Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 93: UJesu Usuthisa Isiqubuthu

INdaba 93: UJesu Usuthisa Isiqubuthu

KWENZEKE into ebuhlungu. UJwanisi uMbhabhadisi ubulewe. UHerodiya umfazi wekosi bekangamthandi. Ukwazile ukwenza ikosi bona iqunte ihloka kaJwanisi.

Lokha uJesu nakezwako ngalokhu, kwamphatha kumbi khulu. Waya endaweni enganamuntu ayedwa. Kodwana abantu bamlandela. Lokha uJesu nekabona isiqubuthu, wasirhawukela. Ngalokho wabatjela ngombuso kaZimu, walapha abagulako.

Entambama leyo abafundi bakhe beza kuye bathi: ‘Sekuhlwile, indawo le isemangweni. Lisa abantu bakhambe khona bazokwazi ukuyozithengela ukudla emzini eseduze.’

UJesu usuthisa iwomakazi labantu

UJesu wathi: ‘Akutlhogeki bona bakhambe, bapheni ukudla ngokwenu.’ Aphendukela kuFulebhe, uJesu wathi: ‘Singakuthengaphi ukudla okwaneleko siphe boke abantwaba?’

UFulebhe waphendula wathi: ‘Kuzokubiza imali enengi ukuthenga ukudla okwaneleko ukwenzela bona woke umuntu akwazi ukufumana okuncani.’ U-Andrisi wakhuluma wathi: ‘Umsana lo ophethe ukudla kwethu unamalofu amahlanu woburotho neemfesi eembili. Kodwana ngekhe kubanele boke abantwaba.’

UJesu wathi: ‘Tjelani abantu bahlale phasi etjanini. Wathokoza kuZimu ngokudla, wathoma ukukuhlephula kwaba ziinquntwana. Ngokulandelako, abafundi banikela boke abantu uburotho nefesi. Bekunamadoda ayi-5 000, nezinye iinkulungwana zabafazi nabantwana. Badla boke bebasutha. Lokha abafundi nebabuthelela ukudla okuseleko, kwazala amabhaskidi ayi-12!

UJesu watjela abafundi bakhe bona bangene esikepeni, badabula iLwandle iGalile. Phakathi kobusuku kwaba nesiwuruwuru esikhulu, amagagasi aphosa isikepe ngapha nangapha. Abafundi bebathukwe khulu. Yeke-ke, phakathi nobusuku, babona umuntu eza ngakibo akhamba phezu kwamanzi. Balila ngebanga lokuthukwa, ngombana bebangazi bona khuyini abakubonako.

UJesu wathi: ‘Ningasabi, Ngimi!’ Bebangakholwa. UPitrosi wathi: ‘Nengabe nguwe Kosi, ngitjela bona ngize kuwe ngikhamba phezu kwamanzi.’ UJesu waphendula wathi kuye: ‘Yowize!’ UPitrosi wehla wakhamba phezu kwamanzi! Kodwana wathukwa wathoma ukuqwila, uJesu wamsindisa.

Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu wasuthisa iinkulungwana zabantu godu. Kwanjesi wenza njalo aberegisa amalofu woburotho alikhomba neemfesi ezincancani ezimbalwa. Godu kwaba nokunengi kwanela woke umuntu. Akuthabisi na ukubona indlela uJesu atlhogomela ngayo abantu? Lokha nekabusa njengekosi kaZimu ngekhe kutlhogeke bona sitshwenyeke ngalitho!

Matewu 14:1-32; 15:29-38; Jwanisi 6:1-21.Iimbuzo

 • Ngiyiphi into ebuhlungu eyehlela uJwanisi umBhabhadisi, begodu uJesu wazizwa njani ngayo?
 • UJesu wasisuthisa njani isiqubuthu egade simlandela, begodu kungangani ukudla okwasalako?
 • Kubayini abafundi bebasaba phakathi kobusuku, kwenzekani kuPitrosi?
 • UJesu wasisuthisa njani isiqubuthu kwesibili?
 • Kubayini kuzokuba kuhle lokha uJesu nekabusa ephasini njengeKosi kaZimu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 14:1-32.

  Umlando okuMatewu 14:23-32 utjengisani ngobuntu bakaPitrosi?

  Ukulandisa okuseMtlolweni kutjengisa njani bona uPitrosi watjhuguluka endleleni yakhe yokwenza izinto ngokurhabazela? (Mt. 14:27-30; Jwanisi 18:10; 21:7; IZenzo 2:14, 37-40; 1 Pit. 5:6, 10)

 • Funda uMatewu 15:29-38.

  UJesu watjengisa njani ihlonipho ngeentlhogo zenyama ezivela kuYise? (Mt. 15:37; Jwanisi 6:12; Khol. 3:15)

 • Funda uJwanisi 6:1-21.

  AmaKristu namhlanjesi angasilandela njani isibonelo sakaJesu sokuhlonipha ababusi? (Jwanisi 6:15; Mt. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4)