Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 90: UJesu Uhlangana Nomfazi WomSamariya Emthonjeni

INdaba 90: UJesu Uhlangana Nomfazi WomSamariya Emthonjeni

UJESU uphumula emthonjeni weSamariya. Abafundi bakhe bayokuthenga ukudla emzini. Umfazi Io uJesu akhuluma naye la uzokukha amanzi. UJesu wathi kuye ‘Ngibawa ungiseze amanzi.’

UJesu ukhuluma nomfazi womSamariya

Lokho kwamrara khulu kwamambala umfazi lo. Uyazi bona kubayini? Kungombana uJesu bekamJuda, umfazi lo yena bekamSamariya. AmaJuda gade angawathandi amaSamariya. Begodu angawakhulumisi! Kodwana uJesu bekathanda yoke imihlobo yabantu. Ngalokho uJesu wathi: ‘Ngathana bewazi bonyana ngubani okubawa amanzi, bewuzowabawa kuye, bekazokupha amanzi anikela-ipilo.’

Umfazi lo wathi: ‘Mnumzana, umthombo uyatjhinga, awunalo ngitjho nethunga. Uzowafumanaphi amanzi anikela-ipilo lawo?’

UJesu wahlathulula wathi: ‘Nawusela amanzi womthombo lo, uzokoma godu. Kodwana amanzi engingakupha wona angenza umuntu afumane ipilo engapheliko.’

Umfazi lo wathi: ‘Mnumzane, ngipha amanzi layo! Khona ngingeze ngisoma godu. Begodu ngingekhe ngiseza lapha ukuzokukha amanzi.’

Umfazi lo gade acabanga bona uJesu ukhuluma ngamanzi wamambala. Kodwana bekakhuluma ngeqiniso elimalungana noZimu noMbuso wakhe. Iqinisweli lifaniswa namanzi anikela-ipilo. Linganikela umuntu ipilo engapheliko.

UJesu nje utjela umfazi lo uthi: ‘Khamba uyokubiza indodakho uze nayo.’

Waphendula wathi: ‘Anginayo indoda.’

UJesu wathi: ‘Uphendule kuhle. Ngombana gade unamadoda amahlanu, godu le ohlala nayo akusingeyakho.’

Umfazi lo bekararekile, ngombana koke bekamtjela khona bekuliqiniso. UJesu wakwazi njani koke lokhu? Kungombanyana uJesu ungoThenjisiweko othunywe nguZimu, begodu nguZimu omuphe imininingwana le. Ngaso sona isikhatheso abafundi bakaJesu babuya, barareka bona ukhuluma nomfazi womSamariya.

Sifundani kikho koke lokhu? Lokhu kutjengisa bona uJesu wamukela yoke imihlobo yabantu. Nathi kufuneka senze njalo. Akukafaneli sicabange bonyana abanye abantu bambi ngombana bavela kezinye iinhlanga. UJesu ufuna boke abantu bazi iqiniso elisa ekuphileni okungapheliko. Nathi kufuneka sirhelebhe abantu bafunde iqiniso.

Jwanisi 4:5-43; 17:3.Iimbuzo

 • Kubayini uJesu ajama emthonjeni weSamariya, begodu khuyini ayitjho emfazini loyo lapho?
 • Gade ararwe yini umfazi lo, uJesu wathini kuye, begodu kubayini?
 • Ngiliphi ihlobo lamanzi umfazi lo agade acabanga bona uJesu ukhuluma ngalo, kodwana eqinisweni uJesu gade atjho maphi amanzi?
 • Kubayini umfazi lo ararwa ngilokho uJesu akwaziko ngaye, begodu nokobanyana wayifumanaphi iimniningwana le?
 • Ngisiphi isifundo esingasifunda endabeni yomfazi ogade asemthonjeni?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uJwanisi 4:5-43.

  Silandela isibonelo sakaJesu, kufanele sibaphathe njani abantu beenhlanga ezihlukahlukeneko? (Jwanisi 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Thim. 2:3, 4; Titosi 2:11)

  Ngiziphi iinzuzo ezingokomoya ezifunyanwa mumuntu oba mfundi kaJesu? (Jwanisi 4:14; Isa. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  Singakubonisa njani ukuthokoza okunjengokomfazi womSamariya, loyo ogade atjhisekela ukuhlanganyela nabanye lokho akufundileko? (Jwanisi 4:7, 28; Mt. 6:33; Luka 10:40-42)