Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 92: UJesu Uvusa Abahlongakeleko

INdaba 92: UJesu Uvusa Abahlongakeleko

UMNTAZANYANA ombona la, uneemnyaka eyi-12. UJesu ubambe isandla sakhe, unina noyise bajame hlanu kwakhe. Uyazi bonyana bathatjiswe yini? Akhe sizwe.

UJesu uvusa indodakazi kaJayirosi

Uyise lomntazanyana lo bekayindoda eqakathekileko ibizo layo bekunguJayirosi. Langelinye umntazanyana lo wagula, walaliswa phezu kombhede. Kodwana bekangabi bhedere. Wagula khulu. UJayirosi nomkakhe batshwenyeka khulu ngombana bekubonakala ngasuthi umntazanyanabo bekazokuhlongakala. Bekungiyo yodwa indodakazabo. Ngalokho uJayirosi wakhamba wayokufuna uJesu. Wezwa ngemmangaliso uJesu egade azenza.

Kuthe lokha uJayirosi nakafumana uJesu, gade kunesiqubuthu esikhulu esibabhodileko. Kodwana uJayirosi wafahla hlangana nesiqubuthu waguqa eenyaweni zakaJesu. Wathi: ‘Umntazanyanami ugula khulu. Wancenga wathi, ngibawa uze uzomelapha.’ UJesu wathi ngizokuza.

Njengombana bakhamba, isiqubuthu besitjhovana sifuna ukutjhidela eduze. Msinyana uJesu wajama wabuza: ‘Ngubani ongithintileko? UJesu wezwa kuphuma amandla kuye, bekazi bonyana kunomuntu omthintileko. Kodwana bekungubani? Bekumfazi osele agule iimnyaka eyi-12. Watjhidela wakgwatha izembatho zakaJesu, waphola!

Lokhu kwenza uJayirosi azizwe bhedere ngombana wabona bonyana kubulula kangangani ngoJesu ukupholisa umuntu. Kodwana kwafika isithunywa. Satjela uJayirosi sathi: ‘Ungasamtshwenya uJesu, indodakazakho ihlongakele.’ UJesu webezwa nebakhulumako wathi: ‘Ungatshwenyeki, indodakazakho izokuba rerhe.’

Lokha nebafika endlini kaJayirosi, abantu bebalila kabuhlungu. Kodwana uJesu wathi: ‘Ningalili. Umntwana akakafi, ulele.’ Kodwana bahleka begodu bahlekisa ngoJesu ngombana bebazi bonyana umntwana uhlongakele.

Ngemva kwalokho uJesu wathatha uyise nonina lomntwana nabapostoli bakhe abathathu baya ngekamarweni umntwana alele ngakilo. Wambamba ngesandla wathi: ‘Vuka!’ Wavuka, njengombana umbona la. Wavuka wakhambakhamba! Ngikho unina noyise bathabe kangaka.

Lo, ak’simumuntu wokuthoma uJesu amvusako. Wokuthoma iBhayibhili elisitjela ngaye yindodana yomhlolokazi wemzini weNayini. Ngokukhamba kwesikhathi uJesu wavusa uLazarosi, umnakwabo lakaMariya noMarta ekufeni. Lokha uJesu nekabusa njengekosi kaZimu, uzokuvusela abantu abanengi ekuphileni. Akusithabisi na lokhu?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Jwanisi 11:17-44.Iimbuzo

 • Ngubani uyise lomntazana osesithombenesi, begodu kubayini yena nomkakhe batshwenyekile?
 • Wenzani uJayirosi nekafumana uJesu?
 • Khuyini eyenzekako lokha uJesu nekaya emzini kaJayirosi, begodu ngimuphi umlayezo uJayirosi awutholako endleleni?
 • Gade bamhlekani uJesu abantu abasemzini kaJayirosi?
 • Ngemva kokuthatha abapostoli bakhe abathathu, uyise nonina lomntazana, wabayisa ngekamarweni lomntazana, yini uJesu ayenzako?
 • Ngubani omunye uJesu amvusa kwabafileko, begodu lokhu kutjengisani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uLuka 8:40-56.

  UJesu waba njani nomusa nokucabangela emfazini ogade aphopha iingazi, begodu abadala abamaKrestu bangafundani kilokhu? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Lef. 15:25-27; Mt. 9:12, 13; Khol. 3:12-14)

 • Funda uLuka 7:11-17.

  Kubayini labo abafelwe ngabathandekako babo bangafumana induduzo endleleni uJesu enza ngayo kumhlolokazi weNayini? (Luka 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Heb. 4:15)

 • Funda uJwanisi 11:17-44.

  UJesu watjengisa bunjani bona kuyinto ejayelekileko ukulila nesifelwe ngesibathandako? (Jwanisi 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)