Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

INdaba 85: UJesu Ubelethelwa Esitalini

INdaba 85: UJesu Ubelethelwa Esitalini

UYAZI bonyana ngubani umntwanyana lo? NguJesu. Usanda kubelethelwa esitalini. Isitali kulapho kuhlala khona iinlwana. UMariya ulalise uJesu endaweni lapho kudlela khona iindonki nezinye iinlwana. Kodwana kubayini uMariya noJosefa baneenlwana la? Le akusiyo indawo lapho kungabelethelwa khona umntwana, angithi?

Awa, akusiyo. Kodwana ngileli ibanga elabenza bona beze lapha: Umbusi weRoma, uKhesari Agastusi, wakhupha umlayo wokobanyana woke umuntu abuyele edorobheni abelethelwa kilo ayokutlolisa ibizo lakhe. Ngalokho uJosefa wabelethelwa eBhetlihema. Kodwana uJosefa noMariya nebafikako akhenge bafumane ikamaro. Ngalokho kwafuneka bahlale neenlwana. Mhlanokho uMariya wabeletha uJesu! Kodwana njengombana simbona, uphile kuhle.

UJosefa, uMariya noJesu olisana

Uyababona abelusi bazokubona uJesu? Gade basemasimini ebusuku batlhogomela izimvu, umkhanyo omkhulu wabakhanyisa mahlangothi woke. Bekuyingilozi! Abelusi basaba khulu. Kodwana ingilozi yathi kibo: ‘Ningasabi! Nginiphathele iindaba ezimnandi. EBhetlihema namhlanjesi, kubelethwe uKristu iKosi. Uzokuphulukisa abantu! Nizomfumana aphuthelwe ngamatjhila alele la kudlela khona iinlwana.’ Msinyana iingilozi ezinengi zeza zadumisa uZimu. Khonokho abelusaba ngokurhaba bakhamba bayokufuna uJesu, kwanjesi bamfumene.

Uyazi bonyana kubayini uJesu gade akhetheke kangaka? Uyazi bonyana kwamambala ngubani uJesu? Khumbula esahlukweni sokuthoma sencwadi le sitjelwe ngeNdodana yokuthoma kaZimu. INdodana le yaberega noJehova ekubumbeni amazulu nephasi nakho koke okhunye. Nguyeke uJesu loyo!

UJehova wathatha ipilo yeNdodana yakhe kusuka ezulwini wayifaka ngaphakathi kwakaMariya. Kusukela lapho umntwana wakhula ngaphakathi kwakhe njengombana nabanye abantwana bakhula ngaphakathi kwabonina. Kodwana umntwana lo bekayiNdodana kaZimu. Emaswapheleni uJesu wabelethelwa esitalini eBhetlihema. Uyabona kwanjesi bonyana kubayini iingilozi bezithabe kangaka ukutjela abantu bona uJesu ubelethiwe?

Luka 2:1-20.Iimbuzo

 • Ngubani umntwana omncani lo esithombenesi, begodu uMariya umlalise kuphi?
 • Kubayini uJesu abelethelwa esitalini seenlwana?
 • Bobani amadoda angena esitalini esithombenesi, begodu ingilozi yathini kibo?
 • Kubayini uJesu akhethekile?
 • Kubayini uJesu abizwa bonyana yiNdodana kaZimu?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uLuka 2:1-20.

  UKhesari Agustusi waba nayiphi ingcenye ekuzalisekeni kwesiphorofido esimalungana nokubelethwa kwakaJesu? (Luka 2:1-4; Mik. 5:2)

  Umuntu angabalwa njani hlangana nalabo uZimu ‘anelisekako’ ngabo? (Luka 2:14; Mt. 16:24; Jwanisi 17:3; IZenzo 3:19; Heb. 11:6)

  Nengabe abelusi bamaJuda abathobekileko baba nebanga lokuthaba ngokubelethwa koMsindisi, ngiliphiibanga lokuthaba iinceku zakaZimu ezinalo namhlanjesi? (Luka 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; ISamb. 11:15; 14:6)