Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Incwadami Yeendaba ZeBhayibhili

INdaba 101: UJesu Uyabulawa

INdaba 101: UJesu Uyabulawa

QALA into ebuhlungu le eyenzekako! UJesu uyabulawa. Bambeke epaleni. Babethela iimpikiri ezandleni neenyaweni zakhe. Kubayini bebangafuna ukwenza into embi le kuJesu?

UJesu uyahlongakala

Kungombana bekunabantu abamhloyileko uJesu. Uyazi bona bekubobani? Omunye wabo bekuyingilozi embi, uSathana. Nguye owabangela u-Adamu no-Efa bona bangalaleli uJehova. Begodu uSathana nguye owabangela bona amanaba kaJesu enze ubulelesi obumbobu.

Ngitjho nangaphambi kobana uJesu abethelwe la epaleni, amanabakhe enza iintwezimbi kuye. Uyakhumbula lokha nabeza esimini yeGetsemani ukuzombamba? Gade abobani amanaba layo? Iye, bekubadosiphambili bekolo. Akhe sibone bona kwenzekani ngokulandelako.

Lokha uJesu nekathathwa badosiphambili bekolo, abapostoli bakhe babaleka. Batjhiya uJesu ayedwa namanabakhe, ngombana bebasaba. Kodwana umpostoli uPitrosi noJwanisi khenge baye kude khulu. Balandela bafuna ukubona bonyana kuyokwenzekani kuJesu.

Abapristi basa uJesu endodeni ekulu u-Anasi, obekagade ampristi ophakamileko. Isiqubuthu khenge sihlale isikhathi eside lapho. Ngokulandelako basa uJesu emzini kaKhayifasi, ompristi ophakamileko nje. Abadosiphambili abanengi bekolo bebabuthene emzinakhe.

La, emzini kaKhayifasi kwabanjwa icala. Kwalethwa abantu bona bazokukhuluma amala ngoJesu. Boke abadosiphambili bekolo bathi: ‘UJesu kufuneka abulawe.’ Bamkhafulela ebusweni bambetha nangemmfeyisi.

Njengombana bekwenzeka koke lokhu, uPitrosi bekangaphandle kwejarida. Gade kubusuku obumakhaza, ngalokho abantu bebabase umlilo. Njengombana gade botha umlilo, esinye isisebenzi somntazana saqala uPitrosi sathi kuye: ‘Indoda le nayo beyinoJesu.’

UPitrosi waphendula wathi: ‘Awa, bengingasinaye.’

Abantu bakutjho kathathu bona uPitrosi bekanoJesu. Kodwana isikhathi esinye nesinye uPitrosi wathi bekungasilo iqiniso. Kwesithathu lokha uPitrosi nekatjho lokhu, uJesu waphenduka wamqala. UPitrosi wazisola khulu ngokukhuluma amala la, wakhamba wayokulila.

Njengombana ilanga gade liphuma ngoLosihlanu ekuseni, abapristi bathatha uJesu bamusa endaweni yabo yokuhlangana ekulu, eholweni leSanhedrini. La, bakhuluma ngalokho egade bayokwenza kuye. Bamthatha bamusa kuPontiyasi Pilato, obekambusi wesifunda seJudiya.

Abapristi bathi kuPilato: ‘Indoda le ayikakalungi, mdele ibulawe.’ Ngemva kokubuza uJesu iimbuzo, uPilato wathi: ‘Angikuboni okumbi akwenzileko.’ Ngalokho uPilato wathumela uJesu kuHerodi Antiphasi. UHerodi bekambusi weGalile, kodwana bekahlala eJerusalema. UHerodi naye akhenge abone intwembi uJesu ayenzileko, ngalokho wambuyisela emva kuPilato.

UPilato bekafuna ukulisa uJesu bona akhambe. Kodwana amanaba kaJesu bekafuna bona kutjhaphululwe esinye isibotjhwa. Indoda leyo bekulisela elinguBharabhasi. Pheze besele kusemini lokha uPilato nekakhuphela uJesu ngaphandle. UPilato wathi ebantwini: ‘Qalani! Ikosenu!’ Kodwana umpristi ophakamileko warhuwelela wathi: ‘Msuse! Mbulale! Mbulale!’ Ngalokho uPilato watjhaphulula uBharabhasi, bathatha uJesu bakhamba naye ukuyombulala.

NgeLesihlanu ngemva kwamadina uJesu wabethelwa epaleni. Emahlangothini womabili kaJesu bekuneenlelesi nazo ebezibulawa ngokubethelwa epaleni, kodwana angekhe ukwazi ukuzibona la esithombeni. Msinyana ngaphambi kobonyana uJesu afe, esinye seenlelesi sathi kuye: ‘Ungikhumbule newufika embuswenakho.’ UJesu waphendula wathi: ‘Ngiyakuthembisa bona uzokuba nami ePharadeyisini.’

Akusisithembiso esihle lesi na? Uyalazi ipharadeyisi uJesu akhuluma ngalo? Belikuphi ipharadeyisi uZimu alenza ekuthomeni? Iye, belisephasini. Lokha uJesu nekabusa njengekosi ezulwini, uzokuvusela indoda le ekuphileni bona izokuthabela iPharadeyisi ephasini. Akufuneki na bona sithabe ngalokhu?

Matewu 26:57-75; 27:1-50; Luka 22:54-71; 23:1-49; Jwanisi 18:12-40; 19:1-30.Iimbuzo

 • Ngubani ngokuyihloko egade athinteka ekubulaweni kwakaJesu?
 • Benzani abapostoli lokha uJesu nekathathwa badosiphambili bekolo?
 • Kwenzekani emzini kaKhayifasi umpristi ophakamileko?
 • Kubayini uPitrosi akhamba wayokulila?
 • Ngemva kobana uJesu abuyiselwe kuPilato, abapristi abakhulu barhuwelela bathini?
 • Kwenzekani kuJesu ngeLesihlanu ngemva kwamadina, begodu ngisiphi isithembiso asenzako endodeni engakalungi egade ibetjhelwe hlanu kwakhe?
 • Lizokuba kuphi iPharadeyisi uJesu akhuluma ngalo?

Iimbuzo engezelelekileko

 • Funda uMatewu 26:57-75.

  Ngiyiphi indlela amalungu wekhotho ephakamileko yamaJuda atjengisa ngayo bona aneenhliziyo ezimbi? (Mt. 26:59, 67, 68)

 • Funda uMatewu 27:1-50.

  Kubayini singatjho bona ukuzisola kwakaJudasi gade kungokokuzenzisa? (Mt. 27:3, 4; Markosi 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 • Funda uLuka 22:54-71.

  Ngisiphi isifundo esingakufunda ekuphikeni kwakaPitrosi uJesu ngobusuku bokukghatjhelwa nokubotjhwa kwakhe? (Luka 22:60-62; Mt. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 • Funda uLuka 23:1-49.

  Wenzani uJesu ngokungalungi okwenziwa kuye, begodu ngisiphi isifundo esingasifunda kilokhu? (Luka 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pit. 2:23)

 • Funda uJwanisi 18:12-40.

  Yini etjengiswa liqiniso lokobana namtjhana uPitrosi ahlulwa kukwesaba abantu isikhatjhana, waphinda waba mpostoli oveleleko godu? (Jwanisi 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pit. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Funda uJwanisi 19:1-30.

  UJesu bekanamuphi umbono olinganiselweko malungana nezinto eziphathekako? (Jwanisi 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mt. 6:31, 32; 8:20)

  Amezwi wokuthumba atjhiwo nguJesu nekafako atjengisa bunjani bona ubuphakamisile ubukhosi bakaJehova? (Jwanisi 16:33; 19:30; 2 Pit. 3:14; 1 Jwanisi 5:4)