngeSabatha?’ Ipendulo kaJesu yawaphathisa iinhloni amadoda angakalungi la.

Ngokukhamba kwesikhathi uJesu nabapostoli bakhe baya ngeJerusalema. Nebangaphandle nje kwedorobho leJerikho, amadoda amabili aziimphofu ezwa bonyana uJesu uyadlula. Ngalokho arhuwelela athi: ‘Jesu sirhelebha!’

UJesu wawabiza amadoda azimphofu la wawabuza wathi: ‘Nifuna nginenzeleni?’ Bathi: ‘Kosi, sifuna bona amehlwethu avuleke.’ UJesu wakghwatha amehlwabo, khonokho bakwazi ukubona! Uyazi bona Kubayini uJesu enza zoke iimangaliso ezihlezi? Kungombana gade abathanda abantu afuna bakholwe kuye. Ngalokho singaqiniseka bona nakabusa njengeKosi, akekho umuntu ozokugula godu.

Matewu 15:30, 31; Luka 13:10-17; Matewu 20:29-34.Iimbuzo

 • Wenzani uJesu njengombana akhamba enarheni?
 • Eemnyakeni eemthathu ngemva kobana uJesu abhabhadisiwe, khuyini ayitjela abapostoli bakhe?
 • Bobani abantu abasesithombenesi, begodu khuyini uJesu ayenzela umfazi lo?
 • Kubayini indlela uJesu aphendula ngayo ukuphikisa kwabadosiphambili bekolo kwabenza baba namahloni?
 • Lokha uJesu nabafundi bakhe bahlanu kweJerikho, uJesu wazenzelani iimphofu eembili?
 • Kubayini uJesu enza immangaliso?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 15:30, 31.

  Amandla kaJehova amakhulu atjengiswa bunjani ngoJesu, begodu kufanele asenze sizizwe njani ngalokho uJehova akuthembisako ngephasi elitjha? (AmaRh. 37:29; Isa. 33:24)

 • Funda uLuka 13:10-17.

  Ukwenza kwakaJesu ezinye immangaliso eziveleleko ngeSabatha kuyitjengisa njani ikululeko azoyiletha esintwini hlangana nokuBusa kwakhe Kweemnyaka Eyikungwana? (Luka 13:10-13; AmaRh. 46:9; Mt. 12:8; Khol. 2:16, 17; ISamb. 21:1-4)

 • Funda uMatewu 20:29-34.

  Isehlakalwesi sitjengisa njani bona uJesu akhenge abe matasa khulu bona angarhelebha abantu, begodu singafundani kilokhu? (Dut. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1 Jwanisi 3:17)