Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 91: UJesu Ufundisa Entabeni

INdaba 91: UJesu Ufundisa Entabeni

QALA uJesu uhlezi lapha. Ufundisa boke abantwaba entabeni eGalile. Laba abahlezi hlanu kwakhe bafundi bakhe. Wakhetha abayi-12 bonyana babe bapostoli. Abapostoli bafundi bakaJesu abakhethekileko. Uyawazi amabizwabo?

UJesu uyafundisa

BekunguSimoni uPitrosi nomnakwabo u-Andrisi. Bese kuba noJakobosi noJwanisi umnakwabo. Omunye umpostoli naye ibizo lakhe nguJakobosi kanti omunye naye nguSimoni. Abapostoli ababili amabizo wabo boJudasi. Omunye nguJudasi Isikariyodi, omunye lo nguJudasi obizwa nangokobana nguThadiyosi. Bese kunoFulebhe noNathaniyeli (obizwa nangokobana nguBhathalomiyosi), kube noMatewu noTomasi.

Ngemva kokubuya eSamariya uJesu watjhumayela kokuthoma wathi: ‘Umbuso wezulu utjhidele.’ Uyazi bonyana uyini umbuso loyo? Ngurhulumende wakaZimu wamambala. Ikosi yawo nguJesu. Uzokubusa ezulwini alethe ukuthula ephasini. Umbuso kaZimu uzokwenza iphasi loke ipharadeyisi elihle.

La, uJesu bekafundisa abantu ngombuso. Wahlathulula wathi: ‘Kufuneka nithandaze nithi. Babawethu osezulwini, alihlonitjhwe ibizo lakho. Umbuso wakho awuze. Intando yakho ayenziwe ephasini njengombana isenziwa ezulwini.’ Abantu abanengi umthandazo lo bawubiza bona: ‘Mthandazo weKosi.’ Abanye bawubiza bona: ‘NguBabawethu.’ Ungakwazi ukuwutjho woke umthandazo lo?

UJesu godu wafundisa abantu bona baphathane njani. Wathi: ‘Yenzani lokho nani enifuna abantu bakwenze kini.’ Awuthabi na abantu nebakuphatha kuhle? Ngalokho uJesu wathi kufanele siphathe abanye abantu kuhle. Angeze kube mnandi na ephasini elihle eliyipharadeyisi lokha boke abantu nebaphathana kuhle?

Matewu izahluko 5 ukuya ku-7; 10:1-4.Iimbuzo

 • Esithombenesi, kukuphi lapho uJesu afundisa khona, begodu bobani abahlezi hlanu kwakhe?
 • Bobani amabizo wabapostoli abayi-12?
 • Ngimuphi uMbuso uJesu atjhumayela ngawo?
 • Khuyini uJesu ayifundisa abantu bonyana bayithandazele?
 • UJesu wathi abantu kufuneka baphathane njani?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 5:1-12.

  Ngiziphi iindlela esingatjengisa ngazo bona siyazitlhogomela iintlhogo zethu zomoya? (Mt. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Thim. 4:13, 15, 16)

 • Funda uMatewu 5:21-26.

  UMatewu 5:23, 24 ugandelela bunjani bonyana ubuhlobo bethu nabanakwethu buthinta ubuhlobo bethu noJehova? (Mt. 6:14, 15; AmaRh. 133:1; Khol. 3:13; 1 Jwanisi 4:20)

 • Funda uMatewu 6:1-8.

  Ngiziphi ezinye iindlela zokuzibona singabalungileko amaKrestu okufuneka azibalekele? (Luka 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 • Funda uMatewu 6:25-34.

  Khuyini uJesu ayifundisako malungana nokuthembela kuJehova ngeentlhogo zethu ezingokwenyama? (Eks. 16:4; AmaRh. 37:25; Fil. 4:6)

 • Funda uMatewu 7:1-11.

  Umfanekiso okhanyako okuMatewu 7:5 usifundisani? (Iziy. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)