Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 86: Amadoda Anqophiswa Yikwekwezi

INdaba 86: Amadoda Anqophiswa Yikwekwezi
Izazi zeenkwekwezi

UYAYIBONA ikwekwezi ekhanyako le ekhonjwe ngenye yamadoda la? Nebasuka eJerusalema kwabonakala ikwekwezi le. Amadoda la avela ePumalanga begodu ayizazi zeenkwekwezi. Bebakholwa bonyana ikwekwezi le ibadosela emntwini othileko oqakathekileko.

Amadoda la nekafika eJerusalema abuza athi: ‘Uphi umntwana ozokuba yikosi yamaJuda?’ “AmaJuda” ngelinye ibizo lama-Israyeli. Amadoda la athi: ‘Sithome sabona ikwekwezi yomntwana lo nesisePumalanga, alo-ke sizomkhulekela.’

Lokha nekezwa lokhu uHerodi oyikosi yeJerusalema, wasilingeka. Gade angafuni bonyana kube nenye ikosi ezokuthatha indawo yakhe. Ngalokho uHerodi wabiza abapristi abakhulu wababuza bona: ‘Ikosi ethenjisiweko izokubelethelwa kuphi?’ Baphendula bathi: ‘IBhayibhili ithi eBhetlihema.’

Ngalokho uHerodi wabiza amadoda avela ePumalanga wathi: ‘Khambani niyokufuna umntwana omncani loyo. Nenimtholileko, ningazise. Nami ngifuna ukuya ngiyomkhulekela.’ Kodwana eqinisweni uHerode gade afuna ukubulala umntwana loyo!

Ikwekwezi yakhamba phambi kwamadoda la ukuya eBhetlihema, yajama lapho umntwana akhona. Lokha amadoda nakaya ngendlini, bafumana uMariya nomntwana omncani uJesu. Bakhupha izipho bazipha umntwana uJesu. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi uJehova wayelelisa amandoda la ebhudangweni bonyana angabuyeli emva kuHerodi. Ngalokho abuyela enarheni yekhabo ngenye indlela.

Lokha uHerodi nekalimuka bonyana amadoda wePumalanga abuyele ekhaya, wasilingeka khulu. Wakhupha umlayo wokobanyana boke abasana eBhetlihema abanemnyaka eembili ukuya phasi babulawe. Kodwana uJehova walimukisa uJosefa ngebhudango ngaphambi kwesikhathi, uJosefa wakhamba nomndenakhe baya eGibhide. Ngemva kwesikhathi, lokha uJosefa nekalimuka bonyana uHerodi uhlongakele, wathatha uMariya noJesu babuyela ekhaya eNazaretha. Kulapho uJesu akhulela khona.

Ucabanga bonyana ngubani owabangela ikwekwezi etja leya bona ikhanye? Khumbula bonyana amadoda la ekuthomeni aya eJerusalema ngemva kokubona ikwekwezi. USathana bekafuna ukubulala iNdodana kaZimu, gade azi bonyana iKosi uHerodi weJerusalema uzokulinga ukumbulala. USathana nguye owabangela bona ikwekwezi le ikhanye.

Matewu 2:1-23; Mika 5:2.Iimbuzo

  • Bobani amadoda asesithombenesi, begodu kubayini omunye akhomba ikwekwezi le?
  • Kubayini iKosi uHerodi yasilingeka, begodu khuyini eyakwenzako?
  • Ikwekwezi le yawadosela kuphi amadoda la, kodwana kubayini abuyela enarheni yekhabo ngenye indlela?
  • Ngimuphi umlayo owakhutjhwa nguHerodi, begodu kubayini?
  • UJehova watjela uJosefa bona enzeni?
  • Ngubani owabangela ikwekwezi etja bona ikhanye, begodu kubayini?

umbuzo ongezelelekileko

  • Funda uMatewu 2:1-23.

    Bekaneemnyaka emingaki uJesu begodu bekahlala kuphi lokha nekavakatjhelwa iinhlakani zeenkwekwezi? (Mt. 2:1, 11, 16)