Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 87: UJesu Omncani Etempeleni

INdaba 87: UJesu Omncani Etempeleni

QALA umsana omncani lo ukhuluma namadoda amadala. Madoda afundisako etempeleni lakaZimu eJerusalema. Umsanyana lo nguJesu. Ukhulakhulile, sele aneemnyaka eyi-12.

Amadoda afundisako la bekarareke khulu bona uJesu wazi okunengi kangaka ngoZimu nangezinto ezitlolwe eBhayibhilini. Kodwana kubayini uJosefa noMariya bangekho lapha? Bakuphi? Akhe sibone.

UJesu Omncani ukhuluma nabafundisi

Qobe mnyaka uJosefa bekaletha umndenakhe eJerusalema emgidini oqakathekileko obizwa ngokobana yiPhasika. Ukusuka eNazaretha ukuya eJerusalema bekulikhambo elide. Akekho noyedwa obekanekoloyi, neentimela bezingekho. Gade banganazo ngeenkhathezo. Abantu abanengi bebakhamba ngeenyawo, bekubathatha pheze amalanga amathathu ukufika eJerusalema.

Kwanjesi uJosefa unomndeni omkhulu. Ngalokho uJesu gade anabanakwabo nabodadwabo abancani obekufuneka batjhejwe. Nomnyaka lo godu uJosefa noMariya babuyele emva eNazaretha nabo boke abantwana babo ekhambweni elide egade banalo. Bebacabanga bonyana uJesu uhlangana nabanye ebebakhamba nabo. Kodwana lokha nebajamako ekupheleni kwelanga bafumana bonyana uJesu bekangekho hlangana nabo. Bamqala hlangana neenhlobo nabangani, kodwana bafumana bona akekho! Ngalokho babuyela eJerusalema ukuyomqala khona.

Emaswapheleni bafumana uJesu lapho anamadoda afundisako. Gade awalalele awabuza neembuzo. Boke abantu barareka ngendlela uJesu ahlakaniphe ngayo. Kodwana uMariya wathi: ‘Mntwanami, kubayini usenza into efana nale? Mina noyihlo besitshwenyeke khulu sikufuna.’

UJesu waphendula wathi: ‘Kubayini beningifuna? Beningazi bona kufuneka ngibe sendlini kaBaba?’

UJesu bekakuthanda kwamambala ukuba lapho angafunda khona ngoZimu. Akusiyo indlela nathi okufanele sizizwe ngayo leyo? Nakasekhaya eNazaretha uJesu bekaya emihlanganweni yokukhulekela qobe veke. Njengombana gade alalela, zinengi izinto azifunda eBhayibhilini. Nathi asibeni njengoJesu silingise isibonelo sakhe.

Luka 2:41-52; Matewu 13:53-56.Iimbuzo

 • Uneemnyaka emingaki uJesu esithombenesi, begodu ukuphi?
 • Yini egade yenziwa nguJosefa ngomndenakhe qobe mnyaka?
 • Ngemva kwelanga basekhambweni elibuyela ekhaya, kubayini uMariya noJosefa babuyela eJerusalema?
 • UJosefa noMariya bamfumana kuphi uJesu, begodu yini egade irare abantu lapho?
 • UJesu wathini kunina uMariya?
 • Singamlingisa njani uJesu ekufundeni ngoZimu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uLuka 2:41-52.

  Namtjhana uMthetho gade ufuna bona kube madoda kwaphela aya emnyanyeni waqobe mnyaka, ngisiphi isibonelo esihle uJosefa noMariya abasibekela ababelethi namhlanjesi? (Luka 2:41; Dut. 16:16; 31:12; Iziy. 22:6)

  UJesu walibekela njani ulutjha isibonelo esihle sokuzithoba kubabelethi babo namhlanjesi? (Luka 2:51; Dut. 5:16; Iziy. 23:22; Khol. 3:20)

 • Funda uMatewu 13:53-56.

  Bobani amabizo wabanakwabo lakaJesu benyama ekukhulunywa ngabo eBhayibhilini, begodu ababili babo baberegiswa njani ebandleni lobuKrestu ngokukhamba kwesikhathi? (Mt. 13:55; IZenzo 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Juda 1)