Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 95: Indlela UJesu Afundisa Ngayo

INdaba 95: Indlela UJesu Afundisa Ngayo

LANGELINYE uJesu watjela enye indoda bona ithande umakhelwanayo. Indoda leyo yabuza uJesu: ‘Ngubani umakhelwanami?’ UJesu bekazi bona indoda le icabangani. Indoda le beyicabanga bona abantu besitjhaba sekhabo nekolo yakhe ngibo abomakhelwana bakhe kwaphela. Ngalokho akhe sibone bona khuyini uJesu akutjho kiyo.

Ngezinye iinkhathi uJesu wafundisa ngokucoca iindaba. Ngilokho akwenzako nje. Wacoca indaba emalungana nomJuda nomSamariya. Sele sifundile bona amaJuda amanengi bekangawathandi amaSamariya. Nasi-ke indaba kaJesu:

Langelinye bekunomJuda akhamba endleleni esentabeni aya eJeriko. Kodwana iingebengu zambhudungela. Zathatha imalakhe zambetha kwasala kancani bona afe.

Ngokukhamba kwesikhathi, kweza umpristi obekamJuda kiyo indlela leyo. Wayibona indoda ebethiweko leyo. Ucabanga bona wenzani? Wamgegeda waragela phambili ngekhambo lakhe. Godu kwavela omunye umuntu okholwe khulu. Gade amLefi. Wajama na? Awa, naye khenge ajame arhelebhe indoda ebetjhiweko le. Qala umpristi nomLefi bona sele bakhambe ibanga elingangani.

Kodwana qala bona gade kungubani owarhelebha indoda ebetjhiweko le, bekumSamariya. Bekarhelebha umJuda. Watjhatjha amancebakhe ngesihlahla. Ngemva kwalokho wathatha umJuda lo wamusa endaweni lapho angaphumula khona bona abe bhedere.

UmSamariya onomusa

Ngemva kokucoca indabakhe, uJesu wathi endodeni embuze umbuzo: ‘Phakathi kwalaba abathathu ngimuphi ocabanga bona wenze njengomakhelwana endodeni ebetjhiweko le? Gade kumpristi, umLefi namtjhana umSamariya?’

Indoda leyo yaphendula yathi: ‘Yindoda emSamariya. Itjengise umusa endodeni ebetjhiweko.’

UJesu wathi: ‘Arha-ke, Uphendule kuhle. Yeke-ke khamba nawe uyokwenza njalo.’

Awuyithandi na indlela uJesu afundisa ngayo? Singafunda izinto ezinengi eziqakatheke khulu nasingalalela lokho okutjhiwo nguJesu eBhayibhilini, akusinjalo?

Luka 10:25-37.Iimbuzo

 • Ngimuphi umbuzo indoda eyawubuza uJesu, begodu kubayini?
 • Yini ngezinye iinkhathi uJesu egade ayiberegisa nekafundisako, begodu yini esele siyifundile malungana namaJuda namaSamariya?
 • Endabeni eyalandiswa nguJesu, kwenzekani kumJuda ogade akhamba endleleni eya eJerikho?
 • Kwenzekani lokha umpristi omJuda nomLefi badlula ngendlela leyo?
 • Esithombenesi, ngubani orhelebha umJuda olimeleko?
 • Ngemva kokobana uJesu aqede indabakhe, ngimuphi umbuzo awubuzako, begodu indoda le yaphendula njani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uLuka 10:25-37.

  Kunokobanyana aphendule umbuzwakhe ngokunqophileko, uJesu wayirhelebha njani indoda eyazi uMthetho bonyana icabange ngendaba le? (Luka 10:26; Mt. 16:13-16)

  UJesu wawuberegisa njani umfanekiso ukuqeda ibandlululo eenlalelini zakhe? (Luka 10:36, 37; 18:9- 4; Titosi 1:9)