Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 88: UJwanisi Ubhabhadisa UJesu

INdaba 88: UJwanisi Ubhabhadisa UJesu

QALA izuba lehlela ehloko yendoda le. Indoda le nguJesu. Uneemnyaka epheze ibe yi-30. Indoda enaye le nguJwanisi. Sekunokuthileko esikufundileko ngaye. Uyakhumbula lokha uMariya nekayokuvakatjhela isihlobo sakhe u-Elizabethi, umntwana weqa ngaphakathi kwaka-Elizabethi ngebanga lokuthaba? Umntwana ongakabelethwa loyo gade kunguJwanisi. Kodwana khuyini okwenziwa nguJwanisi noJesu kwanjesi?

Ukubhabhadiswa kwakaJesu

UJwanisi bekaqeda ukuqwilisa uJesu ngemanzini woMlambo iJordani. Le, yindlela umuntu abhabhadiswa ngayo. Kokuthoma uqwiliswa ngemanzini, akhitjhwe godu. Njengombana kungilokho uJwanisi egade akwenza ebantwini, ubizwa bona nguJwanisi uMbhabhadisi. Kodwana kubayini uJwanisi abhabhadisa uJesu?

UJwanisi wakwenza lokho ngombana uJesu weza kuye wambawa bonyana ambhabhadise. UJwanisi bekabhabhadisa abantu egade bafuna ukutjengisa bona bayazisola ngezinto ezimbi ebebazenza. Kodwana kukhona intwembi na uJesu akhe ayenza ebekufuneka bona azisole ngayo? Awa, uJesu khenge enze intwembi ngombana uyiNdodana kaZimu evela ezulwini. Wabawa uJwanisi bona ambhabhadise ngebanga elihlukileko. Akhe sibone bona ngiliphi ibangelo.

Ngaphambi kobanyana uJesu eze la kuJwanisi, bekambazi. Umbazi mumuntu owenza izinto aberegisa isikhuni, njengamatafula, iintulo namabhanga. Indoda kaMariya uJosefa beyimbazi, yafundisa uJesu ukuba mbazi. Kodwana uJehova khenge athumele iNdodanakhe ephasini bona izokuba mbazi. Bekanomberego okhethekileko ebekafuna awenze, isikhathi besele sifikile bona uJesu athome ukuwenza. Ngalokho ukutjengisa bona bekazele ukwenza intando kaYise, uJesu wabawa uJwanisi bona ambhabhadise. Kwamthabisa na lokho uZimu?

Iye kwamthabisa, ngombana ngemva kobana uJesu aphume ngemanzini, kwavela ilizwi ezulwini lathi: ‘Lo, yiNdodanami, engithabisako.’ Godu kwabonakala kwanga amazulu ayavuleka kwaphuma izuba lehlela kuJesu. Kodwana bekungasilo izuba lamambala. Bekubonakala ngasuthi ngilo. Bekumumoya kaZimu ocwengekileko.

Kwanje besele kunokunengi uJesu okufuneka acabange ngakho, ngalokho waya endaweni enganamuntu amalanga ayi-40. Alapho, uSathana weza kuye. Iinkhathi eentathu uSathana walinga ukwenza uJesu bona enze ngokuphambene nemilayo kaZimu. Kodwana uJesu khenge akwenze lokho.

Ngemva kwalokho, uJesu wabuya wahlangana namanye wamadoda egade azokuba bafundi bakhe bokuthoma. Amanye wamabizwabo bekungu-Andrisi, uPitrosi (obizwa nangokuthi nguSimoni), uFulebhe noNathaniyeli (obizwa nangokuthi nguBhartilomewu). UJesu nabafundi bakhe abatjhaba bakhamba baya esifundeni seGalile. NabaseGalile bajama ekhabo lakaNathaniyeli eKana. Lapho uJesu waya emnyanyeni womtjhado omkhulu, wenza isimangaliso sakhe sokuthoma. Uyasazi bona besiyini? Watjhugulula amanzi aba yiwayini.

Matewu 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Markosi 6:3; Jwanisi 1:29-51; 2:1-12.Iimbuzo

 • Bobani amadoda amabili la esithombenesi?
 • Ubhabhadiswa njani umuntu?
 • Ngokuvamileko, bobani uJwanisi ababhabhadisako?
 • Ngiliphi ibanga elikhethekileko elenza uJesu bona abawe uJwanisi bona ambhabhadise?
 • UZimu watjengisa njani bonyana wakuthabela ukubhabhadiswa kwakaJesu?
 • Kwenzekani kuJesu lokha nekaya endaweni enganamuntu amalanga ayi-40?
 • Bobani abanye babalandeli bakaJesu bokuthoma namtjhana abafundi, begodu siyini isimangaliso sakhe sokuthoma?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 3:13-17.

  UJesu wasibeka njani isibonelo sendlela abafundi bakhe okufuneka babhabhadiswe ngayo? (AmaRh. 40:7, 8; Mt. 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 • Funda uMatewu 4:1-11.

  Ukusebenzisa kwakaJesu iiMtlolo ngokuhlakanipha kusikhuthaza bunjani bona sifunde iBhayibhili qobe? (Mt. 4:5-7; 2 Pit. 3:17, 18; 1 Jwanisi 4:1)

 • Funda uJwanisi 1:29-51.

  UJwanisi umBhabhadisi wabaqophisa kuphi abafundi bakhe, begodu singasilingisa njani isibonelo sakhe namhlanjesi? (Jwanisi 1:29, 35, 36; 3:30; Mt. 23:10)

 • Funda uJwanisi 2:1-12.

  Isimangaliso sakaJesu sokuthoma sitjengisa bunjani bona uJehova akazidimi izinto ezihle iinceku Zakhe? (Jwanisi 2:9, 10; AmaRh. 84:11; Jak. 1:17)