Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 94: UJesu Uyabathanda Abantwana Abancani

INdaba 94: UJesu Uyabathanda Abantwana Abancani

QALA uJesu la ugone umsanyana lo. Uyabona bonyana uJesu ubathanda kwamambala abantwana abancani. Amadoda aqalileko la bapostoli bakhe. UJesu uthini kibo? Akhe sibone.

UJesu nabafundi bakhe basandukubuya ekhambweni elide. Endleleni abapostoli gade baphikisana. Ngemva kwekhambo uJesu wababuza wathi: ‘Beniphikisana ngani endleleni?’ Eqinisweni, uJesu gade azi bonyana gade baphikisana ngani. Gade amane abuza nje, afuna ukubona bona abapostoli bakhe bazomtjela na.

UJesu nomntwana

Abapostoli zange bamphendule, ngombana endleleni gade baphikisana ngokobanyana ngubani omkhulu hlangana nabo. Abanye abapostoli gade bafuna ukuba ngabaqakathekileko kunabanye. UJesu gade azobatjela bunjani bonyana akukakalungi ukufuna ukuba ngomkhulu kunabanye?

Wabiza umsanyana wamjamisa hlangana nabo boke. Wathi kubafundi bakhe: ‘Ngifuna bonyana nazi lokhu, Ngaphandle kokobanyana nitjhuguluke nifane nabantwana abancani, anizokungena embusweni kaZimu. Omkhulu kunabanye embusweni ngiloyo ozenza afane nomntwana lo.’ Uyazi bonyana kubayini uJesu atjho njalo?

Abantwana abancani abatshwenyeki ngokobanyana ngubani omkhulu namtjhana oqakathekileko kunabanye. Ngalokho-ke abapostoli bekufanele bafunde ukuba njengabantwana kulokhu, bangalweli ukuba ngabakhulu namtjhana abaqakathekileko kunabanye.

Kunesinye godu isikhathi lapho uJesu atjengisa khona bonyana uyabatjheja abantwana abancani. Eenyangeni ezimbalwa ngemva kwalokho abantu baletha abantwababo bona bazokubona uJesu. Abapostoli balinga ukubaqotha. Kodwana uJesu watjela abapostoli bakhe: ‘Baliseni abantwana beze kimi, ningabaleli, ngombana umbuso kaZimu ungowabantu abafana nabo.’ Ngemva kwalokho uJesu wagona abantwana wababusisa. Akusikuhle na ukwazi bonyana uJesu uyabathanda abantwana abancani?

Matewu 18:1-4; 19:13-15; Markosi 9:33-37; 10:13-16.Iimbuzo

 • Abapostoli bebaphikisana ngani endleleni yabo yekhambo elide?
 • Kubayini uJesu abiza umntwana omncani wamjamisa hlangana nabapostoli?
 • Abapostoli bangaba njani njengabantwana?
 • Ngemva kweenyanga ezimbalwa, uJesu watjengisa njani bonyana uyabathanda abantwana?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 18:1-4.

  Kubayini uJesu gade afundisa ngemifanekiso? (Mt. 13:34, 36; Markosi 4:33, 34)

 • Funda uMatewu 19:13-15.

  Nesizakufumana iimbusiso zoMbuso, ngiziphi iimfanelo zabantwana abancani okufuneka sizilingise? (AmaRh. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 • Funda uMarkosi 9:33-37.

  Khuyini uJesu ayifundisa abafundi bakhe malungana nokufuna ukuba ngomkhulu kunabanye? (Markosi 9:35; Mt. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 • Funda uMarkosi 10:13-16.

  UJesu gade angeneka kangangani, begodu yini abadala abamaKrestu abangayifunda esibonelweni sakhe? (Markosi. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Thim. 4:12)