Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 84: Ingilozi Ivakatjhela Umariya

INdaba 84: Ingilozi Ivakatjhela Umariya

UMFAZI omuhle lo nguMariya. Um’Israyeli, uhlala edorobheni leNazaretha. UZimu uyamazi bona mumuntu olungileko. Kungebangelo athumela ingilozakhe uGabriyeli bonyana ikhulume naye. Uyazi bonyana khuyini uGabriyeli azoyitjela uMariya? Akhe sibone.

UGabriyeli wathi kuMariya: ‘Lotjha wena ophiwe umusa. UJehova unawe.’ UMariya azange khekambone umuntu lo. Bekatshwenyekile ngombanyana bekangazi bona bekatjho ukuthini. Khonokho uGabriyeli wamsusa ivalo.

UMariya

Wathi kuye: ‘Ungasabi Mariya. UJehova uyathaba ngawe. Ngikho azokwenzela intwehle le. Msinyana uzokuba nomntwana. Kufanele umthiye ibizo uthi nguJesu.’

UGabriyeli waragela phambili nokuhlathulula: ‘Umntwana lo uzokuba mkhulu, uzokubizwa bonyana iNdodana kaZimu oPhezukoke. UJehova uzomenza ikosi njengoDavidi. Kodwana uJesu uzokuba yikosi ngokungapheliko, umbuso wakhe ngekhe uphele!’

UMariya wabuza wathi: ‘Kungenzeka njani koke lokhu? Angikatjhadi nokutjhada. Angizange khengihlangane nendoda, ngingaba njani nomntwana?’

UGabriyeli waphendula wathi: ‘Amandla kaZimu azokuba phezu kwakho. Ngalokho umntwana uzokubizwa bona yiNdodana kaZimu.’ Godu watjela uMariya wathi: ‘Khumbula isihlobo sakho u-Elizabethi. Abantu gade bathi sele amkhulu bona angaba nabantwana. Kodwana msinyana uzokuba nendodana. Ngalokho uyabona bonyana ayikho into engeze yenzeka kuZimu.’

Khonokho uMariya wathi: ‘ Ngimntazana kaJehova oyinceku! Akwenzeke kimi lokho njengokutjho kwakho.’ Ingilozi yakhamba.

Ngokurhaba uMariya wakhamba wayokuvakatjhela u-Elizabethi. Lokha u-Elizabethi nakezwa ilizwi lakaMariya, umntwana ongaphakathi kwakhe weqa ngebanga lethabo. U-Elizabethi wazala umoya kaZimu, wathi kuMariya: ‘Umfazi obusisiweko hlangana nabanye abafazi.’ UMariya wahlala no-Elizabethi iinyanga ezipheze zibe ntathu, wabuyela ekhaya eNazaretha.

UMariya gade esele azokutjhada nendoda ibizo layo elinguJosefa. Kodwana lokha uJosefa nekezwa bonyana uMariya uzokuba nomntwana, wacanga ukumlahla. Ingilozi kaZimu yathi kuye: ‘Ungasabi ukuthatha uMariya bona abe mkakho. NguZimu omuphe umntwana.’ Ngalokho uMariya noJosefa batjhada, balinda bona uJesu abelethwe.

Luka 1:26-56; Matewu 1:18-25.Iimbuzo

 • Ngubani umfazi osesithombeni lo?
 • Khuyini uGabriyeli ayitjela uMariya?
 • UGabriyeli wamtjela njani uMariya bona uzokuba nomntwana namtjhana angazange ahlangane nendoda?
 • Kwenzekani lokha uMariya nekavakatjhela isihlobo sakhe u-Elizabethi?
 • Yini uJosefa ayicabangako nekafumana bona uMariya uzokuba nomntwana, kodwana kubayini atjhintjha umcabangwakhe?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uLuka 1:26-56.

  Incwadi kaLuka 1:35 itjengisani malungana nesono esibuya ku-Adamu egade sisesibelethweni sakaMariya, lokha ukuphila kweNdodana kaZimu kususwa ekubeni mumuntu womoya ezulwini kudluliselwa esibelethweni sakaMariya njengomuntu? (Hag. 2:11-13; Jwanisi 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  UJesu wadunyiswa bunjani ngitjho nangaphambi kobana abelethwe? (Luka 1:41-43)

  Ngisiphi isibonelo esihle uMariya asibekela amaKrestu afumana amalungelo wekonzo akhethekileko namhlanjesi? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Iziy. 11:2)

 • Funda uMatewu 1:18-25.

  Namtjhana uJesu angakhenge aphiwe ibizo elithi Emanuweli, indima yakhe njengomuntu yakuzalisa bunjani okutjhiwo ibizwelo? (Mt. 1:22, 23; Jwanisi 14:8-10; Heb. 1:1-3)

Funda Okungeziweko

LINGISA IKHOLO LABO

UMariya—‘Qala! Incekukazi KaJehova!’

Indlela uMariya asabela ngayo engilozini uGabhariyeli itjengisani ngekholo lakhe? Ngibuphi obunye ubuntu obuthandekako abutjengisa?